obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

 

5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 7. 11. 2017

 

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil postupně dva nové návrhy v oblasti poskytování výkonové odměny; úpravy pásem pro osobní příplatek a výši minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1 a výše tarifních mezd.

 

Zástupci odborových organizací přistoupili na návrh zaměstnavatele v rozpětí základní sazby výkonové odměny 4,5 – 20 % v případě dohody ředitele OŘ a příslušných odborových organizací. Zaměstnavatel přistoupil na návrh odborových organizací o sazbách minimální výše osobního příplatku a minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. Tím je nový článek o poskytování osobního příplatku dohodnut.

 

V oblasti tarifních mezd došlo ke shodě o principech odstupňování výše tarifní mzdy v jednotlivých tarifních stupních. Nadále však trvá rozpor v procentuálním nárůstu tarifních mezd. V absolutní výši navrhuje zaměstnavatel v návrhu mzdových a ostatních osobních nákladů navýšení o cca 3,7 %; odborové organizace navrhují 10% nárůst navržené tarifní mzdy zaměstnavatelem, což spolu s požadavky na výkonovou odměnu a již uzavřenými příplatky a odměnami generuje požadavek na nárůst o cca 16,5 % objemu mzdových a ostatních osobních nákladů.

 

Byla diskutována oblast poskytování jízdních výhod.

Odborové organizace obdrželi informaci o rozhodnutí generálního ředitele poskytnout na základě návrhu ředitelů organizačních jednotek mimořádnou odměnu generálního ředitele se mzdou za měsíc říjen 2017 ve výši 2 000 Kč zaměstnancům SŽDC, kteří se podíleli na odstraňování následků orkánu Herwart.

 

Další jednání proběhne 15. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

 

 

 

Aktuální informace ze společného jednání zástupců odborových

centrál k návrhu kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2018

 

V pondělí dne 6. 11. 2017 se za účasti kolektivních vyjednavačů FVČ konala schůzka zástupců všech odborových centrál působících u Českých drah. Cílem schůzky bylo posouzení návrhu kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2018. Postupně byly diskutovány připomínky a náměty všech zúčastněných. Většina z nich byla následně zapracována do společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 07.11.2017