Aktualizováno 10.4. - Aktuální informace pro členy FVČ - zaměstnance ČD, a.s.

Aktualizace 10. 4. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji se na Vás obrátit s aktuální informací k situaci, která v této složité době negativně zasahuje do života nás všech.

Jak již většina z vás zaznamenala, tak od 14. dubna 2020 dochází k obnovení prodeje a kontroly jízdních dokladů ve vlacích ČD, a.s. Jedná se o rozhodnutí Představenstva společnosti, kterému předcházela diskuse vrcholového vedení s představiteli příslušných odborových centrál. Argumenty vedení společnosti k požadavku obnovení prodeje i kontroly jízdních dokladů jsou z ekonomického pohledu celkem logické. Dlouhodobě nelze udržet stav, kdy se přepravuje de-facto zdarma a do vlaků se stěhují problémoví cestující využívající (nebo spíše zneužívající) dané situace. Původní rozhodnutí o ukončení prodeje jízdních dokladů a jejich plné kontroly bylo reakcí na nedostatek ochranných i dezinfekčních prostředků a snahou o minimalizaci rizika přenosu nákazy na zaměstnance vlakových čet. Dle vedení Českých drah již situace nedostatku ochranných a dezinfekčních prostředků pominula. Přesto plně vnímám a chápu obavy některých z vás, zda-li jsou učiněná opatření i poskytované OOPP skutečně dostatečná.
Pro FVČ je prioritou zajištění bezpečnosti zaměstnanců a minimalizace rizika přenosu možné nákazy. Zajištěním této skutečnosti byl podmíněn souhlas FVČ s obnovením prodeje. Celou záležitost jsme v rámci prezidia diskutovali s inspektory BOZP a převládl názor, že za dané situace akceptujeme učiněná opatření zaměstnavatele jako dostatečná.
Zaměstnavatel vybavil zaměstnance všemi hygieniky doporučenými OOPP a akceptoval náš požadavek na dovybavení zaměstnanců náhradními ochrannými brýlemi, respirátory a rouškami pro možnost okamžité výměny. Současně vydal opatření s nařízením k používání předepsaných OOPP a informaci o správné údržbě těchto OOPP.
Dále zaměstnavatel FVČ informoval, že záměr obnovení prodeje jízdních dokladů ve vlaku a učiněných preventivních opatření byl konzultován s hygieniky a vedení firmy informovalo prostřednictvím MD ČR i Vládu ČR a Krizový štáb. 

Navíc, dle platné legislativy (zákoník práce) má každý zaměstnanec povinnost zákazu výkonu pracovní činnosti v případě, že nemá předepsané OOPP k dispozici (včetně situace kdy dojde k jejich poškození). Tuto skutečnost by měli mít všichni zaměstnanci na paměti!!!
 
V případě, že by i přes všechna učiněná preventivní opatření došlo k nakažení zaměstnance, tak je tato skutečnost posuzována jako pracovní úraz se všemi z toho plynoucími aspekty.

Závěrem mi vážené kolegyně a vážení kolegové dovolte, abych vám všem i přes současnou nelehkou situaci, ve které se právě nacházíme, popřál radostné prožití velikonočních svátků a především pevné zdraví s dostatkem fyzické i psychické energie.

Robert Benda
prezident FVČ


19. 3. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

situace se stále vyvýjí a pozitivních zpráv není nikdy dost, tak mi dovolte informovat Vás o nejaktuálnější situaci.

V oblasti roušek se podařilo, že včera  Ústecký kraj přenechal Českým dráhám 9.000 kusů roušek. Následně dnes v ranních hodinách dorazila na ČD (původně již o víkendu avizovaná) dodávka 50.000 kusů roušek. Dle informace vedení ČD jsou roušky okamžitě distribuovány na jednotlivá pracoviště v celé síti ČD tak, aby byly ještě v průběhu dnešního dne k dispozici zaměstnancům. Pokyn k používání ochranných roušek a jejich údržbě pro zaměstnance dnes vydala ředitelka OJ ZAP. Pokyn je ke stažení k dispozici zde.

Dále se poměrně daří přesvědčovat objednatele dopravy k redukcím spojů. Vláda ČR vzala včera na vědomí svým usnesením, že k této reakci ze strany ČD dochází. Současný objem přepravy cestujících je již pod 10% normálního stavu a z logiky věci je neudržitelný stav plného počtu vlakových spojů. MD ČR již přistoupilo na redukce dálkových spojů dle plánu ČD. Včera se vedení ČD obrátilo se stejným požadavkem na Asociaci krajů a s plánem redukcí v ucelených blocích (např. sváteční či víkendové JŘ) oslovilo i MD ČR. Postupně dochází k vyjadřování souhlasu s redukcí v jednotlivých krajích a lze očekávat, že redukce nastanou v regionální dopravě v celé síti. Z tohoto důvodu vstoupilo dnes v platnost i opatření zaměstnavatele o "rozvázání" turnusů s dočasným převedením všech zaměstnaců do režimu letmo.

Iniciativa FVČ na prosazení zákazu používání návěstní píšťalky při výpravě vlaku byla úspěšně korunována včera vydaným Opatřením ředitele O18 GŘ ČD, které do odvolání zakazuje píšťalku používat a mění technologii návěštění při výpravě vlaku.

O dalším vývoji situace Vás budu průběžně informovat.

S přáním hezkého dne

Robert Benda
prezident FVČ

17. 3. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

stále více z vás se na P-FVČ obrací s dotazy, které se týkají oblasti poskytnutí roušek zaměstnavatelem, problematiky používání píšťalky při výpravě vlaku a dalších dodávek dezinfekčních gelů na ruce. Všechny dotazované skutečnosti velmi intenzivně komunikujeme s vrcholovým vedením ČD a současný stav je následující:

Poskytnutí roušek zaměstnancům - původně avizovaná dodávka 50 tisíc roušek se zdržela na území Polska. V současné době se ji s ohledem na opatření panující na hranicích nedaří dopravit do ČR. Dle dnešního vyjádření generálního ředitele Bc. Nebeského mají ČD příslib jiného dodavatele na  dodávku několika tisíc roušek, která by měla být dodána v průběhu zítřejšího dne. Roušky budou okamžitě distribuovány mezi zaměstnance, kteří jsou v první linii kontaktu s cestujícími - vlakové čety. Primárně jsou určeny pro ochranu zaměstnaců a původní úvaha, že budou nejprve rozdávany cestujícím není aktuální. Současně Bc. Nebeský FVČ informoval, že dnes ČD započalo výrobu textilních roušek i vlastními silami v OCÚ. Situace s rouškami je složitá v celé ČR a vedení společnosti i FVČ se snaží dělat maximum, aby byly roušky co nejdříve zaměstnancům k dispozici.

Používání návěstní píšťalky při výpravě vlaku - v současné situaci FVČ vnímá používání píšťalky jako možný zdroj rizika přenosu nákazy a současně při požívání roušky i jako komplikaci nutící zaměstnace k sejmutí roušky. Proto se FVČ obrátila na zaměstnavatele s požadavkem dočasné změny technologie výpravy vlaku, aby nemusela být píšťalka používána. Dle informace Bc. Nebeského ještě v průběhu dnešního dne by mělo dojít k vydání opatření, které dočasně změní technologii výpravy vlaku tak, aby zaměstnaci nemuseli návěstní píšťalku používat.

Dodávka dezinfekčních gelů - vedení ČD informovalo FVČ o skutečnosti, že nejbližší dodávka dezinfekčních gelů na ruce je očekávána v průběhu středy 18. 3. 2020. Následně by měla proběhnout distribuce jednotlivým zaměstnacům. Současně je stále v platnosti i informace ředitelky OJ ZAP o učiněné objednávce vitamínů pro posílení imunity zaměstnanců. Bohužel termín dodání vitamínů není v tuto chvíli FVČ znám.

Vážené kolegyně a vážení kolegové. Jménem svým i jménem FVČ se na vás obracím se žádostí, aby jste v současné nelehké době zachovávali chladnou hlavu i zdravý rozum, dodržovali všechna hygienická doporučení a snažili se nepodléhat panice. I přes rostoucí riziko a počty nakažených, je permanentní snahou vedení společnosti i FVČ snížit riziko vaší nákazy při výkonu pracovní činnosti na minimum. Věřím, že společným úsilím se nám to může podařit.

Robert Benda
prezident FVČ

15. 3. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vás informoval o aktuální situaci v oblasti snahy FVČ o zajištění co možná největší ochrany zaměstnanců ČD v první linii kontaktu s cestujícími (osobní pokladníci a vlakové čety) před rizikem nákazy novým druhem koronaviru COVID 19.

V reakci na vývoj situace šíření infekce v ČR a nařízená opatření vyhlášená vládou ČR probíhá již od pátku 13.3.2020 intenzivní komunikace P-FVČ s generálním ředitelem ČD Bc. Nebeským i dalšími členy představenstva společnosti.
 Snahou FVČ je, aby se přestalo odbavovat, jak v pokladnách, tak ve vlacích. Stanovisko vlády do dnešního rána bylo takové, že pokladny musí být v provozu zachovány, ale kontroly a odbavování ve vlacích se omezí.
S vedením ČD jsme dospěli k dohodě, že dojde k tomu, že vlaková četa bude na vlaku z důvodu bezpečnosti plnit dopravní povinnosti (výpravu vlaku) a přepravní kontrolu omezí na minimum, kdy kontrola jízdenek bude probíhat maximálně "pohledem" bez odbavování cestujících a prodeje dokladů. Uvedené má vstoupit v účinnost zítra od 0:00 hodin (dnešní půlnoc). Samozřejmostí je i v současnosti už pozastavené poskytování bonusových služeb. Uvažuje se i o redukci členů vlakového doprovodu na vlaku, ale vždy s ohledem na zachování standardu bezpečnosti při výpravě vlaku.
 Současně byla s vedením ČD dohodnuta i redukce pokladen tak, že v provozu jich zůstane podstatně méně (cca 65%) a to ještě jen ty, ve kterých je zaměstnanec oddělen od cestujících skleněnou přepážkou. Počet otevřených pokladních přepážek však ještě může doznat změny, a to v závislosti na výsledku pondělního jednání asociace krajů ČR (objednatelů regionální dopravy).
 Dopadem výše uvedených opatření a redukcí nastala situace, že ne pro všechny zaměstnance je aktuální potřeba výkonu práce. Zaměstnavatel deklaruje dotčené zaměstnance ponechat doma "na překážkách na straně zaměstnavatele" za 100% průměrné mzdy s tím, že v případě potřeby budou povoláni zpět do práce.
 V souvislosti s tím, zaměstnavatel požádal všechny centrály odborových organizací o případnou benevolenci a shovívavost v dodržování předepsaných termínů při projednávání změn turnusů či rozvázání některých turnusů do "letma". Za současné výjimečné situace se jedná o pochopitelnou žádost a všechny odborové centrály se ji rozhodly akceptovat.
 Rovněž platí opatření, že se nekrátí soupravy ani neruší vlaky i přes znatelný pokles cestujících. Důvodem je dle stanoviska vlády to, aby cestující ve vlaku byli co nejdále od sebe a měli možnost dodržet bezpečnou vzdálenost od ostatních.

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví a věřím, že vzájemnou spoluprací, ohleduplností a zodpovědným přístupem současnou nelehkou situaci zvládneme.

Robert Benda
prezident FVČ 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.