Dostatečné osvětlení železničních zastávek je bezpečnostní prioritou - žádost členské základně!!!

Počátkem tohoto roku řešili naši inspektoři BOZP problematiku nedostatečného osvětlení železničních zastávek. Podnět k této činnosti podali členové ZO FVČ Kolín. Naši inspektoři BOZP poté provedli sérii kontrol, při nichž zjišťovali kvalitu osvětlení na vytypovaných železničních zastávkách. Výsledkem bylo zjištění, že mnohé železniční zastávky, byť byly nově zrekonstruovány, nejsou osvětleny. A to nejenom z důvodu nedostatečného osvětlení, ale z důvodu, že osvětlení bylo trvale odstraněno.

A zde narážíme na jeden důležitý aspekt bezpečnosti, který se dotýká nejenom cestujících, ale zejména zaměstnanců vlakových čet. Osvětlení na železničních zastávkách je řešeno jednak Vyhláškou 177/1995 Sb., v úplném znění, kterou se vydává stavební a technický řád drah a následně předpisem SŽDC E11 "Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC" v úplném znění. V zjištěných případech dochází ze strany SŽ (dříve SŽDC) k významnému porušení legislativy. Nedostatečným osvětlením na železničních zastávkách dochází k ohrožení nejenom cestujících před nástupem do vlaku či po výstupu z vlaku, ale v nemalé míře jsou ohroženi zaměstnanci vlakových čet, kteří v souladu s předpisem ČD D2 ve smyslu čl. 258 pro zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících musí vystoupit z vlaku do prostoru nástupiště.

Domníváme se, že problém, na který upozornila ZO FVČ Kolín není ojedinělý a že se vyskytuje i na jiných tratích v rámci železniční sítě ČR. Pokud máte obdobné poznatky s nedostatečným osvětlením na železničních zastávkách, popř. i v jiných prostorách, dejte nám prosím vědět a naši inspektoři BOZP provedou potřebná prověření stávajícího stavu, speciálními přístroji přeměří aktuální intenzitu světla a na nedostatek odborně upozorní oddělení BOZP SŽ s požadavkem na nápravu.

Vaše podněty prosím posílejte obvyklými kontakty na presidium – telefonicky, e-mailem, písemně či osobně. Vaše podněty nebudou odsunuty, ale budou řešeny, protože nám záleží na tom, abyste pracovali v bezpečném a nezávadném prostředí.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.