Informace z kolektivního vyjednávání u ČD, a.s.

V úterý dne 23. listopadu 2021 pokračovalo dalším kolem kolektivní vyjednávání u Českých drah. Bohužel, obdobně jako minule probíhalo jednání prezenční formou pouze omezeně, vždy po jednom zástupci každé OC a zbytek účastníků jednání byl přítomen virtuálně pomocí videokonference.

V úvodu předseda představenstva Ivan Bednárik informoval sociální partnery o aktuálním vývoji v oblasti dopadů vládních opatření k zamezení šíření nákazy Covid-19 na provoz Českých drah. Konkrétně se jedná o dopad v oblasti poskytování odpočinku mobilním zaměstnancům na nocležnách externích poskytovatelů a nutnosti prokazování bezinfekčnosti u neočkovaných zaměstnanců. ČD se vzniklou situaci snaží operativně řešit kombinací přeplánovávání směn očkovaných a neočkovaných zaměstnanců, či požadavkem na absolvování PCR testů (hrazených zaměstnavatelem) neočkovaných zaměstnanců. Zaměstnavatel požádal sociální partnery o určitou míru tolerance při uplatňování popsaných řešení vzniklé krizové situace.

Následně probíhalo již kolektivní vyjednávání formou přednesu stanovisek jednotlivých OC k návrhu zaměstnavatele týkajícího se minule přednesených priorit v oblastech úpravy rozsahu týdenní pracovní doby, dovolené, osobního ohodnocení, KOP, odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti a tarifních mezd. Jednotlivá vyjádření všech OC byla v zásadě shodná a návrh zaměstnavatele v předložené podobě označily všechny OC za nepřijatelný. Možný posun v diskusi OC připustily pouze ve dvou z výše uvedených oblastí s tím, že však PKS vnímají jako kompaktní celek s historickým vývojem.

Na vyjádření OC reagoval předseda představenstva prohlášením, že návrh zaměstnavatele obsahuje maximum možného a pokud OC nehodlají změnit svůj postoj, tak označil kolektivní vyjednávání zbytečné. Současně uvedl, že další navýšení objemu mzdových prostředků nad nabízený rámec je možné pouze za předpokladu dohody nad podobou opatření zvyšujících produktivitu práce.

V následujícím týdnu jsou očekávána separátní jednání OC k posouzení možností dalších kroků v probíhajícím kolektivním vyjednávání. Pro Federaci vlakových čet je nadále prioritou udržení stávajících benefitů se zajištěním přiměřeného růstu mezd, který zaměstnancům pokryje dopady současného ekonomického vývoje.

Další kolo kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem je naplánováno na úterý 30. listopadu 2021 v odpoledních hodinách.

O dalším vývoji bude členská základna informována.

Za P-FVČ     

Benda Robert

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.