Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

V úterý dne 30. 10. 2023 proběhlo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání za Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024.


V úvodu zaměstnavatel přednesl informace k předpokládanému hospodářskému výsledku v podnikatelském plánu na příští rok s tím, že ve střednědobém výhledu již není optimistický vývoj tak jasný jako v letošním roce. Dle zaměstnavatele lze negativa očekávat v souvislosti s výpadky části výnosů vlivem ztráty části dopravního trhu, redukcí spojů ze strany objednatelů a dopady inflačních vlivů.


V dalším již pokračovalo klasické kolektivní vyjednávání a zaměstnavatel představil svůj upravený návrh v oblasti mezd, kdy navrhl navýšit všechny tarifní stupně i objem pro smluvní mzdy o 2,5 % (z původních 1,5 %) s tím, že objem osobního ohodnocení se nebude oproti letošnímu roku nijak navyšovat.


Dále zaměstnavatel deklaroval, že nadále trvá návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny 7.500 Kč všem zaměstnancům ČD ve mzdě za měsíc leden 2024 a navýšení objemu o 30 mil. Kč pro „top“ smluvní mzdy vybraných provozních profesí v OCÚ (dílenské profese).
Zaměstnavatel nadále trvá na zrušení Kondičních ozdravných pobytů (KOP) ve stávající podobě a navrhuje jejich nahrazení tzv. „light“ verzí KOP  (7 pobytových dní s procedurami) pro profese dle nároku letošní PKS za podmínky čerpání vlastní dovolené a spoluúčasti 100 Kč/pobyt. den.


Dále zaměstnavatel navrhuje:
• nárok dovolené pro všechny zaměstnance ve výši 5 týdnů s tím, že zaměstnancům s nárokem na dodatkové volno by bylo toto volno zkráceno o 3 dny na 2 dny.
• navýšení příplatku za práci přesčas o So/Ne o 5 % na celkových 40 %, za podmínky zrušení poskytování Mimořádných odměn při životním jubileu (vyjma odměny při prvním odchodu do starobního důchodu).
• navýšení finančních prostředků pro tzv. RG čety (nehodové prostředky).
• přesunutí (navýšení) příplatku za režim práce u vozmistrů ze současných 10 Kč na 12 Kč.
• zavedení náborového příspěvku (v nespecifikované výši) pro zaměstnance v „nedostatkových“ vybraných profesích.


Dále zaměstnavatel informoval, že v oblasti zaškolování nových zaměstnanců a provozní praxe žáků partnerských SŠ opouští myšlenku vytvoření tzv. Mentoringu, jako samostatné oblasti osobního hodnocení a uvedený „příplatek“ plánuje přesunout a zahrnout do fixních ukazatelů v osobním ohodnocení dotčených zaměstnanců.


V oblasti změn Katalogu prací zaměstnavatel předložil a projednal (s nesouhlasným stanoviskem většiny OC) návrh na přesun strojvedoucích z 10 TS do 11 TS, strojvedoucích z 11 TS do 12 TS a strojmistrů z 12 TS do 13 TS s tím, že uvedený návrh bude zaměstnavatel předkládat k projednání v Představenstvu ČD dne 31. 10. 2023 s tím, že bude-li schválen, tak jeho účinnost započne dne 1. 12. 2023. Svůj úmysl zaměstnavatel zdůvodnil snahou o stabilizaci strojvedoucích, kdy mu jich v současnosti několik stovek chybí.


Zároveň zaměstnavatel uvedl, že je připraven reagovat na návrh Federace vlakových čet v oblasti další úpravy Katalogu prací a navýšení tarifního stupně většině zaměstnanců vlakového doprovodu (vlakvedoucím a průvodčím) za podmínky, že všechny odborové organizace budou souhlasit v rámci kolektivního vyjednávání s navrhnutým navýšením tarifních mezd o 2,5 % a úpravou nároku dovolené. Tento návrh zaměstnavatele je pro Federaci vlakových čet jednatelný, protože FVČ svůj návrh na zvýšení TS u vlakového doprovodu vnímá jako prioritu.


V závěru jednání proběhla diskuse k návrhu OC na úpravu minimální délky směny, ke shodě nedošlo.


Příští kolo kolektivního vyjednávání je plánováno na středu dne 8. 11. 2023 od 14 hodin a členská základna bude o dalším vývoji informována.

za kolektivní vyjednavače FVČ Robert Benda 


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.