Příprava optimalizace organizační struktury Českých drah, a.s. od 1.7.2021 pokračuje…

Ve středu 9. června 2021 proběhlo další jednání Představenstva ČD s představiteli odborových centrál, jehož hlavním tématem bylo představení pokračování záměru optimalizace organizační struktury ČD, a.s. s plánovanou účinností od 1. července 2021.

V úvodním slovu předseda představenstva p. Bednárik přítomné ujistil, že příprava celého záměru pokračuje dle schváleného harmonogramu. Hlavní a stěžejní úkoly budou ke stanovenému datu připraveny a případné „maličkosti“ se budou řešit dle potřeby a tzv. za pochodu.

Následně se rozproudila diskuse, ve které představitelé OC především reagovali na písemně oznámenou Organizační změnu na úseku některých RP ZAP s účinností od 1. srpna 2021. Tato změna je v přímém důsledku pokračováním optimalizace a lze již dnes předpokládat, že není poslední organizační změnou. Avšak je změnou, která se navzdory původní proklamaci vedení společnosti již negativně dotýká provozních zaměstnanců, protože redukuje počet pracovišť přídělu služby (komand) v některých krajích. Konkrétně se jedná o komanda v žst. Tábor, Děčín, Trutnov, Česká Třebová a Opava východ. Dle názoru FVČ i části ostatních OC se tím zhorší přístup dotčených provozních zaměstnanců (mobilních i stacionárních) bývalé OJ ZAP k zaměstnaneckému servisu. Dnes totiž komandující mimo svojí hlavní činnost v oblasti obsazování směn a řešení mimořádností trvale suplují chybějící (zrušené) zaměstnance a zajišťují pro ostatní agendu PaM, MTZ a dalších činností. FVČ je toho názoru, že zbavovat se zaměstnanců na tomto nejnižším stupni řízení není vůbec šťastné řešení, protože jejich následná absence může velmi negativně ovlivnit samotný provoz.

V reakci na diskutované skutečnosti sdělil předseda představenstva, že uvedenou problematiku ještě nechá prověřit.

Popisovanou organizační změnou se na svém zasedání dne 9. června 2021 zabývalo i prezidium FVČ, které s jejím záměrem vyslovilo nesouhlas a požádalo zaměstnavatele o přehodnocení svého záměru a vysvětlení, jakým způsobem zaměstnavatel nadále chce dotčeným provozním zaměstnancům zajišťovat potřebný zaměstnanecký servis. Současně byl zaměstnavatel upozorněn, že pro Federaci vlakových čet je naprosto nepřijatelné jakékoliv řešení, které by zvyšovalo časovou zátěž provozních zaměstnanců např. formou dojíždění ve svém volném čase!

Federace vlakových čet původně deklarovaný cíl vedení ČD, a.s. ve snížení stupňů řídící struktury a zvýšení konkurenceschopnosti Českých drah vítala, ale po předloženém návrhu uvedené organizační změny je čím dál více na rozpacích, zda požadovaný cíl je tímto způsobem „zametání schodů odspodu“ vůbec dosažitelný.

Současně je více než zarážející, že do této chvíle zaměstnavatel nebyl schopen, vyjma obecných frází, specifikovat a sumarizovat předpokládanou výši úspor ani výši případných nákladů souvisejících s celým procesem optimalizace a všemi avizovanými organizačními změnami.

O případném dalším vývoji a reakci zaměstnavatele na stanovisko FVČ bude členská základna informována.      

                                                                                                                                                                                                                                    za FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.