Aktuální informace z jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách

V úterý 22. října 2019 v odpoledních hodinách se uskutečnilo další společné jednání zástupců vedení MDČR, ČD a odborových organizací působících na železnici za účelem vyjasnění právního výkladu příslušných ustanovení Tarifu "režijního jízdného", které upravují další postup v situaci, kdy podle ust. § 2, odst. 3) písm. a) až e) Tarifu je platnost „režijky“ v daném vlaku vyloučena. Po krátkém jednání došlo ke shodě, že ze zpracovaných  analýz právních předpisů jednoznačně vyplývá, že jediným subjektem, který je právními předpisy zmocněn ke stanovení časového příplatku pro držitele „režijek“, který je opravňuje k použití i takových vlaků  jsou České dráhy, a.s.  a  nikoli objednatel vlaků v závazku veřejné služby (kraj). Bylo proto konstatováno, že tato právní úprava samozřejmě platí také  u vlaků objednávaných Jihomoravským krajem, kde je platnost „režijky“ vyloučena na základě ust. § 2, odst. 3) písm. e) Tarifu, jelikož zde byla smlouva mezi krajem a ČD uzavřena na základě nabídkového řízení. Zástupci Ministerstva dopravy proto přislíbili zaslat Jihomoravskému kraji dopis, kde jej MDČR bude o této skutečnosti  informovat. Dále byli všichni přítomní informováni o tom, že se v pátek 25. října uskuteční jednání mezi zástupci vedení ČD a Jihomoravského kraje, kde se na tomto právním základě bude jednat o dalším postupu ve věci uznávání „režijek“, který by měl být výhodný pro obě strany. Požadovaným konečným výsledkem  dalších jednání by měla být možnost pro všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří si opatří příslušný časový příplatek ČD, užívat i regionální vlaky objednávané Jihomoravským krajem, jako je tomu obdobně u komerčních vlaků a lanovky ČD na Ještěd.

Odborové centrály budou v kolektivním vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů také usilovat o to, aby v duchu uzavřeného Memoranda o zachování sociálního smíru ze 4. prosince 2017 i nadále příslušné časové příplatky pro své zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce hradili jejich zaměstnavatelé.

O dalším posunu v  jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách budeme informovat.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.