Pokračování kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s.

V pátek 17. prosince 2021 pokračovalo kolektivní vyjednávání u společnosti ČD Cargo, a.s. a to dle dohodnutého mechanismu v omezujícím režimu po jednom fyzicky přítomném zástupci z každé odborové centrály (dále OC), kdy ostatní kolektivní vyjednavači jsou přítomni virtuálně přes on-line připojení.

V úvodu jednání zaměstnavatel informoval představitele OC o manažerském rozhodnutím představenstva společnosti o vyplacení mimořádné odměny zaměstnancům. Odměna bude vyplacena všem zaměstnancům (mimo některých výjimek), kteří byli v platném pracovním poměru k 31. říjnu 2021. Výše odměny je 4 000 Kč a bude vyplacena formou zálohy na mzdu k datu 21. prosince 2021.

V dalším zaměstnavatel dodatečně předložil doplňující návrh 1. změny PKS 2021/2022 týkající se technické úpravy tarifní tabulky mzdových tarifů ve vazbě na vyhlášenou výši minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2022. Představitelé OC vyjádřili s návrhem souhlas.

V rámci kolektivního vyjednávání byl zaměstnavatelem předložen komplexní návrh sporných pasáží PKS, ale s ohledem na přetrvávající rozdílné názory k dohodě nedošlo. Mimo růstu ve mzdové oblasti panují rozdílné názory na výměru dovolené a rozsah týdenní pracovní doby. Obdobná situace platí i u návrhů úprav souvztažných interních norem, kterými jsou IN PERs42-B-2011 „Zásady poskytování osobního ohodnocení“, IN PERs35-B-2009 „Poskytování příspěvku na penzijní připojištění“ a IN PERs49-B-2019 „Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům společnosti“. Ani zde se nepodařilo najít shodu, přestože se v některých oblastech již vzájemné názory sbližují.

V závěru jednání se zástupci OC a zaměstnavatele dohodli, že další kolo kolektivního vyjednávání se uskuteční obdobnou prezenčně omezenou formou v pátek 7. ledna 2022 v sídle zaměstnavatele.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.