Zasedání Rady FVČ dne 25. září 2019

Ve středu dne 25. září 2019 proběhlo v prostorách vládního salonku pražského hlavního nádraží pravidelné zasedání Rady Federace vlakových čet. Po základních procesních úkonech se Rada zabývala následující problematikou:


- Zprávou NRK o hospodaření prezidia Federace vlakových čet, se kterou přítomné delegáty seznámil prezident FVČ pan Robert Benda. Rada tuto zprávu vzala na vědomí.
- V dalším bodě jednání se Rada zabývala oblastí požadavků a návrhů pro letošní kolektivní vyjednávání za uzavření PKS 2020. V diskusi byla diskutována především problematika požadavků mzdového nárůstu, problematika zachování současných benefitů a u PKS ČD, a.s. problematika zachování a možné novelizace Přílohy č. 6 (Odměna za zabránění úniku tržby). Z proběhlé diskuse vzešla finální podoba Usnesení, kterým Rada stanovila vyjednávací mantinely a cíle jednotlivým týmům kolektivních vyjednávačů FVČ pro následující kolektivní vyjednávání u všech tří společností (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC).
- Aktuální situací v oblasti osobní železniční dopravy. Projednávání tohoto bodu se jako host účastnila ředitelka OJ ZAP Ing. Jitka Kubíková, která ve svém úvodním vystoupení přítomné delegáty seznámila s aktuální situací v oblasti uzavírání smluv s kraji a Ministerstvem dopravy ČR na dopravní obslužnost v příštím GVD. Bohužel negativními dopad ztráty části dopravního trhu se dotýká zaměstnanosti v OJ ZAP. Zdůraznila, že zaměstnavatel se snaží eliminovat negativní dopady na minimum možného a v této souvislosti informovala, že vedení společnosti rozhodlo o navýšení procentuální zálohy provozních zaměstnanců, která bude nově 22% u vlakových čet a 18% u stacionárního personálu. Následně se rozproudila vcelku živá diskuse, ve které delegáti Rady vyjádřili nespokojenost s očekávanými dopady i současným stavem věci. Zaměstnavateli byl především vytýkán pasivní přístup a přijímání podmínek diktátu jednotlivých krajů. Zarážející je především souhlas managementu ČD s uzavíráním prodejních míst ČD v době, kdy končí, na základě vypovězení smlouvy, provoz i výdejny jízdních dokladů SŽDC. FVČ to jednoznačně vnímá jako nesystémový krok špatným směrem, který pouze vede ke zhoršení komfortu odbavování cestujících a zvyšující se zátěži zbylých zaměstnanců stacionárního i mobilního personálu OJ ZAP. V pokračující diskusi byla diskutována problematika kritické situace v dodržování plánované vozby a neutěšený technický stav vozového parku. Kritické výtky zazněly ze strany delegátů i na zhoršující se stav čistoty a provádění úklidu vlakových souprav. V této souvislosti v diskusi zazněla i připomínka k technologii obratů souprav a zohlednění potřebného času na úklid. Což opět souvisí i s technickým stavem vozového parku a minimální provozní zálohou. V dalším zazněla i kritika nových bistrovozů, které začaly nahrazovat klasické jídelní vozy na lince Ex1. Stížnosti cestujících na uspořádání interiérového řešení i absenci míst k sezení v bistro oddíle jsou stále častější a problémy z toho plynoucí jsou další zátěží pro doprovodný vlakový personál. Dále byla v diskusi debatována problematika nárůstu nuceného spaní zaměstnanců vlakových čet mimo domovskou stanici, problematika rozdílné kvality nocležen, problematika výlukové činnosti a problematika nárůstu cestujících a přeplňování některých spojů v souvislosti s poskytováním státních slev. V závěru diskuse byla Ing. Kubíková upozorněna na problematiku, kterou bude FVČ požadovat v dohledné době vyřešit a týká se rozporu RODV s ustanovením předpisu ČD V81 ohledně místa pro uložení služebních a osobních věcí vlakových čet na jednotkách ř. 471 „City Elefant“. Současně s tím bude nutno řešit tuto problematiku i na dalších jednotkách, protože dle informací z regionů chybí v celé síti náhradní klíče od stanoviště strojvedoucího a vlakovým četám není umožňován vstup na zadní stanoviště, což je opět v rozporu s RODV.
- Závěrečným bodem jednání byla různá problematika dle požadavku delegátů.
Příští zasedání Rady FVČ bude svoláno podle potřeby dle vývoje situace.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.