Pojištění z odpovědnosti (článek z InfoListu)

 

Opět se přiblížil konec roku a s ním i počátek nového pojistného období pro pojištění z odpovědnosti, tentokrát pro rok 2015. Pojištění pro své členy a pro členy Federaci vozmistrů uzavírá Federace vlakových čet na podkladě pojistné smlouvy. Tato pojistná smlouva plně řeší problematiku § 257, odst. 2 platného Zákoníku práce - pojištění z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání.  Pojistná smlouva je uzavřena s pojišťovnou MAXIMA pojišťovna, a.s. Tato pojišťovna nabízí příznivé pojistné plnění při srovnatelných cenách pojistného u ostatních pojistných ústavů. Nezanedbatelným aspektem je (kromě pojištění „řidičů“) i možnost pojištění na pohřešování a ztrátu věci. Pojištění je sjednáno a je platné pouze pro členy Federace vlakových čet a Federace vozmistrů, kteří vykonávají pracovní činnost v pracovně-právním vztahu k zaměstnavateli provozujícímu železniční dopravu se sídlem na území České republiky. Pojištění se nevztahuje na činnosti konané na podkladě Dohody o provedení práce.

Pojištění je možno sjednat ve 4 variantách:

· pojištění standardní

· pojištění standardní se ztrátou věci

· pojištění pro řidiče

· pojištění pro řidiče se ztrátou věci

Okolností, která činí tuto pojistnou smlouvu velmi zajímavou je připojištění na pohřešování a ztrátu věci. Ztráta věci je definována jako stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí dále disponovat. Ztráta se vztahuje pouze na zařízení POP, PDA a vysílačky. Nevztahuje se na mobilní telefony, popř. jiné elektronické komunikační přístroje (IPAD, iPhone apod.). Roční limit plnění u pojistného nebezpečí pohřešování věci (ztráta) je max. 15 000 Kč pro všechny pojistné události, které nastanou v průběhu pojistného roku.

Další významnou novinkou je právo na přítomnost a spolupráci odborníka (právníka) při likvidaci pojistné události (ohledání místa, pořízení fotodokumentace, vyplnění formulářů, právní poradenství apod.), to vše v ceně pojistného.

V případě škodní události (poškození nebo zničení) vztažené k dopravnímu prostředku zaměstnavatele (auto, manipulační vozík apod.) je limit plnění omezen na částku max. 50 000 Kč na jednu pojistnou událost. V tomto případě se předpokládá, že k tzv. referenčnímu vozu zaměstnavatele je sjednáno havarijní pojištění, které by mělo pokrýt vzniklé škody při škodní události (havárie apod.). Pojistné plnění může v tomto případě nastat při haváriích malého rozsahu, kdy způsobená škoda na vozidle nedosahuje minimální výše havarijního pojištění nebo na úhradu spoluúčasti, která je k havarijnímu pojištění sjednána. V tomto případě bude zaměstnavatel požadovat škodu na zaměstnanci. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a disků kol.

Pojišťovna poskytuje plnění ve výši 95% z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen uhradit zaměstnavateli při škodní události. Z toho plyne, že spoluúčast pojištěného je pouze 5%, minimálně 1 000 Kč.

K těmto základním informacím o pojištění neodmyslitelně patří i informace o pojistném plnění. Výplata pojistného plnění je však v zásadě ten poslední krok při likvidaci pojistné události. Zde je nutno podotknout, že konečný výsledek vždycky závisí na krocích, které pojištěný učiní bezprostředně po vzniku pojistné události a to:

· písemně, bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, nebo že došlo ke skutečnosti, ze které by mohlo poškozenému vzniknout právo na náhradu škody,

· vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,

· písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno soudní, trestní nebo rozhodčí řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení,

· nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,

· nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

Jinak řečeno, pokud jste způsobili škodu, bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned, případně následující den ji nahlaste (telefonicky nebo e-mailem) na presidium FVČ. V tomto oznámení sdělte základní informace vztahující se ke škodní události – jméno a příjmení, kontaktní informace (mobil, e-mail), místo, datum a čas škodní události a stručný popis škodní události. Bezprostředně po vzniku škody nečiňte žádná závazná rozhodnutí (výpověď, uznání škody apod.). Jste rozrušeni a vaše výpověď nebo závazek nemusí být relevantní. Vaše oznámení o vzniklé pojistné události bude neodkladně postoupeno pojišťovně. Zde je namístě jedna důležitá rada – vždy prokonzultujte s presidiem vzniklou událost a postupujte podle obdržených pokynů.

Pokud vás zaměstnavatel obvinil, že jste způsobili škodu, máte samozřejmě právo požadovat řádné vyšetření události, přičemž máte právo na přítomnost zástupce odborové organizace, případně právního zástupce. Požadavek na náhradu škody, která přesahuje 1 000 Kč je zaměstnavatel vždy povinen projednat s příslušnou odborovou organizací.

V žádném případě neuzavírejte jakékoliv závazky k úhradě škody, pokud jste předem toto uznání nekonzultovali s presidiem FVČ či s pojišťovnou.

V případě porušení výše uvedených povinností se pojišťovna může zčásti nebo zcela zprostit závazku výplaty pojistného plnění.

A nyní několik praktických informací:

1.) zaměstnavatel po Vás může požadovat náhradu škody pouze v souladu s § 257, odst. 2 ZP. Toto ustanovení se však nevztahuje na škody způsobené na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat nebo za ztrátu svěřených předmětů, které byly zaměstnanci svěřeny oproti písemnému potvrzení

     Tedy jinak řečeno, pokud Vám upadne kolo při nakládce a rozbije se, způsobili jste škodu z nedbalosti a vztahuje se na Vás pojistné plnění.

Pokud jste připojištěni na ztrátu a POP vám spadne s mostu do řeky, popř. vám propadne na spojovacích můstcích během jízdy na trať - pojistné plnění se na Vás vztahuje.

V žádném případě se však pojištění nevztahuje na peněžní schodky nebo na odcizenou hotovost. Pojistné plnění se rovněž nevztahuje, pokud Vám POPa někdo odcizí, případně pokud ho někde zapomenete.

2.) Výše škody určená zaměstnavatelem nesmí podle § 257, odst. 2 ZP přesáhnout čtyřapůlnásobek průměrného výdělku zaměstnance před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

     Zde je myšlen samozřejmě průměrný hrubý výdělek konkrétního zaměstnance, nikoli průměrná mzda dle Statistického úřadu.

3.) Plnění pojišťovny se odvíjí od výše požadované náhrady škody, kterou určuje zaměstnavatel.

POZOR! Každou škodu, která dosahuje částky nejméně 1000,- Kč je zaměstnavatel povinen projednat s příslušnou odborovou organizací, která by se měla k celé problematice vyjádřit.

Pojišťovna hradí škodu pouze do výše, která je dána pojistným plněním v souladu s pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami daného druhu pojištění.

Součástí pojistných podmínek je spoluúčast, tedy částka, kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný. Jinak řečeno, je to částka, o kterou je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo. V případě naší pojistné smlouvy se jedná o spoluúčast ve výši 5% v minimální částce 1000 Kč.

 

TABULKY ROČNÍHO POJISTNÉHO A PLNĚNÍ

 

Kategorie A – osoby, které při výkonu povolání též řídí dopravní prostředek (manipulační vozík, služební auto), přičemž se nejedná o řidiče z povolání.

Kategorie A se týká především těch zaměstnanců, kteří v rámci  svých pracovních povinností používají pojízdné mechanizační prostředky (např. manipulační vozíky na zboží, tzv. „bulhary“) nebo používají služební automobil, tzv. „referenční vozidlo“, a nejsou přitom řidiči z povolání.

 

Kategorie B – ostatní osoby

 

 

 

 

Tabulka č. 1 – varianta STANDARD

kategorie

Limit plnění pro

jednu   PU v Kč

Roční   limit

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

           B

        100.000,-

        200.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             300,-

           B

       120.000,-

        240.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             325,-

           B

       140.000,-

       280.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             350,-

           B

       160.000,-

       320.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             430,-

           B

       180.000,-

       360.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             515,-

           B

       200.000,-

       400.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             576,-

 

Tabulka č. 2 – varianta ŘIDIČ

kategorie

Limit plnění pro

jednu   PU v Kč

Roční   limit

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

           A

        100.000,-

        200.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             576,-

           A

       120.000,-

        240.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             624,-

           A

       140.000,-

       280.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             753,-

           A

       160.000,-

       320.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             825,-

           A

       180.000,-

       360.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             915,-

           A

       200.000,-

       400.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

          1.015,-

 

Tabulka č. 3 – varianta STANDARD + ZTRÁTA

kategorie

Limit plnění pro

jednu   PU v Kč

Roční   limit

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

           B

        100.000,-

        200.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             360,-

           B

       120.000,-

        240.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             390,-

           B

       140.000,-

       280.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             450,-

           B

       160.000,-

       320.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             520,-

           B

       180.000,-

       360.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             595,-

           B

       200.000,-

       400.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             695,-

 

 

Tabulka č. 4 – varianta ŘIDIČ + ZTRÁTA

kategorie

Limit plnění pro

jednu   PU v Kč

Roční   limit

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

           A

       100.000,-

        200.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             695,-

           A

       120.000,-

        240.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             795,-

           A

       140.000,-

        280.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             865,-

           A

       160.000,-

        320.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

             995,-

           A

       180.000,-

        360.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

          1.125,-

           A

       200.000,-

        400.000,-

5 %, min. 1.000,-

      ČR

          1.350,-

 

           

Členům, kteří byli pojištěni v r. 2014, budou v průběhu měsíce listopadu zaslány složenky k úhradě ročního pojistného na rok 2015 (tyto složenky již mají předepsanou částku a variabilní symbol k identifikaci platby), případně (po dohodě s příslušnou ZO) jsou zasílány faktury k úhradě souhrnného pojistného.  Případnou změnu pojistného (změnu kategorie pojištění, jinou roční částku apod.) je možno dohodnout s presidiem (p. Hanákem) na níže uvedených kontaktech.

Novému zájemci o sjednání pojištění (členovi FVČ nebo FV) stačí vyplnit přihlášku, označit, jaký typ pojištění a v jaké roční částce chce pojištění sjednat a poslat ji buď poštou na adresu presidia FVČ nebo ji naskenovat a zaslat elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu. Noví zájemci si složenku k úhradě vyžádají u předsedy ZO, případně zašlou pojistnou částku bezhotovostně (elektronickým převodem z účtu) na účet presidia FVČ. V obou případech je nutno uvést jako variabilní symbol rodné číslo pojištěnce, aby platbu bylo možno jednoznačně určit.

Aby bylo pojištění účinné již od 1.1.2015 je nutné doručit přihlášku a uhradit pojistnou částku nejpozději do 12.12.2014. Do tohoto data musí být částka připsána na účet presidia. Při pozdější platbě již nelze garantovat účinnost pojištění od 1.1.2015 (i pojišťovna si vyhrazuje čas na zpracování databáze pojištěnců).

Ve vlastním zájmu uhraďte pojistnou částku v předepsané výši a včas. Vyhnete se tak nechtěným problémům, zejména v zimním období, kdy „náhoda je blbec“. A pro přílišné optimisty jako vždy poznamenávám - škodní událost se může přihodit komukoliv, zpravidla podle "zákona schválnosti" tomu, kdo není pojištěn.

 

A na závěr několik informací k výpovědím starých pojistných smluv.

K dotazům, jak ukončit či vypovědět stávající pojistné smlouvy u jiných pojišťoven se pokusíme tento problém vysvětlit, stejně jako v minulých letech. V podstatě se nic nezměnilo. Zásadním aspektem je zpravidla skutečnost, že zaměstnanec mnohdy ani neví, jakou pojistnou smlouvu má sjednanou, netuší, jaká je jeho spoluúčast v případě pojistného plnění pojišťovny, jaká je maximální výše ročního pojistného plnění atd. Obecně řečeno, různých typů pojistek z minulé doby je v současné době stále ještě velké množství a mnohé z nich pojišťovny v nabídce svých produktů již dávno nemají.  Přesto jsou stále platné, protože k nim stále trvají smluvní vztahy, které nikdo dosud nevypověděl. Je chybný názor, že pouze stačí nezaplatit pojistné a pojišťovna smlouvu ukončí sama. Omyl! V některých případech by to možná mohlo stačit, ale v mnoha případech (a těch je podstatně více) je nutno pojistnou smlouvu vypovědět písemnou formou, zpravidla k výročí smlouvy. Způsob zrušení pojistné smlouvy bývá zpravidla uveden v pojistných podmínkách, které jsou součástí pojistné smlouvy a obvykle musí mít požadovanou formu. Pokud se chcete připojit k pojištění FVČ a nevíte jak stávající pojistnou smlouvu ukončit, obraťte se přímo na pojišťovnu, s níž máte uzavřenou pojistnou smlouvu.

 

Na Vaše dotazy k problematice pojištění rád odpoví p. Hanák Luboš na obvyklých kontaktech presidia.

 

Tel: 972241237

Mobil: +420603457609

e-mail: hanak@fvc.cd.cz

 

Federace vlakových čet

Presidium

P.O.Box 1431

111 21   PRAHA 1

 

Ještě chceme upozornit, že pro členy, kteří mají sjednáno pojištění z odpovědnosti prostřednictvím FVČ je možno individuálně sjednat ještě další pojistné produkty za velice zajímavé ceny, podstatně výhodnější než na přepážkách pojišťoven. Jedná se zejména o:

· povinné ručení motorového vozidla

· havarijní pojištění motorového vozidla

· pojištění nemovitostí

· pojištění domácnosti

 

 

 

 

Přihláška ke stažení zde .

 

 

 

Zpět na úvodní stránku