Jednání Rady FVČ

Dne 22. září 2021 se uskutečnilo ve vládním salonku hlavního nádraží v Praze pravidelné jednání Rady FVČ. Jako hosté se zúčastnili předseda NRK p. Baše a zástupci prezidia FVČ. Po úvodních procedurách byly projednány následující body jednání:

Kontrola hospodaření Prezidia FVČ. Předseda NRK p. Baše informoval přítomné o provedené kontrole, která se konala 29. června 2021. Kontrolováno bylo vedení účetnictví, kontrola správnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků, kontrola finanční hotovosti, kniha docházky uvolněných členů prezidia a kniha jízd. Nedostatky nebyly zjištěny, finanční prostředky jsou vynakládány účelně.

Hospodaření Prezidia FVČ. Vzhledem k nemožnosti konání jednání Rady FVČ v jarním termínu z důvodu pandemie byla problematika projednána až na podzimním jednání. Delegáti Rady obdrželi materiály Plnění rozpočtu za rok 2020 a Návrh rozpočtu na rok 2021. Po seznámení se s obsahem materiálů podal vysvětlující komentář tajemník pro hospodaření p. Peca. Oba materiály delegáti po krátké diskusi schválili.

Aktuální situace v osobní železniční dopravě. Prezident FVČ p. Benda přednesl souhrnnou informaci o aktuálním vývoji v oblasti osobní dopravy. Ve svém vystoupení především připomněl negativní dopady pandemie, loňskou výměnu vrcholového vedení ČD a velký počet organizačních změn jak na GŘ, tak i v provozu, kde došlo sloučením OJ ZAP s OCP ke vzniku tří Oblastních ředitelství osobní dopravy (OŘOD).  Uvedl, že FVČ u provedených změn zatím žádná velká pozitiva nenašla a pro provozní zaměstnance přinesly vesměs negativa. Pro příklad zmínil snížení počtu míst přídělu služby (komand), ke kterému došlo na přelomu července a srpna letošního roku a které znamenalo v dotčených oblastech snížení úrovně servisu pro zaměstnance. Dalším problémem je přístup některých objednatelů (krajů) k železniční dopravě a až nepochopitelné snahy o snižování jejího rozsahu. Od nového GVD z rozhodnutí MD ČR opouštějí ČD, a.s. další rychlíkovou linku (Kolín – Ústí n/L.), což opět znamená negativní dopad do zaměstnanosti. Opačný efekt, který se může zdát určitou kompenzací, přináší novelizace Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době zaměstnanců v dopravě, která ve svém důsledku navyšuje personální potřebu.

Příprava kolektivního vyjednávání pro uzavření PKS na rok 2022. Delegáti byli informováni o složení vyjednávacích týmů FVČ, které určilo na svém zasedání prezidium FVČ. Dále zazněla informace, že u Správy železnic již došlo k zahájení kolektivního vyjednávání předáním návrhu PKS zaměstnavatelem. Obdržený návrh je velice minimalistický a OC připravují v dohodě jeho oponenturu. Následně se rozproudila diskuse delegátů, ve které byly projednávány jednotlivé návrhy do kolektivního vyjednávání vzešlé ze ZO. Na základě diskuse přijala Rada FVČ Usnesení, kterým nastavila hranice a cíle jednotlivým vyjednávacím týmům FVČ pro kolektivní vyjednávání u všech zaměstnavatelů.

V závěrečném bodě Různé byla projednávána problematika dle požadavků delegátů.

Sepsal: Horna Ivan

tajemník P-FVČ pro ČD-C


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.