2. změna PKS ČD, a.s., na rok 2022 dohodnuta a podepsána

Dnes (3.8.2022) ve 14:50 hodin došlo v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. k dohodě a podpisu 2. změny platné PKS ČD, pro rok 2022. Dohoda obsahuje tyto změny:

  • platnost PKS je prodloužena do 31.12.2023. U ustanovení obsahujících konkrétní datum či termín roku 2022 dochází k automatickému překlopení i na rok 2023, včetně tzv. "inflační pojistky".
  • od 1.1. 2023 dochází k navýšení tarifních mezd ve všech stupních o 5,2%.
  • se mzdou za měsíc srpen 2022 (výplata září 2022) bude v rámci kompenzace inflace vyplacena každému zaměstnanci ČD mimořádná odměna v nominální výši 7.500,- Kč (skrytý roční průměrný nárůst roku 2022 o 2,5% tarifu).
  • v rámci kolektivního vyjednávání zazněl příslib zaměstnavatele, že v případě změny vyhlášky MPSV o cestovních náhradách bude okamžitě reagováno úpravou cestovních náhrad pro mobilní zaměstnance v horní hranici vyhlášeného rozpětí. Současně bude jednáno i o úpravě výše poukázky na jídlo, resp. stravenkového paušálu.

Podpisem 2. změny PKS bylo dovršeno poměrně složité jednání, v rámci kterého zaměstnavatel plně informoval o vývoji hospodaření firmy a výhledu celoročního hospodářského výsledku. Přednesené informace tvořily hlavní argument zaměstnavatele v jeho možnostech pro navýšení osobních nákladů zaměstnanců. Federace vlakových čet si je plně vědoma skutečnosti, že dohodnutá kompenzace a tarifní navýšení neodpovídá očekávání zaměstnanců a ani plně nekompenzuje negativní dopady současného inflačního vývoje. Původní požadavky odborových organizací v rámci kolektivního vyjednávání byly podstatně vyšší, ale realita hospodářské situace ČD, a.s. je v současnosti natolik závažná, že bylo dosaženo kompromisu, který je za dané situace maximem možného. Prodloužení platnosti současné PKS i pro rok následující zajišťuje zaměstnancům zachování všech současných benefitů, které již všichni vnímají jako samozřejmost a neuvědomují si, že bez platné PKS je zaměstnavatel nemusí poskytovat.

za vyjednávací tým FVČ

Robert Benda       

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.