Podmínky pro poskytnutí příspěvku na rekreaci ČD travel ze SF ČD Cargo v roce 2024

Ode dne   16. 1. 2024 je na webových stránkách ČD travel, s r.o. zveřejněn katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  pro rok 2024 s příspěvkem z centrálního sociálního fondu.

Výše příspěvku z C – SF:

Tuzemská a Zahraniční rekreace – příspěvek ve výši 50 % z ceny – maximálně 5 000,- Kč (zaměstnanec a rodinní příslušníci = pouze děti)

TDM , LOP – příspěvek ve výši 50 % z ceny – maximálně 3 000,- Kč (účastník tábora = pouze dítě)

V případě, že výše dotace bude nižší než výše uvedené maximální ceny, t.j. 5000,-; 3000,-, budete o skutečné výši dotace informováni přímo zaměstnancem ČD travel. Pokud Vás nikdo nebude informovat poskytuje se zaměstnanci maximální výše dotace.

Platí opět zásada, pokud si zaměstnanec požádá o rekreaci z C – SF nemůže si již žádat o příspěvek na rekreaci ze SF JOS.

Od 1.1.2024 jsou všechny nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 se jedná o částku 21 983 Kč ročně).

Do tohoto limitu 21 983 Kč se započítávají poskytnuté nepeněžní benefity :  Kondiční ozdravné pobyty, Mimořádné kondiční pobyty, sportovní a kulturní akce, které nepořádá zaměstnavatel např. vstupenky, poukaz při dosažení životního jubilea 60 let, příspěvek na rekreace, příspěvek na dětské tábory a příspěvek na Multisport kartu. Je tedy na rozhodnutí každého zaměstnance, které benefity do limitu 21 983 Kč za rok bude chtít čerpat.

Výše poskytnutých příspěvků ČDC zaměstnanci bude evidována v informačním systému – v současné době se zpracovává metodika evidence v informačním systému a jeho úprava.

ČD Cargo, a.s.  od 1. 1. 2024 neposkytuje příspěvek ze SF:

 • manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/partnerce, žijící se zaměstnancem, ve společné domácnosti;

 • druhovi, družce,

 • důchodcům

ČD Cargo od 1.1.2024 poskytuje příspěvek ze SF pouze :

       Zaměstnancům ČDC :

 • v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou,

 • v pracovním poměru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou,

 • dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce nebo práce v odborových organizacích, kteří pobírají mzdu ze mzdových prostředků ČDC, a.s.

 • na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Rodinným příslušníkům  = dětem do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení 26 let (včetně, tzn., že v době podání žádosti o příspěvek ze SF ČDC musí splňovat tuto podmínku), jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a dále dětem, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce.

Pokud nebyl zaměstnanec zbaven rodičovských práv, potom se za děti považují:

 • děti vlastní,

 • děti, které se zaměstnancem žijí ve společné domácnosti:

  • děti osvojené,

  • děti, které byly zaměstnancem převzaty do péče nahrazující péči rodičů,

  • děti manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, druha/ družky.

V současnosti je možné čerpat příspěvek pouze na rekreace ČD travel. Ostatní čerpání SF není ještě možné realizovat, projednává se změna Zásad hospodaření se Sociálním fondem ČD Cargo, a.s., kde budou stanoveny bližší podmínky pro čerpání příspěvku ze SF JOS dle nové právní úpravy. Předpoklad zveřejnění únor–březen 2024, včetně přídělu finančního rámce pro JOS .

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.