Informace z kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s.

Dne 29. listopadu 2023 proběhlo v prostorách GŘ ČD další kolo vyjednávání k podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s., pro rok 2024. Na programu jednání byl nový návrh zaměstnavatele, který byl sociálním partnerům doručen v předstihu necelých dvou dní. Tento návrh obsahoval kromě již dohodnutých bodů i úpravy v oblasti osobního ohodnocení, příplatku za zaškolování a mimořádných odměn. Ve mzdové oblasti zaměstnavatel nově navrhl navýšení mezd (včetně smluvních) o 2,5 %, nulové navýšené objemu finančních prostředků do osobního ohodnocení, vyplacení mimořádné odměny ve výši 7.500,- Kč splatné se mzdou za měsíc leden 2024, finanční prostředky na smluvní mzdy pro kvalifikované zaměstnance OCÚ, převedení zaměstnání vozmistr KV do tarifní tabulky pro vyjmenovaná zaměstnání, navýšení příplatku za práci přesčas v sobotu, neděli a svátek pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu o  5 % na celkových 40 %, zkrácení dodatkového volna na 2 dny, redukci kondičně ozdravných pobytů (KOP) na jeden týden pro všechny nárokové skupiny se současným převedením financování KOP pomocí Sociálního fondu (tzv. light verze KOP) a zrušení mimořádné odměny (životní jubileum 50 let a odchod do důchodu) s převedením takto ušetřených prostředků na krytí zvýšení příplatku za práci přesčas v sobotu, neděli a svátek.

V úvodu jednání zaměstnavatel představil další nový návrh pro oblast KOP a dodatkového volna. KOP byly navrženy ve zkrácené podobě 7 dní pro povolání dle čl. 5.1 s náhradou mzdy a pro povolání dle čl. 5.2 v délce 7 dní za podmínky čerpání vlastní dovolené. Výběr termínu a pobytu by byl prováděn z nově vytvořeného katalogu KOP a poskytován dle provozních možností zaměstnavatele. Dodatkové volno bylo navrženo pro zaměstnance se stávajícím nárokem v délce 2 dní u zaměstnanců, kteří nemají odpracováno 20 let a v délce 5 dní u zaměstnanců, kteří mají odpracováno 20 let a více.

K návrhu zaměstnavatele se následně vyjádřili zástupci odborových organizací. Pro většinu odborových organizací (převážně těch, jejichž členům z řad stěžejních profesí nebyl manažerským rozhodnutím zaměstnavatele navýšen TS) byl předložený návrh nepřijatelný. Tyto odborové organizace nadále požadují vyšší nárůst tarifních mezd včetně smluvních mezd, zachování KOP i dodatkového volna.

Po krátké přestávce předložil zaměstnavatel nový návrh, který obsahoval:

- zachování KOP v podobě PKS 2023

- zachování dodatkového volna v rozsahu PKS 2023

- nárůst tarifních mezd o 2 %

- zachování mimořádné odměny dle původních podmínek

- zvýšení tarifního stupně zaměstnancům vlakového doprovodu o jeden TS (vyjma doprovodu vlaků SC/rj) od 1. července 2024.

Ani k tomuto návrhu neměly odborové organizace jednotné stanovisko. Většina odborových organizací nadále požaduje nárůst tarifních a smluvních mezd minimálně ve výši 4 %. Federace vlakových čet požaduje navrhované zvýšení tarifního stupně zaměstnancům vlakového doprovodu již od 1. ledna 2024.

V reakci na nesouhlasné stanovisko odborových organizací představil zaměstnavatel návrh části článků „Vnitřního předpisu“, který zaměstnavatel uplatní v případě, že do konce roku nebude nová PKS sjednána. Zároveň avizoval úmysl zaslat úplné znění návrhu Vnitřního předpisu odborovým organizacím k projednání ještě během dnešního dne.

Termín dalšího kola kolektivního vyjednávání byl stanoven na 5. prosince 2023 od 11 hodin v prostorách GŘ ČD v Praze.

O dalším vývoji bude členská základna průběžně informována.

 

Za tým kolektivních vyjednavačů FVČ Košťál Aleš a Horáček Jiří

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.