obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

 

 

XI.VALNÁ HROMADA FVČ

 

 

Vážené kolegyně - vážení kolegové

 

 

 

            Jak jste si již mohli v předchozích vydání Infolistů přečíst, koncem dubna proběhne XI.Valná hromada Federace vlakových čet. Na této Valné hromadě bude zvoleno nové vedení naší odborové organizace, které Vás bude zastupovat  v dalším volebním období. Prezidium FVČ,  na základě návrhu základních organizaci FVČ, sestavilo následující kandidátku. Je nutné si uvědomit, že zvolení kandidáti Vás budou zastupovat v následujících čtyřech letech.  Na jejich kvalitách bude záležet, jak Vás budou zastupovat, prezentovat a jak dokážou prosazovat zájmy širokého spektra členské základny FVČ. Na jejich schopnosti komunikovat, uvažovat a vyjadřovat  se, na  jejich znalostech a vědomostech (nejen z oblasti jejich odbornosti a  zařazení, ale i z oblasti pracovně-právní a sociální) bude v dalším období velice záležet. Abychom Vám představili jednotlivé kandidáty, přinášíme v další části Infolistu stručné profily jednotlivých kandidátů. Současně, pro Vaši snazší orientaci, jsme položili kandidátům tři anketní otázky. Odpovědi na tyto otázky jsou uvedeny u profilu každého kandidáta. Na základě jejich odpovědí je možné si udělat určitou představu o jejich schopnostech nejen vyjadřovacích, ale i schopnostech zastupovat širokou škálu profesí sdružených ve FVČ a schopnosti je při vyjednávání, připomínkování předpisů a zákonů efektivně zastupovat a zejména řešit jejich problémy.

Kandidátům na funkce v prezidiu byly položeny následující anketní otázky:

 

1. Proč kandiduješ?

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání, které naši členové vykonávají u různých zaměstnavatelů?

 

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Odpovědi na otázky jsou uveřejněny tak, jak je kandidáti předali, nebyly nijak upravovány.

 

Kandidát na prezidenta FVČ

Robert Benda - ZO FVČ Hradec králové

42 let, ženatý, vlakvedoucí, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 1994, na ČD od roku 1991.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Hradec Králové, předseda Rady FVČ a člen prezidia FVČ.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

1. Proč kandiduješ?

 

Jednoduchá otázka, na kterou je velmi těžké jednoduše odpovědět. Kandiduji však proto, že právě vznikla potřeba kandidáta a jsem přesvědčen, že mohu nabídnout alternativu k naplnění této potřeby. S ohledem na skutečnost, že jsem již osmým rokem plně zapojen do dění  prezidia FVČ , tak si myslím, že jsem za uvedenou dobu nasbíral dostatek osobních i odborných zkušeností a znalostí, které mohu nabídnout k uplatnění i dalšímu rozvoji ve funkci, na kterou kandiduji. Dalším důvodem mé kandidatury je i skutečnost, že za dobu více než 20-ti let, po kterou jsem aktivním členem FVČ a předsedou základní organizace, mi FVČ natolik „přirostla k srdci“, že mi není lhostejný její další vývoj a budoucí směrování. Proto i z tohoto důvodu kandiduji na funkci, která zajišťuje osobní podíl na budoucím vývoji  FVČ.

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání, které naši členové vykonávají u různých zaměstnavatelů?

 

Představy mám naprosto konkrétní, protože v tomto směru mám plné povědomí o rozsahu spektra členské základny FVČ u všech tří zaměstnavatelů (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. i SŽDC) i všechny nároky na činnost prezidia, který takovýto rozsah zastupování obnáší. Přesto, že se jedná o velmi náročnou činnost, tak jsem přesvědčen, že i v budoucnu se podaří udržet její vysoký standard a kredit, který FVČ v této oblasti v současnosti má. Avšak nelze očekávat, že to bude úplně snadné. S ohledem na všechny plánované i neplánované změny, které prostředí české železnice čeká v následujícím období, je více než jasné, že nároky na činnost prezidia při zastupování a hájení oprávněných zájmů členské základny FVČ budou mít rostoucí tendenci.  Následně pak bude velmi záležet na prezidiu, aby dokázalo na tuto situaci vhodně a včas reagovat.

 

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Toto je pro mne, jako člena současného prezidia, trochu pikantní otázka, protože jakákoliv odpověď evokuje novou otázku, proč to či ono nečiním nebo neprosazuji již v současnosti? Ale, asi zpět k tématu. Nemyslím si, že práce prezídia potřebuje nějak výrazně vylepšit. Samozřejmě vnímám určité rezervy v přístupu a plnění povinností některých současných členů prezidia, ale zde si musí každý z nich sáhnout do svého svědomí sám. Osobně do budoucna preferuji prezidium s menším počtem členů ochotných plně se podílet na jeho činnosti, než s množstvím členů, kteří svoji činnost omezí na pouhou osobní účast při zasedání.  Další rezervy vnímám v oblasti přenosu informací a požadavků z členské základny, potažmo ze základních organizací směrem k prezidiu, který není vždy bezproblémový a díky tomu následně vzniká u řadových členů dojem o odtažitosti prezidia od reálných problémů provozu a základních organizací. S tím pak zpětně souvisí i nízký zájem členské základny o dění v prezidiu a následně je problém nalézat vhodné kandidáty ochotné podílet se na činnosti FVČ. A to je určitě škoda. Tento problém je sice širší a částečně souvisí i s celkovým stavem občanské společnosti, ale nelze se omezit jen na konstatování a rezignovat nad snahou o jeho řešení. Osobně mám určité nápady, které by mohly alespoň částečně pomoci eliminovat tento negativní stav. Tyto mé nápady se především týkají oblasti rozšíření možností prezentace FVČ a komunikace s členskou základnou v elektronickém prostoru, což by dle mého názoru mohlo pomoci zatraktivnit vnímání činnosti FVČ především u „mladší“ části členské základny

 

 

Kandidát na prezidenta FVČ

Aleš Košťál - ZO FVČ Bohumín

38 let, svobodný, vlakvedoucí, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 1999, na ČD od roku  1996.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Bohumín, viceprezident FVČ.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

1. Proč kandiduješ?

 

 Vzhledem k tomu, jaká je v poslední době situace na ČD je zapotřebí učinit takové kroky vůči zaměstnavateli, aby pokračovalo zlepšení pracovních podmínek pro naše členy a ostatní zaměstnance (především oblast bezpečnosti zaměstnanců, ale i cestujících, oblast pracovní doby a dělených směn, mzdových nárůstů a podobně). Odborovou činností se zabývám od roku 1999 (nejprve jako předseda ZO, regionální tajemník, viceprezident to včetně účastí na kolektivních vyjednáváních, jednání nejen s nejvyšším vedením ČD,ČDC, ale i na úrovních místních). Doufám si říci, že v posledních letech se podařilo prosadit mnoho zlepšení a to jak do PKS, tak i do ostatních předpisů a směrnic, které se týkají nejen výkonu práce ale i sociálních jistot členů FVČ a ostatních zaměstnanců. V tomto trendu je tedy nutno nadále pokračovat. Nemůžeme počítat s tím, že zaměstnavatel vždy přijme naše návrhy a požadavky, ale o to více je nutno pokračovat v této práci. Nelze si myslet, že zaměstnavatel sám od sebe začne vylepšovat pracovní a sociální podmínky pro své zaměstnance. A právě z tohoto důvodu je zde naše odborová organizace FVČ, která neustále vyvíjí takovou činnost, aby naší členové byli co nejvíce spokojeni.

Jedná se o práci časově náročnou, zodpovědnou a velice důležitou a jsem rád, že se jí do dnešních dnů mohu účastnit a jsem připraven v ní pokračovat.

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

 Jak všichni víme, FVČ má ve svých řadách nejen členy vlakového doprovodu, ale i ostatní profese, které jsou na české železnici zastoupené. Zastupování zaměstnanců ČD a.s. probíhá v rámci prezídia FVČ a to členy prezídia, kteří jsou převážně zaměstnanci ČD, v tomto nevidím závažnější problém a i nadále bych v tomto způsobu pokračoval. Co se týče zastupování zaměstnanců ČDC, je zřízena v prezidiu funkce Tajemníka ČDC , který se zabývá převážně problematikou u ČDC. Trochu problematičtější je zastupování členů u SŽDC. Je škoda, že k následující VH nekandiduje na funkci v prezídiu žádný člen od SŽDC. Bylo by li tomu tak, upřednostňoval bych vznik funkce Tajemníka pro SŽDC, který by se touto problematikou přednostně zabýval podobně jak je tomu u Tajemníka ČDC. Velice si vážním práce členek ZO FVČ Lovosice, které se v současné době věnují problematice SŽDC a bývají přítomné na jednáních prezidia a rád bych jim touto cestou velmi poděkoval za jejich práci a obětovaný volný čas, který této práci věnují a to i na úkor svých rodin. Jedná se o Janu Rohlíčkovou a Pavlu Vogltanzovou. Byl bych velice rád, kdyby ve své práci, která významně pomáhá prezídiu v zastupování členů SŽDC i nadále pokračovaly.

 Každopádně bude nutno řádně zastupovat všechny členy FVČ a to bez rozdílu u které společnosti jsou zaměstnání. Tomuto zastupování se budou muset věnovat všichni členové prezídia a to bez ohledu na to jakou funkci v prezídiu zastávají.

 

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

  Komunikace. Komunikace mezi prezídiem a ZO. V současné době je toto velice vážný problém. Komunikace vázne a je nutno si uvědomit závažnost tohoto problému. Nechci zde řešit, zda je vina na straně prezídia, nebo na straně ZO. Nelze říci, že se toto týká všech ZO, ale tento problém zde je. Přenos informací mezi prezídiem a ZO je pro práci obou těchto složek nesmírně důležitý a bez něj nelze řádně plnit úkoly a to ani na jedné straně. ZO je třeba naslouchat a případně i trpělivě vysvětlit oprávněnost, či neoprávněnost jejich požadavků, ne vždy jde těmto požadavkům vyhovět. Mým cílem je, aby se členové prezídia pravidelně dostali přímo do kontaktu s ZO a to nejen těch ZO, ze kterých pocházejí. Osobně bych chtěl navštívit všechny ZO (a v tomto pravidelně pokračovat) a přímo na místě zjistit co je v dané oblasti trápí a co je třeba udělat pro zlepšení situace a řešení případných problému. Byl bych nesmírně rád, kdyby se i členové zastavili na prezídiu a podělili se o tom, co je u nich trápí. V neposlední řadě je nutno u členů prezídia neustále přicházet do přímého styku s provozem  - tomuto přikládám velkou důležitost. Stálo by za zvážení znovuobnovení funkce regionálních tajemníků, které by zastávali členové prezídia. Možná i toto by zlepšilo komunikaci mezi ZO a prezídiem. Další významnou změnu vidím ve vytvoření zcela nových webových stránek FVČ, rychlá aktualizace těchto stránek je velmi důležitým krokem k získání aktuálních informací. Myslím si, že tato změna povede i k lepší propagaci naší odborové organizace. Prezidium by mělo činit takové kroky, které povedou k rozšiřování členské základny a toto neponechávat jen na příslušných ZO (větší propagace, větší prezentace úspěchů a podobně). Spolupráce s ostatními sociálními partnery je na dobré úrovni a na dobré úrovní by měla zůstat a je potřeba učinit takové kroky, aby tomu tak pokud možno  i  bylo.

 

 

Kandidát na viceprezidenta FVČ

Jiří Horáček - ZO FVČ Česká Třebová

42 let, ženatý, vlakvedoucí, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 2003, na ČD od roku 1992.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Česká Třebová, člen prezidia FVČ.

 

Na otázky odpověděl takto:

 

1. Proč kandiduješ?

 

V roce 2003 jsem chtěl něco více, než co nejen mě nabízela tehdejší odborová organizace, do které jsem vstoupil na počátku svého pracovního poměru u ČD a.s. v roce 1992. Nejen já, ale i ostatní provozní zaměstnanci jsou základním kamenem firmy a mají svá práva a nepomíjitelný nárok na sociální a pracovní výhody a jistoty. Proto jsem se spolupodílel na založení ZO FVČ Česká Třebová, kde jsem zastával funkci pokladníka a posléze předsedy.

V roce 2013 jsem byl kooptován a následně zvolen náhradníkem prezidia. V tomtéž roce jsme v rámci naší ZO přijali pod svá křídla zaměstnance Prahy hl. n. a tím malou měrou přispěli ve spolupráci s Prezidiem FVČ ke znovuobnovení ZO FVČ Praha na jaře roku 2014.

Roku 2015 mne Rada FVČ kooptovala a následně jsem byl zvolen členem prezidia.

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Vzhledem k několikaleté práci v prezidiu vím, že jednotlivá povolání u všech tří zaměstnavatelů jsou odlišná nejen dle pracovního zařazení, ale i dle zaměstnavatele u kterého pracují.

Každý zaměstnavatel má své vlastní předpisy, interní normy a podnikovou kolektivní smlouvu.

Vždy je třeba získat relevantní údaje ke konkrétní problematice u daného zaměstnavatele.

 

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Toto je otázka spíše pro celou členskou základnu, nikoliv jen pro mě. Chce to především pohled takzvaně zvenčí. Rozhodně nadále pracovat ve prospěch celé členské základny, tj. zastupovat zaměstnance co nejlépe s důrazem na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců u všech tří zaměstnavatelů.

 

 

Kandidát na tajemníka pro  hospodaření

Luboš Hanák - ZO FVČ Trutnov

58 let, ženatý, IŽD, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 1991, na ČD od roku 1986.

Vykonávané funkce ve FVČ: tajemník prezidia FVČ pro hospodaření, inspektor BOZP.

 

Na otázky odpověděl takto:

 

1. Proč kandiduješ?

 

Tuto práci vykonávám ji 20 let. Baví mě spravovat finance odborové organizace, stejně jako mě zajímá velmi široká problematika BOZP. Je důležité, aby odborová organizace měla své finance pod kontrolou, a tedy měla svou ekonomickou existenci a nezávislost. Stejně důležitá je oblast BOZP, v níž je pole působnosti odborové organizace velmi široké a úspěchy, a bohužel někdy i neúspěchy, viditelné. Za dobu, co vykonávám tuto práci se povedlo mnoho věcí právě v oblasti BOZP.  V době mé práce ve funkci tajemníka pro hospodaření se podařilo finanční poměry presidia uspořádat tak, že není nutné každou korunu obracet, ale v žádném případě to neznamená, že by peníze byly rozhazovány. Hospodaříme úsporně a s rozmyslem.

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Tato odpověď částečně souvisí s mou předchozí odpovědí. Práce v oblasti BOZP je různorodá a není úzce specifikovaná. V době, kdy jsem pracoval v provozu jsem pracoval v různých profesích, a tyto získané poznatky jsou v mé nynější profesi nespornou výhodou. Jistě, mnohé se změnilo, zejména technologie, ale ten vlastní provoz se prakticky nemění. Aby vlak mohl odjet, je nutné udělat  určité úkony, ať jde o vlak osobní či nákladní. O cestující se musí taky někdo starat, musí provést kontrolu odbavení, musí cestující informovat. Vlak musí odjet z místa A do místa B a jeho jízdu musí někdo organizovat. Problematika BOZP je sice široká a různorodá, ale jde v ní prakticky pouze o jedno – zajistit zaměstnancům bezpečné podmínky pro práci a odpovídající pracovní prostředí. A je jedno, zda se jedná o průvodčího či o vozového disponenta nebo o výpravčího.

 

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Myslím si, že naše práce je především o komunikaci. Pokud nejsou podněty a informace je to špatné. Zejména pokud s námi nekomunikují zaměstnanci v provozu. Pravda, jejich komunikace by měla být vedena především přes výbory ZO, které by měly poznatky a požadavky předávat k řešení presidiu a pokud možno co nejrychleji. Zde však vidím onoho pověstného „zakopaného psa“. Chtěl bych, aby se komunikace mezi základními organizacemi a presidiem zlepšila, protože bychom mohli lépe a efektivněji řešit problémy našich členů. Bez včasných podnětů a informací není možno nic řešit. Jsou nutné nejenom včasné, ale hlavně konkrétní podněty. Bez nich není možno při jednání se zaměstnavatelem nic vyřešit. Vzájemná komunikace je oblast, kde je zapotřebí obou protipólů, tedy je nutná aktivita z obou stran. Jednostranné řešení zde, bohužel, neexistuje.

 

 

Kandidát na tajemníka pro ČD Cargo

Ivan Horna - ZO FVČ Tachov

56 let, ženatý, vedoucí posunu ČD Cargo, vzdělání - úplné střední odborné s maturitou, členem FVČ od roku 1995, na ČD od roku 1984.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Tachov, tajemník FVČ pro ČD Cargo a náhradník prezidia FVČ.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

1. Proč kandiduješ?

 

Funkci člena Prezídia - tajemníka pro ČD Cargo jsem již v minulosti vykonával, z rodinných důvodů jsem však musel skončit.  Zúčastňoval jsem se alespoň kolektivních vyjednávání a spolupracoval z Prezídiem FVČ. Domnívám se, že jsem za tu dobu získal dostatek zkušeností, abych tuto práci mohl kvalitně a zodpovědně vykonávat. Od začátku letošního roku tuto funkci opět zastávám a je to zajímavá práce, která mě přitahuje a chtěl bych ji vykonávat i nadále.

 

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Jako dlouholetý předseda  mám ve své ZO zaměstnance ode všech zaměstnavatelů, pravidelně je zastupuji na místní úrovni a získal jsem potřebné zkušenosti. Pro práci na celostátní úrovni je potřebný větší rozhled, kterého jsem již něco získal a ještě získám při své práci na Prezídiu. Vzhledem k funkci na kterou kandiduji, by pro mě ale prioritou byli zaměstnanci ČD Carga. Díky svému víc jak třicetiletému působení v nákladní dopravě ve funkcích průvodčí, posunovač, vlakvedoucí a vedoucí posunu znám  tuto problematiku nejlépe.

 3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 Práce prezídia je na vysoké profesionální úrovni, mým přínosem by měla být bezproblémová komunikace se zaměstnavatelem a zaměstnanci ČD Cargo, řešení této problematiky, zaměření se na tento úsek práce prezidia i vzhledem k minimu kandidátů Prezídia od tohoto zaměstnavatele.

 

 

Kandidát na člena prezidia

Josef Gargula ml. - ZO FVČ Kolín

25 let, svobodný, vlakvedoucí, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 2012, na ČD od roku 2012.

Vykonávané funkce ve FVČ: člen výboru ZO FVČ Kolín.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

1. Proč kandiduješ?

 

Kandiduji proto, abych se mohl aktivně podílet na činnosti naší organizace na vrcholové úrovni a pomáhal prosazovat její myšlenky u zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Každá profese má svá specifika, ale všechny potřebují kvalitního a spokojeného zaměstnance. Tím se dá dosáhnout i sociálními jistotami, které bych jako člen prezídia chtěl zachovat v maximálním možném rozsahu.

 3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Jako člen prezídia bych chtěl hlavně osobním kontaktem přiblížit práci prezídia a hlavně Federace vlakových čet jako celku mladším generacím zaměstnanců, kteří většinou nemají ani potuchu o práci odborových organizací.

 

 

Kandidát na člena prezidia

Marcel Smažík - ZO FVČ Tábor

40 let, ženatý, vlakvedoucí, vzdělání - střední odborné,  členem FVČ od roku 2003, na ČD od roku 1994.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Tábor, náhradník prezidia FVČ a místopředseda Rady FVČ.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

 1. Proč kandiduješ?

 

Kandiduji do prezidia, protože je to logický krok, po mé předchozí práci

2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Tato otázka, je podle mne spíše na nového prezidenta a viceprezidenta, jakým stylem si představuje další spolupráci v prezídiu a popřípadě jestli navrhnou nějaké změny v dosavadním systému, kdy celé prezidium se věnuje všem povoláním, respektive všem zaměstnavatelům. Z práce pro ZO jsem s tímto systémem zvyklý pracovat, ale případným změnám, se samozřejmě nebráním

 3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

Každopádně, by se měla zlepšit nebo spíše zvýšit  spolupráce se základními organizacemi a podle mne by byla lepší větší aktivita ZO a celé členské základny. To je si myslím největší výzva na další období. Naše členská základna si zvykla na zajištění pravidelných bonusů (včasné podepsání PKS v posledních letech, pravidelné navýšení mezd atd) a díky tomu je málo aktivní, řekněme, že dnes 90%členů vlastně žije tím, že zaplatí pravidelnou částku z výplaty, a o zbytek už se někdo postará. Je třeba, aby si každý člen uvědomil, že bez informací a požadavků od členské základny směrem k prezidiu, se časem staneme pouhým podpisovatelem neměnné PKS, bez vlivu na úpravu předpisů, norem atd. Těžko budeme zastupovat někoho, kdo o to vlastně nebude mít zájem. Takže asi to je největší výzva nejen pro mne ale pro celé nové vedení FVČ

 

 

Kandidát na člena prezidia

Jan Beneš - ZO FVČ Kolín

55 let, ženatý, tranzitér ČD Cargo, vzdělání - střední odborné, členem FVČ od roku 2002, na ČD od roku 1997.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Kolín, člen prezidia FVČ.

 

 

Na otázky odpověděl takto:

1. Proč kandiduješ?

 

Kandiduji  z důvodů ,aby naše organizace měla zástupce v prezidiu.

 2. Jaké máš představy o zastupování širokého spektra povolání u různých zaměstnavatelů?

 

Chci hájit pracovní a sociální podmínky našich členů u všech tří zaměstnavatelů.

3. V čem a jakým způsobem bys chtěl vylepšit práci prezidia?

 

Práci prezidia hodnotím kladně a nemám k němu připomínky.

 

 

Kandidát na předsedu Nejvyšší revizní komise

Václav Baše - ZO FVČ Praha

71 let, ženatý, důchodce, vzdělání - úplné střední s maturitou, členem FVČ od roku 1995, na ČD od roku 1968.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda Nejvyšší revizní komise.

 

 

Kandidát na člena Nejvyšší revizní komise

Václav Studený - ZO FVČ Trutnov

62 let, rozvedený, vlakvedoucí, vzdělání - střední odborné, členem FVČ od roku 1991, na ČD od roku 1975.

Vykonávané funkce ve FVČ: předseda ZO FVČ Trutnov, člen Nejvyšší revizní komise.

 

 

 

Kandidát na člena Nejvyšší revizní komise

Bedřich Peřina - ZO FVČ Šumperk

 

 

Kandidát bohužel i přes žádost fotografii nedodal

 

 

62 let, svobodný, důchodce vzdělání - úplné střední odborné s maturitou, členem FVČ od roku 1992, na ČD od roku 1985.

Vykonávané funkce ve FVČ: člen Nejvyšší revizní komise, člen výboru ZO FVČ Šumperk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 17.03.2017