!! Podrobné informace - výsadní právo každého člena FVČ !!

Podrobné informace čtěte v InfoListech FVČ !

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 1

(Vydán 31. ledna 2019)

  

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 30. ledna 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Návrh Pokynu provozovatele dráhy PPD-X/2019 k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy – 3. etapa ověřovacího provozu ETCS v úseku Kolín – Břeclav v prvním kole připomínkového řízení. Prezidium po krátké diskuzi předložený návrh pokynu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Návrh 1. změny předpisu ČD M 36 pro poskytování OOPP zaměstnancům ČD. Prezidium návrh projednalo s několika podstatnými připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Příprava zasedání Rady FVČ. Prezidium bylo informováno o zajištění prostor vládního salonku pražského hlavního nádraží pro potřeby zasedání. Současně prezidium projednalo plánovaný program a požadavky na zajištění hostů ze strany jednotlivých zaměstnavatelů. Předseda rady p. Smažík byl pověřen rozesláním pozvánek jednotlivým delegátů Rady ze ZO.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z jednání místně příslušných odborových organizací při GŘ ČD, které proběhlo dne 28. ledna 2019.

 

- informaci z průběhu provozní porady představitelů OC s vedením ČD dne 28. ledna 2019.

 

- informaci z průběhu porady představenstva ČD s představiteli OC, která proběhla dne 29. ledna 2019.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady vedení SŽDC s představiteli OC, která se konala dne 29. ledna 2019.

 

- informaci o vydání Pokynu Ř-OJ ZAP č. 1/2019 – Pravidla pro poskytování osobního ohodnocení a mimořádné odměny v OJ ZAP po projednání s odborovými organizacemi. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- návrh novelizace Procesních listů s účinností od 15. března 2019. Návrh byl jednotlivým členům prezidia předán k připomínkování a prezidium bude problematiku projednávat na svém příštím zasedání.

 

- základní materiál k novelizaci Katalogu prací SŽDC. Návrh jednotliví členové prezidia obdrželi k připomínkování a prezidium bude problematiku projednávat na svém příštím zasedání.

 

- informaci o stavu přípravy kulturních a sportovních akcí FVČ na rok 2019. Zástupci FVČ podnikli ve dnech 21. – 23. ledna pracovní cestu po všech plánovaných lokalitách, kde dojednali veškeré podmínky pro zajištění průběhu plánovaných akcí. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 20. února 2019.

 

 

S ohledem na zpoždění ve vydání prvního čísla letošního Infolistu FVČ, které způsobil průběh stavebních úprav prostor prezidia FVČ, uvádíme dodatečně informace z průběhu minulého zasedání P-FVČ, které bylo zároveň prvním zasedáním v letošním roce.

 

Ve středu dne 9. ledna 2019 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezídia FVČ , které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání u ČD, a.s.

 

- Informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání u ČDC, a.s.

- Návrh Pokynu č. 1/2019 GŘ SŽDC „Pracoviště pro dálkové řízení“ – po krátké diskuzi projednalo prezidium předložený dokument s připomínkou, kterou uplatní v rámci připomínkového řízení.

 

- Přehled odstraněných závad z prověrek BOZP za 3. čtvrtletí roku 2018 u SŽDC – prezidium projednalo předloženou zprávu bez závažných připomínek.

 

- Návrh změny č. 2 Směrnice SR 14 (KC) pro osobní přepravu ČD – Sborník opatření k organizaci a řízení provozních činností – návrh této změny byl prezidiem projednán bez připomínek.

 

 Další část jednání byla věnována zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z jednání představitelů OC s vedením SŽDC ve dnech 14. a 20. prosince 2018.

 

- informaci k přípravě zasedání Rady FVČ. Prezidium se shodlo na termínu a místu konání zasedání Rady a pověřilo předsedu a místopředsedu Rady sestavením návrhu plánu zasedání.

 

- informaci o obdrženém výkladu Ministerstva práce a soc. věcí ČR k dotazu FVČ týkajícím se problematiky výpočtu cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě zasahujících do dvou dní. Obdržený výklad vzalo prezidium na vědomí a je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

- informaci z průběhu jednání představitelů odborových centrál působících u ČD s ministrem dopravy ČR ing. Danem Ťokem dne 8. ledna 2019. Jednání bylo vyvoláno představiteli OC v reakci na šířící se informace o plánované privatizaci dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. a dále s ohledem na výsledky tzv. rozstřelů některých linek dálkové železniční dopravy. Ze strany ministra dopravy i jeho odborných náměstků byly podány informace, že se privatizace společnosti ČD Cargo, a.s. nepřipravuje. Současně sdělili, že MD plánuje razantní změnu pravidel pro přidělování výkonů v dálkové železniční dopravě, která by neměla být v rozporu s požadavky odborových představitelů. Více informací přislíbili sdělit na příštím společném jednání dne 26. února 2019. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí.

 

Další pravidelné zasedání proběhlo dne 30. ledna 2019 v prostorách prezidia v Praze.

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 17

                                                     (Vydán 14. lprosince 2018)

  

 

Zasedání prezidia FVČ

 

V úterý a středu dne 11. a 12. prosince 2018 proběhlo v Českém Brodě výjezdní zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Aktuální situace v oblasti osobní dopravy ČD, a.s. K danému bodu přednesla informace ředitelka OJ ZAP ing. Kubíková.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ s ČD, a.s., informace o aktuálním dění ve společnosti. Hostem k tomuto bodu byl ředitel odboru personálního JUDr. Veselý.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ s ČD Cargo, a.s., informace o aktuálním dění ve společnosti. K tomuto bodu vystoupil host jednání ředitel odboru personálního ing. Bakalář.

 

- Zhodnocení vzájemné spolupráce FVČ se SŽDC, aktuální dění ve společnosti SŽDC. Jako host vystoupil zástupce zaměstnavatele ředitel odboru personálního ing. Koucký.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Informaci přednesl vedoucí vyjednávacího týmu p. Benda. Základní text je dohodnut téměř celý. V Příloze č. 1 panuje shoda u plánování směn, u odpočinku i pracovní doby. Dohoda je u příplatků za SO/NE a noc, nepravidelného nástupu a kompenzace obtížnosti pracovního režimu u dvou směn s odpočinkem. Rozpor přetrvává u dělené směny, příplatku za udržování zdravotní způsobilosti, osobního ohodnocení a nárůstu tarifů. V příloze Odměny za zabránění úniku tržeb je nově zaveden koeficient přepočtu vybraných tržeb, rozporem je jeho výše.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. – informaci přednesl vedoucí vyjednávacího týmu p. Horna.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – informaci o finálním jednání přednesl p. Benda.

 

- Návrhy Zásad hospodaření s CP FKSP SŽDC pro rok 2019 a Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP SŽDC pro rok 2019. Prezidium uvedené návrhy projednalo s několika připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci jednání k dané problematice se zaměstnavatelem.

 

- Návrh Směrnice Ř-O18 č. 6/2018 – použití TB0. Prezidium projednalo návrh směrnice bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- návrhům sportovních a kulturních akcí pořádaných P-FVČ v roce 2019. Prezidium projednalo předložené návrhy a vyslovilo souhlas s jejich realizací.

 

- informaci o konečné podobě Příkazů GŘ SŽDC k zajištění plánovaných organizačních změn s účinností od 1.1.2019. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- zprávu zaměstnavatele SŽDC s informací odborovým organizacím o nenaplnění podmínek hromadného propouštění zaměstnanců v souvislosti s plánovanými organizačními změnami. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- problematika vypořádání připomínek FVČ k RODV. Připomínky FVČ nebyly z velké části akceptovány.

 

- informaci z průběhu pracovní cesty inspektora BOZP ve dnech 3. - 4. 12. a 10.12. Kontrola proběhla v oblasti severních, západních a jižních Čech. Se zaměřením na stav podmínek při křižování v dopravnách D3, stav odpočinkových místností a nocležen vlakových čet. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k OOPP na ČD dne 6.12. Obsahem jednání byla problematika nových popruhů k POP, ověřovací provoz brašniček pro vlakové čety, problematika nové šňůrky s karabinkou na krk, opasku ke kalhotám, vložek do bot a funkčního trička. Diskutována byla i oblast novelizace bodového systému. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o obdržené reakci O20 GŘ ČD na připomínky FVČ k realizaci úprav prostor WC na prostory pro vlakovou četu ve vozech ř. Bdt280. FVČ sdělené skutečnosti vnímá jako nedostatečné a nadále aktivně požaduje zrušení těchto úprav v celém rozsahu.

 

– vyhodnocení činnosti FVČ v roce 2018. Prezident p. Benda krátce zhodnotil činnost FVČ v letošním roce a poděkoval členům prezidia za jejich práci ve prospěch FVČ.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 9. ledna 201

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 16

(Vydán 22. listopadu 2018)

  

 

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 21. listopadu 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah, a. s. – dne 20. listopadu 2018 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD, a.s. na rok 2019. Kolektivní vyjednavači společně se zástupci zaměstnavatele projednali návrh základního textu PKS a část Přílohy č. 1. Při tomto jednání bylo dohodnuto navýšení příspěvku na čistění OOPP. Problematice dalších bodů PKS bude věnováno jednání, které proběhne dne 27. listopadu v Praze.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a. s. – jednání k uzavření PKS u ČD Cargo proběhla ve dnech 19. až 21. listopadu. Byl projednán protinávrh vypracovaný odborovými organizacemi. Při těchto jednáních došlo k dohodě v mnoha bodech návrhu PKS pro rok 2019. V jednání k neuzavřeným bodům se bude pokračovat ve dnech 22. a 23. listopadu. Součásti kolektivního vyjednávání je i interní norma PERs42-B-2011 týkající se Osobního ohodnocení. Touto IN se budou kolektivní vyjednávači zabývat v následujících termínech kolektivního vyjednávání.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – ve dnech 12., 13. a 19. listopadu proběhla v sídle SŽDC další kola kolektivního vyjednávání. V současné době je dohodnuta podoba KOP, která je téměř ve znění letošního roku. Byly dohodnuty změny v nárokovosti KOP týkající se čtyř profesí, které byly přesunuty z  nároku tříleté periody do nároku dvouleté periody. Došlo k dohodě na navýšení počtu pásem v tabulce osobního příplatku a navýšení tohoto příplatku o 0,5%. Ostatní body návrhu změny PKS jsou v současné době rozjednány. Další kolo kolektivního vyjednávání proběhne dne 28. listopadu 2018 v Praze.

 

- Návrh textové části Rozkazu o doprovodu vlaků vlakovými četami s účinností od 9.

prosince 2018 – prezidium předložený návrh důkladně projednalo s množstvím podstatných připomínek, které bude uplatňovat v rámci připomínkového řízení.

 

- Návrh nového procesního listu O-07 Lanovka ČD – prezidium  návrh nového PL  projednalo bez připomínek.

 

- Návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS ve 3. kole připomínkového řízení – návrh materiálu prezidium projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Dokumentu č. 11 sborníku SR 14 – předložený materiál, který se týká metodiky procesů souvisejících s výběrem tržeb z prodeje časových příplatků ve vztahu k úloze Zaměstnanecké jízdní výhody projednalo prezidium bez připomínek.

 

- Návrh změny č. 6 IN ČD Cargo PP4-B-2008 „Pokladní činnost v nákladní přepravě“ obsahem změny této IN je  technická úprava vyplývající ze zrušení  míst druhu VNVK a změny NL CIM/SMGS platné od 1.1. 2019. Předložený návrh změny projednalo prezidium bez připomínek.

 

- Žádost MD ČR o stanovisko k žádosti o výjimečné přiznání jízdních výhod dle § 6 odst. 4 Tarifu – prezidium předmětnou žádost projednalo se souhlasným stanoviskem.

Další část jednání byla věnována doručeným materiálům a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z průběhu pátého ročníku finále Týmu SŽDC, který proběhl dne 8. listopadu ve Obecním domě v Praze. Za Federaci vlakových čet se akce zúčastnil prezident pan Benda.

 

- informaci z jednání odborových organizací místně příslušných k GŘ ČD, a. s. dne 19. listopadu. Tématy jednání byly doplňující informace ke změně Organizačního řádu GŘ ČD, informace o průběhu prolongace železničních průkazů, problematika Sociálního fondu a problematika vyplacení mimořádné odměny pro provozní zaměstnance. Příští jednání je plánováno na 18. prosince.

 

- vypořádání připomínek FVČ k Opatření náměstka GŘ pro obchod, řešící ověřovací provoz k předpisu ČD D2. Prezidium bylo informováno o akceptaci připomínek a odstoupení gestora od záměru zavádění nové ruční návěsti do procesu úkonů spojených s odjezdem vlaku vybavených DZD (dálkovým zavíráním dveří).

 

- informaci o výsledku voleb do DR ČD, a. s. – prezidium bylo informováno o výsledku voleb zaměstnanců do DR ČD a vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke změně č. 14 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu (SPPO) – připomínky FVČ byly akceptovány pouze částečně. FVČ vedena snahou o řešení problematiky „neomezeně opakovaného“ poskytování bezplatných místenek držitelům síťových a traťových jízdenek vyvolala jednání s gestorem SPPO. Toto jednání proběhne dne 27. listopadu.

 

- informaci a projednání problematiky poskytování cestovních náhrad VLČ dle vydané technologie jejich výpočtu v OJ ZAP (čj. 510/18-ZAP). S ohledem na skutečnost, že FVČ plně nesouhlasí s některými skutečnostmi, které vydaná technologie obsahuje a ani po konzultaci s  O10 GŘ ČD v dané problematice nedošlo k posunu, FVČ požádá o výklad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

- informaci o vývoji a činnosti FVČ v  problematice nevhodných úprav prostoru toalety na prostor pro vlakovou četu ve vozech ř. Bdt. Problém se týká vozů v oblasti OCÚ Západ (Plzeň a České Budějovice). Po zjištění skutečného stavu oslovila FVČ zaměstnavatele s požadavkem odstoupení od záměru provádění této nevhodné úpravy, která je pro zaměstnance vlakových čet naprosto nepřijatelná a urážející. V souvislosti s uvedenou problematikou FVČ oslovila OSŽ s nabídkou vzájemné spolupráce.

 

- problematiku nepřesného přenášení informací z elektronického dopravního deníku do docházkové úlohy EDO. Dle informace se tento problém vyskytl po nedávné aktualizaci systému. Prezidium vyzvalo svého člena p. Smažíka k dodání konkrétních podkladů na jejichž základě bude možné požadovat řešení této problematiky.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne jako výjezdní ve dnech 11. a 12. prosince 2018 v Českém Brodu.

 

 

 

Termíny sportovních a kulturních akcí P-FVČ v roce 2019

 

 

Prezidium na svém zasedání určilo termíny sportovních a kulturních akcí, které bude FVČ pořádat v roce 2019. Výběrem návrhů lokalit se bude prezidium zabývat na příštím zasedání dne 11. prosince. S ohledem na množící se dotazy z řad členské základny a pro možnost naplánování zajištění pracovního volna zveřejňujeme termíny v předstihu.

 

 

Termíny jsou:

 

10. 4. bowling

 

2.-6. 5. turistika

 

30. 5. - 2. 6. turistika, cykloturistika, vodácká akce

(bude upřesněno)

 

5.-7. 7. nebo 12.-14. 7. zátěžová turistika

 

19.-22. 9. turistika

 

3.-6.10. kulturní akce

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 15

(Vydán 13. listopadu 2018)

  

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 7. listopadu 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc listopad 2018. Po krátké diskuzi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah. Dne 30. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS 2019 a zahájen proces kolektivního vyjednávání. K vypracování oponentního návrhu se sešli zástupci odborových organizací dne 5. listopadu. Kolektivní vyjednavači FVČ do oponentního návrhu včlenili všechny požadavky FVČ vyplývající z platného usnesení Rady FVČ. Protinávrh byl následně předán zaměstnavateli. První kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání na ČD, a.s. proběhne dne 20. listopadu 2018.                               

 

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo. Dne 30. října byl zaměstnavatelem předán návrh PKS 2019 a zahájen proces kolektivního vyjednávání. K vypracování oponentního návrhu se sešli zástupci odborových organizací dne 5. listopadu. Protinávrh byl následně předán zaměstnavateli. První kolo „klasického“ kolektivního vyjednávání na ČD Cargo, a.s. proběhne dne 19. listopadu 2018.                               

 

- Stav kolektivního vyjednávání u SŽDC. V reakci na obdržený návrh zaměstnavatele se dne 18. října sešli zástupci odborových organizací a vypracovali společný oponentní návrh.

 

Dne 30. října proběhlo první „klasické“ kolektivní vyjednávání, na kterém byla vysvětlena vzájemná stanoviska sociálních partnerů. Další kola jednání proběhla dne 6. a 12. listopadu.  Z každého jednacího dne jsou výstupy formou společných informací. Nejbližší plánované jednání proběhne ve dnech 13. a 19. listopadu. 

 

- Návrh změny č. 14 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní dopravu s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s připomínkami.

 

- Návrh změny č. 7 předpisu ČD KC 13 – Procesní listy osobní přepravy s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrh změny č. 2 předpisu ČD Hf 3 – Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě s účinností od 9. prosince 2018. Prezidium návrh projednalo s jednou připomínkou.

 

- Návrh změny č. 2 Dílčího rozpočtu Sociálního fondu ředitelství ZAP 2018. Návrh změny spočívá v převedení zůstatku položky „Příspěvek na tábory dětí a mládeže“ do položky „Příspěvek na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost“. Prezidium návrh projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Opatření náměstka GŘ pro obchod – Ověřovací provoz k předpisu ČD D 2 „Postup doprovodu vlaku u vlaku složeného z vozidel bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím“.  Prezidium předložený návrh podrobně projednalo s nesouhlasným stanoviskem. V průběhu projednávání v diskusi zazněly zásadní připomínky týkající se především návrhu nové ruční návěsti „Ukončení výstupu a nástupu cestujících“, která je dle názoru členů prezidia zbytečná., protože činnost vlakové čety při odjezdu vlaku je v současnosti dostatečně řešena předpisem ČD D 2.

 

- Návrh termínů zasedání P-FVČ v I. pololetí 2019. Prezidium projednalo a určilo termíny svých zasedání pro období  prvního pololetí příštího roku.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o přípravě voleb do Dozorčí rady Českých drah. Dne 22. října proběhlo zasedání Hlavní volební komise, kterého se účastnil zástupce FVČ p. Košťál. V úvodu zasedání HVK proběhla volba předsedy a následně HVK zahájila svoji činnost. Bylo konstatováno, že podmínky kandidatury splnili čtyři kandidáti včetně kandidáta Federace vlakových čet p. Bendy. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci o průběhu a výsledcích voleb do Dozorčí rady ČD Cargo, které proběhly ve dnech 22. – 25. října 2018. Zvoleni byli kandidáti OSŽ Bc. Urbancová a p. Nekola. Kandidát FVČ p. Horna se umístil na 6-tém místě se ziskem 203 platných hlasů. Zajímavostí byla skutečnost, že HVK při sčítání hlasů vyřadila s označením jako neplatné více než 800 hlasovacích lístků. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu pravidelné provozní porady vedení ČD s představiteli OC dne 29. října 2018. Hlavními tématy jednání z pohledu FVČ byla problematika akceptace požadavku na odstranění jména a příjmení zaměstnance z potvrzení o předání nalezené věci cestujícímu, problematika dodržování termínů dle PKS při předkládání materiálů k projednávání a problematika zajištění informování vlakové čety se skutečností mimořádného posílení soupravy v jejímž      důsledku se souprava následně nevejde k nástupišti. Dalšími hlavními tématy jednání byla problematika přípravy voleb do Dozorčí rady, problematika plánování výluk, problematika výskytu nařizování jízd bez vlakové čety strojvedoucím ze strany dispečerů a problematika návrhu vzniku Opatření náměstka GŘ k předpisu ČD D 2 s návrhem zavedení nové ruční návěsti při odjezdu vlaku. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady s představenstvem ČD dne 30.10.2018. Zaměstnavatel informoval zástupce OC o mzdovém vývoji, přesčasové práci, výběrovém řízení na členy představenstva, hospodaření v roce 2018, přípravě plánu na rok 2019, prodeji zbytných pozemků, odmítnutí prodeje dceřiných společností ČD Cargo a ČD Telematika, jednání s kraji, účasti ČD na soutěžích MD, zhodnocení dopadu státní slevy a ohodnocení dotčených zaměstnanců. Zaměstnavatel předal zástupcům OC návrh PKS 2019 a tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z porady vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 30. října 2018. Tématy jednání byly informace zaměstnavatele o hospodářském výsledku za I. pololetí 2018, nákupech lokomotiv a vozů  i plánovaných investicích do jejich údržby a záměru uplatňování nové cenové a obchodní politiky v příštím roce. Zástupcům OC byl předán návrh PKS 2019 společně s návrhem změny IN PERs42-B-2008 „Osobní ohodnocení“. Dále byla přednesena informace o průběhu a výsledcích voleb do DR ČDC.  Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z pracovní cesty I-BOZP FVČ ve dnech 18., 24. a 26. října 2018. První dva termíny se týkaly kontroly v dopravně D3 Radonice n/O. - problematika vyvýšení technologických stezek pro výstup a nástup zaměstnanců obsluhy vlaku při křižování vlaků. Poslední termín se týkal kontroly kolejiště a zázemí pro zaměstnance ČD Cargo na vlečce z Řečan n/L. do elektrárny Chvaletice. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- informaci z průběhu jednání Pracovní skupiny k problematice OOPP a výstrojních součástí na SŽDC dne 2. listopadu 2018. Obsahem jednání byla problematika návrhů úprav výstražných oděvů a výstražných triček. Dále byla projednána problematika vysokého počtu reklamací pracovní obuvi a z toho důvodu zastavení její distribuce. Nově je vysoutěžen nový typ s monolitickou podrážkou. Současně byla prezentována i úprava stejnokrojových součástí. V závěru jednání byla diskutována problematika bodového systému a bodový příděl.

 

- problematika provedení úpravy WC na služební oddíl ve vozech Bdt. Výskyt upravených vozů byl zaznamenán v obvodu RP ZAP České Budějovice (OCÚ Plzeň). Dle dostupných informací proběhla úprava 5 vozů. Zaměstnavatel tuto úpravu provedl s úmyslem získání uzamykatelného prostoru pro vlakovou četu na soupravách složených výhradně z vozů ř. Bdt a s požadavkem úpravy bez nutnosti zásahu do konstrukce vozu tak, aby byl zpětně upravitelný opět na WC. Toto provedl bez jakékoliv diskuze s odborovými organizacemi a výsledek tomu také odpovídá. Z pohledu FVČ se jedná o naprosto nevhodné řešení, které je v rozporu se základními hygienickými i technickými požadavky na tyto prostory. Ze strany zaměstnanců VLČ, kteří jsou zaměstnavatelem označování za „Výkladní skříň ČD“, je samotné umístění do těchto prostor dehonestující a nepřijatelné.  FVČ bude problematiku nadále intenzivně řešit s požadavkem na zrušení celého záměru.

 

- informace a projednání souhrnného přehledu rekreačních poukazů za rok 2018 a nastavení další spolupráce. Prezidium vzalo informaci na vědomí a souhlasilo s pokračováním v příštím roce 2019.

 

- problematika přípravy výjezdního zasedání prezidia FVČ ve dnech 11. a 12. prosince 2018. Jako místo konání byl vybrán Český Brod. Prezidium projednalo předběžný časový harmonogram jednání a obdrželo informace o provedené objednávce služeb a potvrzené účasti hostů z řad představitelů jednotlivých zaměstnavatelů.

 

Příští pravidelné jednání prezidia proběhne v Praze dne 21. listopadu 2018.

 

 

 

Termíny jednání prezidia FVČ

v I. pololetí 2019

 

Prezidium Federace vlakových čet na svém zasedání určilo termíny svých jednání pro I. pololetí 2019

 

Termíny jsou:

 

9. ledna

 

30. ledna

 

20. února

 

13. března

 

3. dubna

 

24. dubna

 

15. května

 

5. června

 

26. června

 

Začátky jednání byly stanoveny na devátou hodinu.

 

 

 

Infolist č. 14 obsahuje kompletní informace

k problematice Pojištění z odpovědnosti pro rok 2019

(Vydán 1. listopadu 2018)

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 13

(Vydán 22. října 2018)

  

 

 

Zasedání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 17. října 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující problematiku a materiály:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc září 2018 - po krátké diskuzi prezidium zprávu projednalo a schválilo.  

 

- Volby do Dozorčí rady ČD, a.s. – volby do DR ČD proběhnou ve dnech 13. – 15. listopadu 2018. Jako kandidát Federace vlakových čet byl prezidiem navržen a schválen pan Robert Benda – prezident Federace vlakových čet. Do hlavní volební komise byl prezidiem za FVČ delegován pan Aleš Košťál – viceprezident Federace vlakových čet.

 

- Celková zpráva o stavu BOZP na pracovištích  SŽDC za rok 2018 – prezidium předloženou zprávu podrobně projednalo bez dalších připomínek.

 

- Aktuální stav kolektivního vyjednávání u SŽDC – zaměstnavatel předložil dne 15. října 2018 návrh 1. změny PKS SŽDC 2018/19, čímž zahájil kolektivní vyjednávání. Předložený návrh prezidium  FVČ podrobně projednalo s množstvím podstatných připomínek.  Vznesené připomínky a návrhy budou, při společném jednání odborových centrál působících u SŽDC, uplatněny kolektivními vyjednavači FVČ a zapracovány do oponentního návrhu. K problematice vytvoření oponentního návrhu se kolektivní vyjednavači OC sejdou dne 18. října. Výsledný oponentní návrh bude následně předložen zaměstnavateli. Na jednání dne 15. října byl dohodnut a podepsán dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání. Součástí podepsaného dodatku jsou i termíny jednání k uzavření kolektivní smlouvy SŽDC pro rok 2019. První „klasické“ jednání kolektivních vyjednavačů OC se zaměstnavatelem proběhne dne 30. října 2018. 

 

- Informace pro odborové organizace o záměru zaměstnavatele hromadného propouštění u SŽDC – předpokládaný záměr zaměstnavatel očekává k 1. lednu 2019 v souvislosti s organizační změnou Správy majetku a Centra sdílených služeb. Zaměstnavatel předložil tuto informaci v souladu s platnou legislativou odborovým organizacím k projednání. Prezidium předložený záměr projednalo a vzalo na vědomí.

  

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám

jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z konferenčního projednání

Opatření Ř-O18 k návrhu pilotního provozování vlaků se systémem SSOD (systém selektivního odblokování dveří) na lince Praha – Mnichov. Jednání se uskutečnilo dne 8. října a účastnili se ho zástupci OC a gestoři návrhu Opatření z řad zaměstnanců O12 a O18 GŘ ČD. Obsahem jednání byla diskuze k jednotlivým připomínkám. Připomínky FVČ byly zapracovány v plném rozsahu. Výsledkem jednání byla dohoda nad konečnou podobou uvedeného Opatření. Dle průběhu a výsledku pilotního provozu bude rozhodnuto o případném rozšíření systému i na další vlakové linky. Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- informaci z pravidelné porady představitelů OC s vedením SŽDC, která proběhla dne 15. října. Na tomto jednání byla řešena problematika spojená se zahájením kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC pro následující rok, prezentace návrhů změn organizační struktury s účinností od 1. ledna 2019, informace o provedených personálních změnách na úrovni vedení GŘ a OŘ SŽDC, informace k vizi dalšího rozvoje oblasti řízení provozu, informace s vyhodnocením dotazníků účastníků KOP z řad zaměstnanců SŽDC a informace o provedení zdanění časového příplatku na komerční vlaky ve mzdě za měsíc říjen 2018.

 

- informaci z jednání zástupců odborových organizací působících při GŘ ČD, a.s. dne 16. října. Tématy jednání byly informace o provedených personálních změnách na GŘ ČD, informace k plánované organizační změně týkající se ROC a archívu ČD a informace k problematice akcí a čerpání Sociálního fondu. 

 

- informaci o stavu jednotlivých sportovních a kulturních akcích FVČ. V měsíci říjnu proběhla poslední akce pořádaná prezídiem FVČ v letošním roce „Památky západních Čech 2018“. Tato akce byla účastníky i pořadateli velice kladně hodnocena. Prezidium současně v rámci tohoto bodu projednalo návrhy termínů sportovních a kulturních akcí na rok 2019. Výběrem konkrétních akcí pro příští rok se bude prezidium zabývat na svém prosincovém zasedání. 

 

- informaci ČD Cargo k přípravě voleb do Dozorčí rady ČDC, které proběhnou v týdnu od 22. do 25. října. Za Federaci  

vlakových čet do DR kandiduje pan Horna Ivan – tajemník FVČ pro ČDC. FVČ se společně s FS ČR (Federací strojvůdců ČR) a dalšími čtyřmi OC dohodly na vzájemné podpoře svých kandidátů. 

 

- informaci z průběhu slavnostního aktu ocenění zaměstnanců ČD, a.s. při příležitosti Dne železnice, které proběhlo 4. října 2018 v prostorách vládního salonku železniční stanice Praha hlavní nádraží. Ocenění zaměstnanci, kteří nad rámec svých pracovních povinností pomohli ochránit zdraví, život, či zabránili vzniku velkých materiálních škod, převzali ocenění z rukou generálního ředitele ČD ing. Kupce. Za FVČ se slavnostního aktu účastnil prezident FVČ p. Benda. Jedinou zarážející skutečností byl konečný výběr oceněných zaměstnanců, kterému, dle názoru FVČ, nebyla věnována dostatečná pozornost.

 

- informaci z kontrolní činnosti FVČ zaměřené na stav nocležen a útulků vlakových čet. I-BOZP FVČ prezidium informovali o výsledku kontrol, které byly provedeny ve stanicích Zábřeh na Moravě, Kouty nad Desnou, Hanušovice, Jeseník, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná ve Slezsku a Krnov. Takto zaměřené kontroly budou ze strany I-BOZP FVČ pokračovat i v následujícím období. Prezidium vzalo přednesené informace na vědomí.

 

- informaci k turnaji Ř-ZAP v bowlingu. Turnaj se koná dne 30. října 2018 v Pardubicích. Za P-FVČ plánují svojí účast p. Benda a p. Košťál. Prezidium vzalo přednesenou informaci na vědomí.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD, která se bude konat dne 29. října 2018.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia FVČ proběhne dne 7. listopadu 2018 v Praze.

 

 

Metodický pokyn k prodloužení platnosti

zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019

 

Odbor personální GŘ ČD vydal pod č.j. 3598/2018-O10 Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019.

 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 (dále jen „jízdní výhody“) je stanoveno období od 1. 11 do 8. 12. 2018.

 

Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé“) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro rok 2019 stanovenou Tarifem:

 

Zaměstnanci                                                                                                                                                    1100 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, reg. partneři)                          1250 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                                                                       1250 Kč

Důchodci                                                                                                                                                           600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)                                                                             600 Kč 

 

 

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazky na In Kartě (dále jen „ŽP“) na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2018 je platná do 8. 12. 2018.

 

Prolongační částka pro rok 2019 je platná do 14. 12. 2019, tj. do doby počátku jízdního řádu 2019/2020.

 

Prolongační částku lze uhradit u pokladní přepážky ČD s UNIPOK hotově, platební kartou nebo EPIK nebo v eShop ČD.

 

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám - v souladu s předpisem ČD Ok 9 o mimotarifních jízdních výhodách neplatí zízdní výhody ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky), lanové dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto důvodu jsou stanoveny časové příplatky pro držitele jízdních výhod:

 Časový příplatek pro komerční vlaky a lanovku - 690 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč pro důchodce a děti včetně sirotků - 15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),

 Časový příplatek pro zavazadla - 490 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku není nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné během přepravy UBP dle tarifu TR 10.

 

Celé znění Metodického pokynu je zveřejněn v prostředí intranetu ČD a pro zájemce z řad členské základny Federace vlakových čet je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

1. společná informace o zahájení kolektivního

vyjednávání u SŽDC dne 15. 10. 2018

 

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. V návrhu zaměstnavatel představil svou verzi změny.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

 zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;

 náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);

 navýšení částek náborového příspěvku.

 

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

 

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. 

 

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 12

(Vydán 2. října 2018)

  

 

Zasedání Rady FVČ

 

V úterý dne 25. září 2018 proběhlo v prostorách vládního salónku pražského hlavního nádraží pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. Po základních procesních úkonech se Rada zabývala následující problematikou:

 

- Zprávou NRK o hospodaření prezidia Federace vlakových čet, se kterou přítomné delegáty seznámil předseda NRK pan Václav Baše. Rada tuto zprávu vzala na vědomí.

 

 - Aktuální situací v oblasti osobní železniční dopravy. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnil Ing. Fremr, náměstek ředitelky OJ ZAP. Ing. Fremr přítomné delegáty seznámil s novinkami, které zaměstnance OJ ZAP čekají v následujícím období. Pro potřeby OJ ZAP bylo nakoupeno 130 kusů nových zařízení POP a postupně se zařazují do provozu, dále probíhá průběžná obměna služebních mobilních telefonů vlakových čet, mezinárodní pokladny jsou vybavovány novými tiskárnami, postupně probíhá přechod pokladních systémů na UNIPOK 2G, pro vlakové čety jsou doobjednány chybějící označovací kleště a jejich distribuce by měla probíhat v průběhu podzimu letošního roku a jara roku příštího. V následující diskuzi byla velká část věnována problematice nedostatečného pokrytí prostor útulků vlakových čet Wi-Fi signálem v souvislosti s pomalým a nekvalitním připojení služebních PC (používaných vlakovými četami) k datové síti ČD. Dále byla diskutována problematika možnosti rozšíření platby ve vlaku platební kartou i ve vlacích regionální dopravy, problematika přetrvávajících problémů v řazení a kvalitě vlakových souprav, problematika stále se zvyšujícího nedostatku pracovníků ZAP a s tím související setrvalý růst přesčasové práce. Současně ze strany delegátů Rady zazněla i kritika neprofesionálního přístupu při provádění a řešení kontrolní činnosti některých nadřízených zaměstnanců (DOP, POS, VLR…) ve vztahu k provozním zaměstnancům ZAP. V pokračující diskusi byla diskutována problematika aplikace dokumenty k seznámení, kdy  stále dobře nefunguje tzv. filtrování dokumentů a nastávají situace, že zaměstnancům některé dokumenty chodí k seznámení opakovaně nebo jsou zasílány k seznámení dokumenty, které se dotyčných zaměstnanců vůbec netýkají a přesto je seznámení s nimi požadováno.

 

 - V dalším bodě jednání se Rada  zabývala oblastí požadavků a návrhů pro letošní kolektivní vyjednávání za uzavření PKS 2019. V úvodu tohoto bodu byli delegáti seznámeni s obdrženými návrhy a požadavky z jednotlivých ZO. Následně byly všechny návrhy velmi živě diskutovány. Z proběhlé diskuse vzešla finální podoba Usnesení, kterým Rada stanovila vyjednávací mantinely a cíle jednotlivým týmům kolektivních vyjednávačů FVČ pro následující kolektivní vyjednávání u všech tří společností (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC).

 

 - Závěrečným bodem jednání  byla různá problematika dle požadavku delegátů. Mimo jiné byla diskutována problematika výstrojních součástí. Delegáti byli informování, že výstrojní součásti starého vzoru (včetně bundokošil) je možno používat pouze do 31. prosince 2018. Po této době již nebude možno staré typy výstrojních součásti používat. Současně zazněla informace, že je nutno při objednávání výstrojních součásti volit správnou velikost všech požadovaných součástí, protože v opačném případě může následně docházet k nesprávné funkci materiálu (natahování, prosvítání, povolování osnovy látky, třepení atp.). V případě zjevných vad výstrojních součástí je potřeba tyto součásti reklamovat, a to standartní cestou přes ZC, případně lze požádat o pomoc při řešení i prezidium FVČ.

 

 - Na úplný závěr jednání informoval prezident FVČ p. Benda přítomné delegáty o změnách ve vrcholovém vedení společnosti ČD, a.s. i některých dceřiných společnostech ČD, ke kterým došlo v minulých dnech.

Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

 

 

 

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 26. září 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zasedání Rady FVČ dne 25. září 2018. Prezidium bylo předsedou Rady p. Smažíkem informováno o průběhu zasedání Rady FVČ a přijatých závěrech, které jsou obsahem Usnesení Rady z předmětného zasedání. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Návrh změny organizační struktury ČD, a.s. s účinností od 1. 11. 2018. Obsahem změny je návrh zrušení některých odborných odborů generálního ředitelství formou sloučení a redukce počtu ředitelů těchto odborů. Prezidium návrh změny projednalo bez připomínek.

 

- Návrh Opatření Ř-O18 ČD k stanovení podmínek pilotního provozu systému stranově selektivního odblokování nástupních dveří na vlacích osobní dopravy linky Ex 6 (Praha - Mnichov).  Prezidium návrh podrobně projednalo s několika drobnými připomínkami.

 

- Návrhy změn IN ČD Cargo, a.s. – 3. změna ORz13-A-2008 „Volební řád pro volby členů do DR ČDC“ a 3. změna ORz14-A-2008 „Řád pro odvolávání členů DR ČDC“. Návrhy změn reagují na rozhodnutí vlastníka společnosti o snížení celkového počtu členů Dozorčí rady ČDC z 9 na 6 a volených zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze 3 na 2. Prezidium navrhované změny projednalo bez připomínek.

 

- Dohodu o zásadách kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. za uzavření PKS na rok 2019. Prezidium bylo informováno, že základní část Dohody je velmi podobná loňské. Přílohy obsahují složení jednotlivých týmů kolektivních vyjednavačů a termíny nadcházejícího kolektivního vyjednávání.  Dohoda byla podepsána na jednání dne 24. září 2018.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- Informaci z pravidelné porady vedení SŽDC a zástupců OC dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci z průběhu provozní porady ředitele O10 ČD Cargo, a.s. se zástupci OC dne 24. 9. 2018.

 

- Návrh novelizace dokumentu Analýza rizik na SŽDC. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

 

- Informaci z průběhu provozní porady ČD, a.s. s představiteli OC dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci z výsledku jednání k problematice Sociálního fondu na ČD, a.s. dne 24. 9. 2018.

 

- Informaci o průběhu jednání představitelů OC s ministrem dopravy ing. Ťokem a předsedou DR ČD prof. Moosem, které proběhlo v rámci pravidelné porady představenstva ČD s představiteli OC dne 25. 9. 2018.

 

- Žádost ředitelky ZC o aktualizaci údajů členů Pracovní skupiny pro problematiku  výstrojních součástí a OOPP u Českých drah. Prezidium žádost projednalo a jako zástupce FVČ v této pracovní skupině určilo p. Hanáka s možností alternace p. Košťálem.

 

- Informaci z průběhu z kontrolních cest inspektorů BOZP FVČ, které proběhly ve dnech 12.

 

– 14. 9. a 17. - 19. 9. 2018. Při této činnosti byly zkontrolovány především prostory odpočinkových místností a nocležen vlakových čet v oblasti jihovýchodní Moravy, středních a severovýchodních Čech a stav provedené úpravy technologických stezek v kolejišti dopravny D3 v Janovicích u Trutnova. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Informaci o zapracování připomínek FVČ do předpisu ČD Ok 9 „Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD“. Všechny připomínky FVČ byly akceptovány a do předpisu zapracovány v plném rozsahu.

 

- Informaci o vypořádání společných připomínek sedmi OC k návrhu změny Volebního řádu ČD. S odvolávkou na znění Stanov ČD zaměstnavatel většinu připomínek neakceptoval. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

 

- Aktuální informaci o stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. Turistická akce Krkonoše proběhla dle plánu a lze ji hodnotit jako velmi zdařilou. Před uskutečněním je poslední letošní akce, kterou je návštěva památek západních Čech. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 17. října 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 11

(Vydán 10. září 2018)

  

 

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 05. září 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ, které projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávu o hospodaření za měsíc srpen 2018.

Po krátké diskuzi prezidium zprávu projednalo a schválilo.

 

- Přípravu zasedání Rady FVČ dne 25. 9. 2018 – předseda Rady FVČ p. Smažík informoval prezidium o stavu příprav. Pozvánky delegátům ZO byly rozeslány a v současnosti by na ZO měla probíhat diskuse o návrzích a požadavcích do kolektivního vyjednávaní. Téma přípravy strategie kolektivního vyjednávání a požadavků do PKS bude stěžejním při zasedání Rady.

 

- Problematiku přípravy kolektivního vyjednávání – prezidium se zabývalo personálním obsazením vyjednávacích týmů FVČ pro očekávaná nadcházející kolektivní vyjednávání. Problematikou strategie a požadavků do kolektivního vyjednávání se bude prezidium podrobně zabývat na svém příštím zasedání dle závěrů a požadavků vzešlých ze zasedání Rady FVČ.

 

- Volby do Dozorčí rady u ČD Cargo, a.s. – prezidium vzalo na vědomí informaci vedení společnosti o schválení termínu konání voleb členů do Dozorčí rady společnosti z řad zaměstnanců, který je stanoven na 22. – 25. října 2018. Současně prezidium projednalo požadavek na stanovení zástupce FVČ do hlavní volební komise a návrh kandidáta FVČ na člena Dozorčí rady ČD Cargo. Po proběhlé diskusi prezidium rozhodlo, že kandidátem FVČ na člena Dozorčí rady ČD Cargo je pan Horna Ivan, tajemník prezidia FVČ pro ČD Cargo, který se svojí kandidaturou vyslovil souhlas. Místo v hlavní volební komisi FVČ neobsadí.

 

Další část jednání byla věnována projednání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci z pravidelné porady zástupců OC s vedením SŽDC, která proběhla dne 22. srpna. Hlavními tématy jednání bylo vyhodnocení plnění PKS za 1. pololetí roku 2018, informace o vývoji mezd a zaměstnanosti, změna plánu a přehled čerpání na akce BOZP, návrh harmonogramu novelizace Katalogu prací a seznámení s plánovanými organizačními změnami od 1. 1. 2019, kterými jsou Centralizace účetních operací do CSS a Integrace odborných správ majetku OŘ SŽDC.

 

- informaci z průběhu jednání Poradního sboru k nadlimitní veřejné zakázce „Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.“, které se uskutečnilo dne 21. srpna 2018.  Výsledkem jednání je doporučení Dozorčí radě ČD, a.s. na akceptaci nabídky firmy Vestimentum, s.r.o.

 

- informaci z průběhu schůzky představitelů OC působících u ČD, a.s. s ministrem dopravy, jeho náměstky a předsedou Dozorčí rady ČD, a.s. dne 28. srpna 2018. Hlavními tématy schůzky byla problematika postupu liberalizace osobní železniční dopravy, a to zejména z pohledu nutných kroků v rámci přípravy postupu liberalizace, které budou muset učinit České dráhy, a.s. a Ministerstvo dopravy ČR. Velmi podrobně byla i diskutována problematika zajištění síťových služeb a modelů jejich financování.

 

- informaci o vyhodnocení bodu 2.1.1 PKS ČD, a.s. za první pololetí roku 2018. Prezidium bylo seznámeno s přehledem čerpání prostředků na centrální akce i ostatní akce k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za období prvních šesti měsíců letošního roku.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace procesních listů osobní přepravy s účinností od 1. 9. 2018.  Podstatná většina připomínek byla ze strany gestorů akceptována a do procesních listů zapracována.

 

- informaci z průběhu kontrol útulků, nocležen a dalších pracovních prostor vlakových čet, které provádějí I-BOZP FVČ v rámci trvalého úkolu prezidia, a to průběžně po celé síti ČD (SŽDC). Poslední kontrola proběhla ve dnech 23. a 24. srpna v oblasti střední a severní Moravy.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení ČD Cargo, a.s., která se bude konat dne 24. září 2018.

 

- přípravě podkladů a požadavků na projednání při provozní poradě zástupců OC s představiteli vedení SŽDC, která proběhne dne 24. září 2018.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne dne 26. září 2018 v Praze.

 

 

 

 Jednání vedení MD ČR s představiteli OC působících u Českých drah, a.s.

 

 

V úterý dne 28. srpna 2018 se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka představitelů odborových centrál  u Českých drah, a.s. s vedením ministerstva a novým předsedou Dozorčí rady ČD  (DR ČD) Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky účastnili ministr dopravy Dan Ťok se svými náměstky Tomášem Čočkem a Ladislavem Němcem a ředitelem odboru veřejné dopravy Ondřejem Michalčíkem.

Na programu jednání byly informace o záměrech nově složené DR ČD V návaznosti na předchozí jednání, které se konalo na konci července byly vzneseny otázky související s dříve uvažovanými personálními změnami v managementu ČD, a.s. Prozatím nebyly realizovány, ale dle vyjádření předsedy DR, pokud k nim výhledově dojde, proběhnou postupně a příležitost zúčastnit se vyhlášeného výběrového řízení dostanou i stávající představitelé vedení Českých drah.

V dalším  byla diskutována problematika liberalizace železniční dopravy a její další postup s ohledem na nutné kroky, které budou muset být učiněny jak na straně MD ČR, tak i na straně Českých drah. Část diskuse byla věnována problematice zajištění vybavení hnacích vozidel zařízením pro ETCS (Evropský vlakový zabezpečovač). Diskutována byla i problematika vhodného postupu objednavatelů osobní dopravy v závazku veřejné služby v případech, kdy po notifikaci záměru přímého zadání jednomu dopravci obdrží objednavatel alternativní nabídku od jiného dopravce.

Dále byla široce diskutována otázka zajištění poskytování síťových služeb a možnosti různých modelů zajištění jejich financování při provozu např. čekáren, úschoven, toalet, přepravy invalidů či prodeje jízdních dokladů v železničních stanicích. Představitelé odborových centrál v diskusi kladli důraz na potřebu nastavení takového modelu jejich financování, který nebude mít negativní dopad a znevýhodnění národního dopravce ČD v soutěžích o veřejné zakázky s ostatními dopravci.  Současně s tímto připomněli představitelé OC i nutnost dořešení financování zákonné povinnosti ČD, a.s. na udržování tzv. „strategických záloh“ pro případ mimořádných událostí (válečné ohrožení, přírodní katastrofy, atp.). V reakci na tuto připomínku  prezentovali představitelé MD ČR své představy o roli Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany ČR při financování nákladů s tímto spojených. Současně zmínili i představu zajištění financování aktivit železniční nostalgie ze strany Ministerstva kultury ČR.

V závěrečné části jednání byly diskutovány připomínky představitelů OC na nedostatečný tlak příslušných veřejných orgánů vůči všem železničním dopravcům (především soukromým) v oblasti zajištění instalace technologického vybavení potřebného pro komunikaci svých hnacích vozidel s nejmodernějším zabezpečovacím zařízením, které je instalováno na jimi pojížděných tratích. Jako odstrašující důsledek tohoto laxního přístupu byla zmíněna MU z května tohoto roku u Křemže na Českokrumlovsku.

Na závěr celého jednání byla předběžně anoncována problematika připravovaného jednání dopravní tripartity (PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu), které proběhne v termínu 11. září 2018.

Příští společné jednání MD ČR s představiteli OC by mělo proběhnout dne 20. září 2018. O jeho průběhu bude členská základna průběžně informována.

 

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 10

(Vydán 21. srpna 2018)

  

 

Jednání prezidia FVČ

 

Ve středu dne 15. srpna 2018 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

 

- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen a červenec 2018. Po krátké diskuzi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.

 

- Přípravu zasedání Rady FVČ, které proběhne dne 25. září v Praze. Prezidium bylo informováno o zajištění prostor vládního salonku na hlavním nádraží a plánovaném programu zasedání, jehož hlavním bodem by měla být příprava strategie a požadavků pro nadcházející kolektivní vyjednávání. Na část jednání je i předpoklad účasti zástupce vedení OJ ZAP ČD.

 

- Změnu procesních listů osobní přepravy s účinností od 1. září 2018. Prezidium velmi podrobně projednalo téměř tři desítky novelizovaných procesních listů a vypracovalo k nim řadu připomínek, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

 

- Návrh novelizace předpisu ČD Ok 9 „Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD“. Prezidium návrh projednalo s několika podstatnými připomínkami.

 

- Návrh změny Volebního řádu Českých drah. Prezidium bylo informováno o společném jednání sedmi odborových organizací působících u ČD, které proběhlo dne 14. srpna v Praze a jehož výsledkem bylo vytvoření společných připomínek a pozměňovacích návrhů k projednávanému Volebního řádu Českých drah. Společné stanovisko bylo dnes zasláno zaměstnavateli. Prezidium vzalo informaci na vědomí a vyslovilo souhlas s dosavadním postupem.

 

- Změnu č. 5 předpisu ČD Ok 3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah, a.s.“. Prezidium projednalo navrhovanou změnu předpisu bez připomínek.

 

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 

- informaci o dalším vývoji po odvolání části členů Dozorčí rady ČD a prohlášení ministra dopravy na tiskové konferenci dne 13. července 2018. V reakci na zveřejněné informace vydaly odborové organizace působící na ČD Společné prohlášení a dne 30. července proběhlo jednání všech představitelů OC s ministrem dopravy. Na tomto jednání se ministr dopravy snažil vysvětlit své důvody k již dříve sděleným skutečnostem. Výsledkem jednání byla dohoda o uskutečnění dalších vzájemných informativních schůzek, které by měly probíhat pro vzájemnou lepší informovanost i za účasti nového předsedy Dozorčí rady ČD. Nejbližší takto dohodnutá schůzka se bude konat dne 28. srpna 2018.

 

- informaci z průběhu pravidelné porady vedení SŽDC s představiteli OC, která proběhla dne 21. června 2018.

 

- informaci z pravidelné provozní porady s vedením ČD, a.s. dne 25. června.

 

- informaci z porady s představenstvem ČD dne 26. června.

 

- informaci z jednání poradního sboru k nadlimitní veřejné zakázce k nákupu výstrojních součástek ČD, které proběhlo ve dnech 28. června a 7. srpna 2018.

 

- informaci z projednání návrhu změny č. 13 SPPO Českých drah s účinností od 1. září 2018. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně. Prezidium k návrhu vypracovalo několik připomínek, které uplatňuje v rámci připomínkového řízení.

 

- informaci z projednání návrhu Opatření Ř-O10 ČD Cargo č. 005/2018 pro zvýšení motivace zaměstnanců úseku oprav a údržby SOKV na ČD Cargo. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně. Prezidium k předloženému návrhu zaujato negativní stanovisko.

 

- informaci o návrhu změny Volebního řádu a Řádu pro odvolání členů DR ČD Cargo. Tajemník pro ČDC pan Horna informoval prezidium o celkovém vývoji, kdy po společném jednání představitelů sedmi OC došlo k vypracování a zaslání společných připomínek k předloženému návrhu.

 

- informace z průběhu porady ředitele O 10 ČD Cargo a představitelů OC dne 13. srpna.

 

- projednání změny Plánu akcí k BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek v obvodu OŘ SŽDC Ústí nad Labem.

 

- informaci o vypořádání připomínek FVČ ke Směrnici SŽDC č. 89 „Zdravotní služby poskytované zaměstnancům SŽDC“. Všechny podstatné připomínky FVČ byly ze strany gestora Směrnice akceptovány.

 

- projednání hodnocení plnění PKS SŽDC za 1. pololetí 2018. Prezidium projednalo materiál předložený zaměstnavatelem, ve kterém souhrnně hodnotí plnění PKS za 1. pololetí roku 2018.

 

- informace o vydání 2. změny Katalogu prací ČD, a.s. účinné od 1. srpna 2018. Obsahem změny jsou pouze technické úpravy textu vyplývající z uskutečněné organizační změny.

 

- informaci o podání návrhů na ocenění zaměstnanců ČD při příležitosti oslav Dne železnice.

 

- projednání hodnocení plnění PKS ČD, a.s. za 1. pololetí 2018. Prezidium projednalo problematiku s konstatováním, že za uvedené období neeviduje na centrální úrovni žádná závažná neplnění či poručení PKS.

 

- projednání návrhu Zprávy o prověrkách BOZP u ČD Cargo, a.s. v roce 2018. Prezidium návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu centrálních akcí BOZP ČD Cargo, a.s. na rok 2019. Prezidium předložený návrh projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhu Zprávy o prověrkách BOZP u ČD, a.s., konaných v roce 2018. Prezidium návrh Zprávy projednalo bez připomínek.

 

- projednání návrhů na změnu Dokumentů Sborníku SR 14 (KC) ČD. Obsahem návrhu je novelizace Dokumentu č. 1 „Zpracování Základní přepravní dokumentace“, Dokumentu č. 8 „Informační servis pro cestující ČD ve stanicích, prokazování oprávnění k provozování činností“, Dokumentu č. 10 „Přeprava zásilek pro služební účely“ Dokumentu č. 16 „Objednávkové systémy přeprav“ a Dokumentu č. 24 „Směnárny“.

 

- informaci z projednání návrhu IN ČD Cargo „Vnitřní pravidla a postupy v nákladní dopravě“. Vzhledem ke zrušenému zasedání prezidia v červenci, byl návrh projednán korespondenčně s několika připomínkami.

 

Příští zasedání prezidia proběhne v Praze dne 5. září 2018.

 

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

- Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod pro školní rok 2018/2019

O 10 GŘ ČD vydal dne 18. srpna 2018 upozornění pro všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. října 2018 potvrzení o studiu pro školní rok 2018/2019. Vzhledem k tomu, že je agenda jízdních výhod oddělena od úlohy používané na mzdové účtárně, kde jsou evidována potvrzení o studiu v případě dětí starších 18 let, nelze zajistit vzájemnou vazbu a pro účely dokladování nároku na jízdní výhody musí být potvrzení o studiu duplicitně doloženo personalistce. Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v IS odebrán a aplikace ŽP na In Kartě zablokována do 31. 8. 2019!

 

 

- Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu ČD travel

O 10 GŘ ČD, a.s. vydal dne 23. července 2018 informaci o okamžitém pozastavení poskytování příspěvku ze Sociálního fondu ČD, a.s., na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o.  Důvodem pozastavení poskytování příspěvku je vyčerpání plánovaného objemu finančních prostředků.

 

 

 

 

 

Výběr z Infolistu č. 09

(Vydán 18. července 2018)

  

 

 

Zrušení zasedání prezidia FVČ

 

Z důvodu čerpání řádných dovolených bylo zasedání prezidia FVČ plánované

na 18. července 2018 zrušeno.

 

Nutné materiály jsou projednávány korespondenční formou.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia je plánováno v Praze dne 15. srpna 2018.

 

 

 

 

 

Zprávy a informace

 

Pozastavení vydání změny č. 2 předpisu ČD D 2 - ředitel Odboru kolejových vozidel GŘ ČD vydal dne 2. 7. 2018 pod č.j. 0271/18-O18 informaci následujícího znění: „Na základě rozporu v průběhu připomínkového řízení k návrhu 2. změny předpisu ČD D 2 - “Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.“ některými účastníky připomínkového řízení a gestorským útvarem GŘ O12, je vydání změny č. 2 předpisu ČD D 2 pozastaveno.“

 

Pokyn ředitele odboru personálního GŘ SŽDC k personálně-mzdové problematice - dne 3. 7. 2018 byl pod č.j. 36511/2018-SŽDC-GŘ-O10 vydán pokyn ředitele odboru personálního SŽDC č. 3/2018, který obsahuje metodiku postupů v personálně-mzdové problematice v těchto oblastech:

 

- poskytování časového příplatku  k jízdním výhodám při novém nároku (tzv. první příděl), - zpracování žádosti o dlouhodobé ošetřovné, - přehled změn v docházkové úloze EVYDO2, - postup přenosu dat z Evidence pružné pracovní doby, - upozornění na nové vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou, - upozornění na zákaz zpětných přepočtů v HR SAP, - informace k GDPR, - informace k FKSP o limitu nepeněžního příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. a o novelizaci Otázek a odpovědí k FKSP, - informaci o aktualizaci vzoru Osobního dotazníku, - informaci o úpravě Výstupního listu ERMS a informaci o novelizaci formuláře Žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti.

 

Kompletní znění uvedeného Pokynu je Výborům ZO FVČ, kteří zastupují členskou základnu u SŽDC rozesíláno jako příloha tohoto vydání Infolistu. Ostatním zájemcům z řad členské základny je k dispozici na prezidiu FVČ.

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku