Jednání představitelů OC s vedením Správy železnic

V pátek dne 10. prosince 2021 se uskutečnilo formou videokonference společné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele Správy železnic, s.o. Hlavním tématem jednání bylo představení nového komplexního návrhu zaměstnavatele Rámcových i Centrálních zásad FKSP pro rok 2022. Po podrobném okomentování návrhu personálním ředitelem Ing. Kouckým se představitelé odborových centrál shodli, že k předloženému se vyjádří písemně, a to nejpozději do příštího jednání, které by mělo proběhnout v pátek 17. prosince 2021. Nadále v okomentovaném návrhu zaměstnavatele zůstává návrh na zavedení „digitální benefitní zaměstnanecké karty“ tzv. „cafeterie“, s jejímž zavedením má FVČ určitý problém, protože její financování je plánováno především z centrálních prostředků, čímž by v této části rozpočtu mohl vzniknout nedostatek finančních prostředků na ostatní rozpočtované kapitoly včetně příspěvku na rekreace. V uvedené oblasti je stále ještě poměrně velké množství nejasností a čas běží…

V další části jednání zaměstnavatel předložil návrh Pokynu k poskytování   výkonové odměny, neboť při kolektivní vyjednávání došlo k dohodě o navýšení sazby a objemu pro její poskytování. Předložený návrh Pokynu byl všemi zúčastněnými schválen.

V závěrečné části jednání byla diskutována problematika aktuálního vývoje epidemie Covid-19 na provoz Správy železnic. V této souvislosti zaměstnavatel uvedl, že  řeší otázky povinností zaměstnavatele ve vztahu k testování zaměstnanců a shromažďování údajů o očkování zaměstnanců. Veškeré údaje jsou poskytovány zaměstnanci na bázi dobrovolnosti. Diskutována byla i dnes zveřejněná Vyhláška MZ ČR, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Dle informace zaměstnavatele se připravuje analýza dopadů nové právní úpravy zavádějící u specifických profesí a u osob starších 60 let povinnost očkování proti onemocnění Covid–19, protože určitá část zaměstnanců Správy železnic je touto novou povinností dotčena.  

Za P-FVČ

Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.