obr001

Federace Vlakových Čet

obr001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

3a

 

2a

 

1a

 

6a

 

5a

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITA

 

 

Svolání Valné hromady FVČ

 

 

Dle ustanovení článku 17 Stanov Federace vlakových čet a ve smyslu článku 2 Organizačního řádu FVČ svolává prezidium FVČ řádnou XI. Valnou hromadu Federace vlakových čet.

Valná hromada se bude konat ve dnech 25. až 26.dubna 2017.

 Valná hromada bude volební a v jejím průběhu proběhne volba nového vedení Federace vlakových čet a volba Nejvyšší revizní komise FVČ.

S podrobnými Pokyny budou předsedové základních organizací a členská základna postupně seznamováni. V nejbližších dnech bude předsedům ZO FVČ zaslán dopis s žádostí o návrhy kandidátů na funkce v prezidium FVČ a v Nejvyšší revizní komisi FVČ.

 

 

 

Kolektivní vyjednávání na Českých drahách

 

 

Ve čtvrtek 24.listopadu proběhl první den kolektivního vyjednávání na Českých drahách k uzavření Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2017. Na tomto jednání se postupně projednával návrh textu PKS, který odborové organizace předložily zaměstnavateli dne 4. listopadu. V průběhu jednání došlo ke shodě nad podobou celého základního textu nové PKS. Rozpory však přetrvávají v textaci jednotlivých příloh. V příloze č. 1 je rozpor v oblasti rozvržení pracovní doby, maximální délky směny a oblasti přípravných prací a přípravných a odstavných dob. V příloze č. 2 je rozpor v ustanovení článku týkajícího se poskytování příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti. Zbývající přílohy PKS včetně výše mzdových tarifů zatím nebyly projednávány a k jejich projednání dojde na příštím kolektivním jednání, které je naplánováno na středu 30. listopadu 2016. O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

 

 

 

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo

 

Ve dnech 31.října až 2.listopadu 2016 proběhlo jednání zástupců odborových centrál k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo pro rok 2017. Po dlouhé diskuzi byl vytvořen jednotný protinávrh k návrhu předloženému zaměstnavatelem.  V průběhu jednání došlo i ke shodě na novém textu IN PERs-42-B-2011 (Zásady pro poskytování osobního ohodnocení).  Další jednání proběhlo ve dnech 07. až 10.11 v Kraskově a to již za účasti zaměstnavatele. Během tohoto jednání byla dohodnuta většina základního textu PKS ČDC. Zachován je i stávající rozsah dovolené, pracovní doba a všechny současné benefity. Problematika rozporných bodů (mzdy, délka dovolené, příplatky apod.) je předmětem dalšího vyjednávání. Dále postupně dochází k zapracování některých bodů Motivačního programu do PKS ČDC. Další jednání budou pokračovat v Praze a to dle určených termínů. V rámci kolektivního vyjednávání dochází i k projednávání změn IN ČDC. 

 

 

Kolektivní vyjednávání na SŽDC

 

 

2. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 28. 11. 2016

 

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února 2017 vyrovnávací období stanovena takto:

·        u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017;

·        u ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou od 1. února 2017 do 30. června 2017, a od 1. července 2017 do 31. ledna 2018.

V dalších doposud rozporných bodech PKS nedošlo ke shodě (viz 1. společná informace). Zaměstnavatel navrhl zachování stávajícího členění a výše tarifních mezd a rozšíření využití možnosti zvýšené výkonové odměny v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %)  při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 4,8 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). Odborové organizace setrvávají na svém požadavku nárůstu tarifních mezd o 8 %.

Došlo ke shodě a podepsání dokumentů:

 

1.    Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

2.    Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

Oba dokumenty budou v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách odboru personálního.

 

Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

 

 

Termíny P-FVČ

 

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I.pololetí 2017.

 

Termíny jsou následující:

 

18. ledna

15. února

15. března

19. dubna

25. – 26.dubna - Valná hromada

26. - 27.dubna (výjezdní  - po Valné hromadě)

17. května

7. června

28. června

 

Začátky byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne: 28.11.2016