Pojištění

Pojištění z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání pro své členy a pro členy Federace vozmistrů uzavírá Federace vlakových čet na podkladě pojistné smlouvy s pojišťovnou MAXIMA pojišťovna, a.s.. Tato pojistná smlouva plně řeší problematiku § 257, odst. 2 platného Zákoníku práce - pojištění z odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání. Pojišťovna MAXIMA pojišťovna, a.s., jako jedna z malého počtu pojišťoven zabývajících se tímto pojištěním, nabízí příznivé pojistné plnění při nesrovnatelně výhodnějších cenách pojistného oproti jiným pojistným ústavům. Nezanedbatelným aspektem je (kromě pojištění „řidičů“ a „strojvedoucích“) i možnost pojištění na pohřešování a ztrátu věci. Pojištění z odpovědnosti je sjednáno a platí pouze pro členy Federace vlakových čet a Federace vozmistrů, kteří vykonávají pracovní činnost v pracovně-právním vztahu k zaměstnavateli provozujícímu železniční dopravu se sídlem na území České republiky. Pojištění se vztahuje i na činnosti konané na podkladě Dohody o provedení práce.

Pojištění je možno sjednat v 6ti možných variantách

 • pojištění standardní
 • pojištění standardní se ztrátou věci
 • pojištění pro řidiče
 • pojištění pro řidiče se ztrátou věci
 • pojištění pro strojvedoucí
 • pojištění pro strojvedoucí se ztrátou věci


Aspektem, který činí tuto pojistnou smlouvu velmi zajímavou je právě připojištění na pohřešování a ztrátu věci. Pohřešování a ztráta věci je definována jako stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí dále disponovat.POZOR!!! Ztráta se nevztahuje na krádež (jak si mnoho kolegů mylně vykládá). Krádež je vždy řešena jako občansko-právní spor, popř. je řešena ve smyslu trestního zákoníku a není v našem případě pojistnou událostí! „Ztráta“ se vztahuje pouze na zařízení, která jsou používána v souvislosti s výkonem práce, tedy POP, PDA a vysílačky, případně jejich komponenty – baterie, apod. Nevztahuje se v žádném případě na mobilní telefony, popř. jiné elektronické komunikační přístroje (IPAD, iPhone apod.). Roční limit plnění u pojistného nebezpečí pohřešování věci (ztráta) je max. 15 000 Kč pro všechny pojistné události, které nastanou v průběhu pojistného roku. Pojištění se samozřejmě vztahuje i na poškození, popř. zničení movitých věcí, které jsou zaměstnancem oprávněně používány při výkonu pracovních povinností.

Dalším významným smluvním ustanovením je právo na přítomnost a spolupráci odborníka (právníka) při likvidaci pojistné události (ohledání místa, pořízení fotodokumentace, vyplnění formulářů, právní poradenství apod.), to vše v ceně pojistného.

V případě škodní události (poškození nebo zničení) vztažené k dopravnímu prostředku zaměstnavatele (auto, manipulační vozík apod.) je limit plnění omezen na částku max. 50 000 Kč na jednu pojistnou událost. V tomto případě se předpokládá, že k tzv. referenčnímu vozu zaměstnavatele je sjednáno havarijní pojištění, které by mělo pokrýt vzniklé škody při škodní události (havárie apod.) a úhrada ze strany zaměstnance by se měla vztahovat pouze na požadavek úhrady finančního plnění ze spoluúčasti. Škodná událost a následné pojistné plnění může v tomto případě nastat při haváriích malého rozsahu, kdy způsobená škoda na vozidle nedosahuje minimální výše havarijního pojištění nebo na úhradu spoluúčasti, která je k havarijnímu pojištění sjednána. V tomto případě může poškozený (zaměstnavatel) požadovat škodu na zaměstnanci. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a disků kol.

V případě pojištění v kategorii A a B (kategorie A = řidič, kategorie B = ostatní) poskytuje pojišťovna plnění ve výši 95% z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen uhradit zaměstnavateli při škodní události. Z toho plyne, že spoluúčast pojištěného je pouze 5%, minimálně v částce 1 000 Kč. V případě pojištění v kategorii C (strojvedoucí) poskytuje pojišťovna plnění ve výši 90% z předepsané částky (spoluúčast činí 10%), nejméně však 1 000 Kč.

K těmto základním informacím o pojištění neodmyslitelně patří i informace o pojistném plnění. Výplata pojistného plnění je však ten poslední krok při likvidaci pojistné události. Zde je nutno podotknout, že konečný výsledek vždycky závisí na krocích, které pojištěný učiní bezprostředně po vzniku pojistné události a to zejména:

 • písemně, bez zbytečného odkladu, oznámí pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, nebo že došlo ke skutečnosti, ze které by mohlo poškozenému vzniknout právo na náhradu škody,
 • vyjádří se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši,
 • písemně, bez zbytečného odkladu, oznámí pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno soudní, trestní nebo rozhodčí řízení, a pravdivě informuje o průběhu a výsledcích řízení,
 • nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části,
 • nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu.

Jinak řečeno, pokud jste způsobili škodu zaměstnavateli, bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned, popř. následující den, nahlaste tuto událost (telefonicky nebo lépe e-mailem) na prezidium FVČ – kontaktní údaje jsou uvedeny na konci textu. V tomto oznámení sdělte základní informace vztahující se ke škodné události – jméno a příjmení, kontaktní informace (mobil, e-mail), místo, datum a čas škodné události a její stručný popis. Bezprostředně po vzniku škody nečiňte žádná závazná rozhodnutí (výpověď, uznání škody apod.). Jste rozrušeni a vaše výpověď nebo závazek nemusí být relevantní. Vaše oznámení o vzniklé pojistné události bude neodkladně postoupeno likvidátorovi, který bude Vaším jménem jednat s pojišťovnou. Zde je namístě jedna důležitá rada – vždy prokonzultujte s prezidiem vzniklou událost a postupujte důsledně podle obdržených pokynů.

Pokud vás zaměstnavatel obvinil, že jste způsobili škodu, máte samozřejmě právo požadovat řádné vyšetření události, přičemž máte právo na přítomnost zástupce odborové organizace, případně právního zástupce. Požadavek na náhradu škody, která přesahuje 1 000 Kč je zaměstnavatel vždy povinen projednat s příslušnou odborovou organizací.

V žádném případě neuzavírejte jakékoliv závazky k úhradě škody, pokud jste předem toto uznání nekonzultovali s prezidiem FVČ či s pojišťovnou.

V případě porušení výše uvedených povinností se pojišťovna může zčásti nebo i zcela zprostit závazku výplaty pojistného plnění.

A nyní několik praktických informací

1.)

zaměstnavatel po Vás může požadovat náhradu škody pouze v souladu s § 257, odst. 2 ZP. Toto ustanovení se však nevztahuje na škody způsobené na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat nebo za ztrátu svěřených předmětů, které byly zaměstnanci svěřeny oproti písemnému potvrzení

Tedy jinak řečeno, pokud Vám upadne přepravovaný předmět při nakládce a rozbije se, způsobili jste škodu z nedbalosti a vztahuje se na Vás pojistné plnění.
Pokud jste připojištěni na ztrátu a POP vám spadne z mostu do řeky, popř. vám propadne na spojovacích můstcích během jízdy na trať - pojistné plnění se na Vás vztahuje.

V žádném případě se však pojištění nevztahuje na peněžní schodky nebo na odcizenou hotovost. Pojistné plnění se rovněž nevztahuje, pokud Vám zařízení POP někdo odcizí, případně pokud ho někde zapomenete.

2.)

Výše škody určená zaměstnavatelem nesmí podle § 257, odst. 2 ZP přesáhnout čtyřapůlnásobek průměrného výdělku zaměstnance před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Zde je myšlen samozřejmě vypočtený průměrný hrubý výdělek konkrétního zaměstnance, nikoli průměrná mzda dle údajů Statistického úřadu.

3.)

Plnění pojišťovny se odvíjí od výše požadované náhrady škody, kterou určuje poškozený (zaměstnavatel.)

POZOR! Každou škodu, která dosahuje částky nejméně 1000,- Kč je zaměstnavatel vždy povinen projednat s příslušnou odborovou organizací, která by se měla k celé problematice vyjádřit.

Pojišťovna hradí škodu pouze do výše, která je dána pojistným plněním v souladu s pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami daného druhu pojištění.

Součástí pojistných podmínek je i spoluúčast, tedy částka, kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný. Jinak řečeno, je to částka, o kterou je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo. V případě naší pojistné smlouvy se v případě kategorie A a B jedná o spoluúčast ve výši 5% (v případě kategorie C – strojvedoucí o spoluúčast 10%), vždy v minimální částce 1000 Kč.

Tabulky ročního pojistného a plnění

 • Kategorie A - osoby, které při výkonu povolání též řídí dopravní prostředek (manipulační vozík, služební auto), přičemž se nejedná o řidiče z povolání.
 • Kategorie A se týká především těch zaměstnanců, kteří v rámci svých pracovních povinností používají pojízdné mechanizační prostředky (např. manipulační vozíky na zboží, tzv. „bulhary“) nebo používají služební automobil, tzv. „referenční vozidlo“, a nejsou přitom řidiči z povolání.
 • Kategorie B - všechny ostatní osoby, vyjma strojvedoucích
 • Kategorie C - strojvedoucí

Členům, kteří jsou pojištěni jsou v průběhu měsíce listopadu zaslány složenky k úhradě ročního pojistného na následující období (tyto složenky již mají předepsanou částku a variabilní symbol k identifikaci platby). Po dohodě s příslušnou ZO jsou případně zasílány faktury k souhrnné úhradě pojistného. Aby bylo pojištění účinné od 1.1. je nutno uhradit pojistnou částku nejpozději do 31.12. Do tohoto data musí být pojistná částka připsána na účet prezidia. Při pozdější platbě již nelze garantovat účinnost pojištění od 1.1. (prezidium FVČ i pojišťovna si vyhrazují čas na zpracování databáze pojištěnců).

K pojištění je možno se v průběhu roku přihlásit přihláškou, kterou si je možno vyžádat u svého předsedy ZO FVČ nebo přímo na prezidiu. Pojištění je v tomto případě zřízeno pro období od 1. dne měsíce počátku pojištění do 31.12. daného roku. Pro úhradu pojistné částky platí stejná pravidla, jako při pojišťování na celé období (úhrada pojistné částky nejpozději do 25. dne v měsíci předcházejícímu měsíci počátku pojištění).

Případnou úpravu pojistné částky (v důsledku změny kategorie pojištění nebo jiné roční částky apod.) je možno v průběhu pojistného období dohodnout s prezidiem, resp. s p. Košťálem na níže uvedených kontaktech.

Novému zájemci o sjednání pojištění (členovi FVČ nebo FV) stačí vyplnit přihlášku, označit, jaký typ pojištění a v jaké roční částce chce pojištění sjednat a doručit ji buď poštou nebo osobně na adresu prezidia FVČ, případně ji naskenovat a zaslat elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu. Tito zájemci si složenku k úhradě vyžádají u předsedy ZO nebo si ji vyžádají na prezidiu FVČ, případně zašlou pojistnou částku podle pokynů prezidia bezhotovostně (elektronickým převodem z účtu) na účet prezidia FVČ, číslo účtu 400547953/0300. V každém případě je nutno uvést jako variabilní symbol rodné číslo pojištěnce, aby platbu bylo možno jednoznačně identifikovat.

Ve vlastním zájmu uhraďte pojistnou částku v předepsané výši, s požadovaným variabilním symbolem a včas. Ušetříte nám problémy s identifikací platby a vyhnete se tak nechtěným problémům, zejména v zimním období, kdy „náhoda je blbec“. Pro přílišné optimisty je nutno mít na paměti - škodná událost se může přihodit komukoliv, zpravidla podle "zákona schválnosti" tomu, kdo není pojištěn.

Na Vaše dotazy k problematice pojištění rád odpoví p. Košťál Aleš na obvyklých kontaktech prezidia.

Telefon: +420 604 532 241
E-mail: kostal@fvc.cd.cz

Federace vlakových čet
Prezidium
P.O. Box 1431
111 21 PRAHA 1

Přihláška na pojištění pro člena FVČ       Pokyny pro případ pojistné události       Hlášení škodné události     Žádost o náhradu škody 

Ještě chceme tímto upozornit, že pro členy, kteří mají sjednáno pojištění z odpovědnosti prostřednictvím FVČ je možno individuálně sjednat další pojistné produkty za velice zajímavé ceny, podstatně výhodnější než na přepážkách pojišťoven. Jedná se zejména o:

 • povinné ručení motorového vozidla
 • havarijní pojištění motorového vozidla
 • pojištění nemovitostí
 • pojištění domácnosti

Máte-li o toto pojištění zájem, zavolejte, popř. napište e-mail a my Vám zprostředkujeme kontakt na pojišťovacího makléře, který Vám podá relevantní podrobnou informaci.


Tabulka č. 1 – Kategorie A (řidič)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

A

100.000,-

200.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

950

A

120.000,-

240.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1030

A

140.000,-

280.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1242

A

160.000,-

320.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1361

A

180.000,-

360.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1509

A

200.000,-

400.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1674

Tabulka č. 2 – Kategorie B (standard)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

B

100.000,-

200.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

495

B

120.000,-

240.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

536

B

140.000,-

280.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

578

B

160.000,-

320.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

710

B

180.000,-

360.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

849

B

200.000,-

400.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

950

Tabulka č. 3 – Kategorie C (strojvedoucí)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

B

100.000,-

200.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

1901

B

120.000,-

240.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2059

B

140.000,-

280.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2485

B

160.000,-

320.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2723

B

180.000,-

360.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

3020

B

200.000,-

400.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

3350

Tabulka č. 4 – Kategorie A (řidič + ztráta)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

A

100.000,-

200.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1146

A

120.000,-

240.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1311

A

140.000,-

280.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1427

A

160.000,-

320.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1641

A

180.000,-

360.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1856

A

200.000,-

400.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

2276

Tabulka č. 5 – Kategorie B (standard + ztráta)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

B

100.000,-

200.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

594

B

120.000,-

240.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

644

B

140.000,-

280.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

743

B

160.000,-

320.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

858

B

180.000,-

360.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

981

B

200.000,-

400.000,-

5 %, min. 1.000,-

ČR

1146

Tabulka č. 5 – Kategorie C (strojvedoucí + ztráta)

Zaměstnanec - kategorie

Limit plnění pro jednu   PU

v Kč

Roční   limit

plnění

plnění

Spoluúčast

Územní platnost

Roční pojistné v Kč pro jednu pojištěnou osobu

C

100.000,-

200.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2294

C

120.000,-

240.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2624

C

140.000,-

280.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

2855

C

160.000,-

320.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

3284

C

180.000,-

360.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

3713

C

200.000,-

400.000,-

10 %, min. 1.000,-

ČR

4455

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.