1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2022 dojednána!

V odpoledních hodinách pondělí 02. května 2022 se sešli zástupci odborových organizací působících u Českých drah a zástupci vedení ČD, a.s. k jednání o 1. změně PKS ČD, a.s., na rok 2022, kterou iniciovaly odborové organizace. Předmětem návrhu byla úprava výše stravného, úprava výše ceny stravenek v příloze č. 4 PKS a úprava koeficientu u odměny za zabránění úniku tržeb v příloze č. 7 PKS.

Po představení návrhů obou stran a vydiskutování připomínek se sociální partneři dohodli na následujících změnách:

PŘÍLOHA Č. 4
Článek 1 - Organizace stravování

2.  Zaměstnancům GŘ ČD, OJ CIS Střed, CIS Východ, CIS Západ, OJ OPT, OJ RSM Brno, RSM Hradec Králové, RSM Praha a OJ ZS zaměstnavatel umožní stravování formou peněžitého příspěvku na stravování ve výši 60,- Kč za každou směnu, tzv. stravovací paušál.
- dochází k navýšení hodnoty příspěvku o 5,- Kč

3.  Nelze-li umožnit stravování způsobem uvedeným v bodě 1, článku 1 nebo v bodě 2 článku 1 této přílohy, může vedoucí organizační složky umožnit stravování poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč.
- dochází k navýšení hodnoty stravenky o 10,- Kč

7.  Zaměstnavatel jako formu stravování je povinen nabídnout 1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč nebo 2 x 60,- Kč zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard a u zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, kontrolor vozby, vlakový revizor, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku (viz Metodický pokyn k PKS 2022) a tito zaměstnanci současně splní následující podmínky:

a) trvá-li přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny,

b) pracovní cesta trvá ve směně déle než 1 hodinu (bez ohledu na kalendářní dny), a ve směně nesmí vzniknout jiný nárok na stravné při pracovní cestě dle platných právních předpisů.

8.  V případě, že délka směny (délka pracovní doby) je více než 12 hodin, je zaměstnavatel povinen nabídnout další poukázku na jídlo v nominální hodnotě 44,- Kč zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard, zaměstnancům v zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že jejich pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku.
- dochází k navýšení hodnoty stravenky o 4,- Kč

Náhrady výdajů
Článek 1 - Stravné při pracovních cestách na území ČR

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

a) zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:

118,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
– dochází k navýšení stravného o 15,- Kč
182,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
– dochází k navýšení stravného o 24,- Kč
283,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
– dochází k navýšení stravného o 37,- Kč


PŘÍLOHA Č. 7
ODMĚNY ZA ZABRÁNĚNÍ ÚNIKU TRŽEB
Vzhledem k poskytování zvláštního jízdného ve výši 50 % dětem, studentům a důchodcům se zavádí přepočítací koeficient vybraných tržeb ve výši 1,2.
– dochází ke snížení koeficientu o 0,15.

Platnost 1. změny PKS ČD, a.s. byla dohodnuta od 1. července 2022.

za vyjednávací tým FVČ

             Aleš Košťál  


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.