Co nového přináší 3. změna PKS Správy železnic na rok 2021?

Dne 26. února 2021 byla sjednána a podepsána 3. změna Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, na rok 2021. Mimo zavedení možnosti úhrady  testu na onemocnění COVID-19 zaměstnavatelem, který zaměstnanec podstoupí na pokyn zaměstnavatele (mimo souvislost s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví), se především mění zásady zajištění stravování zaměstnanců, které jsou obsahem přílohy č. 3 PKS SŽ. Tato změna spočívá v zavedení peněžitého příspěvku na stravování formoutzv. „stravenkového paušálu“. Příspěvek je ve smyslu platné legislativy vázán na pracovní směnu (bez práce přesčas) a jeho výše vychází z podílu, který zaměstnavatel vyplácí při poskytování stravenek. Zaměstnancům HZS, pokud jejich směna přesáhne 12,5 hodiny a nevznikne jim nárok na stravné, přísluší 109,- Kč. U ostatních zaměstnanců je to při směně dlouhé 12 a více hodin 68,- Kč a v případě kratší směny (minimálně 4,5 hodiny) je to 55,- Kč.  Tento peněžitý příspěvek může být navíc navýšen o příspěvek z FKSP, který ve smyslu letošních Rámcových zásad může být maximálně ve výši 14,- Kč. V tomto případě však pozor na překročení částky 75,60 Kč, protože se jedná o limitní hranici zdanitelného příjmu a je-li příspěvek vyšší, tak hodnota překračující tuto částku podléhá zdanění (týká se především zaměstnanců HZS, ale v některých případech se může týkat i ostatních zaměstnanců při směnách delších 12 hodin) a stává se i předmětem případné exekuce mzdy!

Dohodnutá 3. změna PKS pro zaměstnance naštěstí zachovává i možnost současné praxe poskytování příspěvku v podobě elektronické či papírové stravenky, avšak nově pouze na základě žádosti zaměstnance! V případě, že zaměstnanec do 15. dubna 2021 písemně zaměstnavatele nepožádá o zachování této formy příspěvku, tak již za měsíc duben 2021 mu bude příspěvek poskytnut formou stravenkového paušálu. Formulář žádosti včetně uvedení postupu zaměstnance je obsahem „Pokynů Ř-O10 k personálně-mzdové problematice č.2/2021 – změna č. 3 PKS SŽ na rok 2021“, které byly vydány dne 12. března 2021. Pro zájemce z řad členů FVČ jsou Pokyny dostupné na vyžádání na kontaktech prezidia FVČ.

Další novinkou, kterou přinesla novelizace legislativy při zavedení stravenkového paušálu, je nemožnost poskytnutí příspěvku na stravování (ani formou elektronické či papírové stravenky) při dohodnuté či nařízené práci přesčas mimo rozvrh směn, která svým charakterem odpovídá směně (např. klasická vložená směna). V tomto případě nelze zaměstnanci příspěvek poskytnout, protože se ve smyslu zákoníku práce nejedná o předem naplánovanou směnu, ale o práci přesčas. Nově však lze postupovat podle § 152 písm. c) zákoníku práce, kdy zaměstnanci náleží cestovní náhrady vzniklé při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce. Nárok na tyto cestovní náhrady vzniká odchodem a zaniká příchodem do místa bydliště zaměstnance za podmínky, že pracovní cesta včetně výkonu práce přesčas překročí dobu 5 hodin.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.