Kdo je Federace vlakových čet?

Federace vlakových čet (dále jen FVČ) je odborový svaz, který jako samostatné a nezávislé odborové sdružení působí na celém území České republiky a sdružuje především zaměstnance v železniční dopravě. FVČ je politicky, ekonomicky a organizačně samostatný odborový svaz, nezávislý na státu a jeho orgánech, na politických stranách a hnutích či jiných orgánech a organizacích.

Posláním FVČ je prosazování a obhajoba pracovněprávních, mzdových, sociálních, profesních, vzdělávacích a společenských zájmů svých členů.

FVČ při svém vzniku v roce 1991 sdružovala zejména pracovníky profesí vlakových čet a vznikla jako reakce na neřešené pracovní a sociální podmínky průvodčích, vlakvedoucích, manipulantů a komandujících. Problémy těchto zaměstnanců byly (a mnohdy ještě jsou) z neznalosti pokládány za okrajové, nedůležité a to i přesto, že tyto profese jsou nejvíce zatížené, a měly by ve své podstatě být „výkladní skříní“ železnice.

Vznik Federace vlakových čet umožnil po dlouhých letech řešit nahromaděné problémy, vyjadřovat se k základním otázkám vlakových čet a podílet se na přípravě dokumentů a předpisů dotýkajících se těchto zaměstnanců. Součástí činnosti FVČ je i spolupráce na tvorbě a úpravách důležitých předpisů a směrnic. Členové FVČ jsou v nejkratší možné době informováni nejen o činnosti své organizace a jejího vedení, o výsledcích jednání představitelů FVČ, ale i o přijatých dokumentech a jejich změnách (Kolektivní smlouvy, předpisy, směrnice, zákony apod.). Nedílnou součástí činnosti FVČ je i organizování volnočasových sportovních a kulturních aktivit, zajišťování pojištění z odpovědnosti při výkonu povolání a dalších výhod pro své členy.

Vývoj během uplynulých let měnil pomalu i charakter Federace vlakových čet z úzce profesní organizace na organizaci otevřenou a tak v současné době tvoří členskou základnu FVČ společně s vlakovými četami i ostatní provozní profese železniční dopravy jako jsou např. výpravčí, posunovači, strojvedoucí, osobní pokladníci, signalisté, dispečeři, komerční pracovníci atp. V současnosti FVČ aktivně působí u Českých drah, a.s., u ČD Cargo, a.s. a Správy železnic, státní organizace. Přehled základních organizací FVČ je uveden zde.

FVČ je otevřena všem zaměstnancům provozních profesí na železnici, kteří se chtějí podílet na zlepšování svých pracovních a sociálních podmínek. FVČ je pro všechny, kterým není lhostejné, co s nimi bude zítra či pozítří a všem těm, co nevzpomínají s nostalgií na minulé časy, ale vidí v železnici budoucnost a snaží se v ní uplatnit.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.