Co nového přináší změna Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

Dne 23. srpna 2021 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 719 návrh MPSV ČR na změnu Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Schválená změna je účinná od 1.1.2022.

Tato změna byla některými sdělovacími prostředky prezentována, jako úprava, která se týká pouze strojvedoucích, ale není tomu tak. Jedna část změn se sice týká pouze strojvedoucích, ale podstatná část platí pro všechny zaměstnance drážní dopravy včetně vlakových a posunových čet.

Největší změnou, která platí pro všechny dotčené zaměstnance, je úprava znění § 14 odst. 2 upravující dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Namísto současně platné možnosti zkrácení odpočinku na dobu 6 hodin s podmínkou prodloužení následného odpočinku o dobu zkrácení pod limit 11 hodin platí nové ustanovení: Odpočinek podle odstavce 1 (11 hodin) může být zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 7 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku po dobu alespoň 6 hodin. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

Z pohledu zvýšení bezpečnosti a zajištění minimální doby 6 hodin odpočinku na lůžku, a tím zlepšení odpočinku zaměstnanců, se jistě jedná o krok správným směrem. Federace vlakových čet již několik let eviduje podněty a stížnosti zaměstnanců (členů FVČ), kteří velmi negativně vnímají případy zkrácení odpočinku na hranici 6 hodin, který je následně dále krácen cestou na lůžko a zpět na skutečnou dobu podstatně kratší. Tyto případy by se teď již vyskytovat neměly. Na druhou stranu je však nutno objektivně přiznat, že schválená změna může některým zaměstnancům přinést zhoršení skladby pracovních směn. Proto bude nutné uvedenou změnu „implementovat“ i do ustanovení PKS pro následující období tak, aby se případná negativa minimalizovala. 

Další změnou v textu Nařízení vlády je úprava § 13, který řeší pracovní dobu. Nově je zpřesněna definice možnosti prodloužení maximální délky směny 13 hodin až do výše 15 hodin a to pouze o dobu režijní jízdy. Toto ustanovení již platí v současnosti, ale umožňuje dvojí výklad, který v praxi někteří alternativní dopravci zneužívají. Proto došlo ke zpřesnění definice. Novinkou u profese strojvedoucí (zaměstnance drážní dopravy řídící drážní vozidlo) je však ustanovení o tom, že toto prodloužení směny může nastat pouze v případě režijní jízdy, která je plánována a uskutečněna na konci směny a nikoliv v jejím průběhu. Další omezující novinkou pro strojvedoucí je i to, že i v případě dělené směny nesmí celková doba mezi začátkem první části směny a koncem poslední části být delší než 13 hodin (vyjma případu režijní jízdy na konci, kdy lze celkovou dobu prodloužit až na 15 hodin).

Pro zaměstnavatele je novým odstavcem 4 § 13 uložena povinnost v evidenci pracovní doby uvádět u každého zaměstnance údaj o době režijní jízdy s vyznačením jejího začátku a konce.

Za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.