Problematika novelizace zákoníku práce v poskytování volna v rámci 24 hodin a dopady do oblasti režimu práce mobilního personálu

Dne 19. září byla ve Sbírce zákonů zveřejněna transpoziční novela zákoníku práce, která do českého právního řádu zavádí Směrnice EU, které se mimo jiné týkají oblasti rozvržení pracovní doby, de-facto zajištění pracovního odpočinku. Minimální časový prostor k aplikaci nových pravidel, který byl našimi zákonodárci i vládou dán, když všechny (odbory, zaměstnavatele i zaměstnance) postavili před hotovou věc, způsobil u většiny dotčených mírné rozčarování a zděšení zároveň. Část ustanovení novelizace ZP je již od 1.10. v účinnosti (oblast nároků DPP a DPČ, oblast odpočinku v rámci 24 hodin, práce na dálku atp.) a další část vstoupí v účinnost od 1.1.2024 (odpočinek v týdnu, dovolená u DPP a DPČ atp.).
Celkově provedená novelizace zákoníku práce není z pohledu většiny zaměstnanců brána za posun k horšímu, ale u zaměstnanců v dopravě, na které se zároveň vztahuje NV 589/2006 Sb., mezi které patří železniční mobilní personál, to problémy přináší. Především při tvorbě a plánování vzorových seznamů směn (původně turnusů), kdy je nově nárok na zákonné volno v rámci 24 hodin zaměstnanci počítán od začátku směny, což může v případě dlouhé směny a následném zkrácení minimální délky volna pod 11 hodin (max na 7 hodin) negativně ovlivnit možnost délky další směny, protože u té, již musí být volno dodrženo a navíc i prodlouženo o dobu krácení předchozího volna. Např. po dlouhé denní směně, která při splnění určitých podmínek může být až 15 hodin, již nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci směnu, po které následuje zkrácené volno (např. tzv. dvoudennka se spaním mimo dom. stanici) a to ani při skutečnosti, že před touto směnou byla celková skutečná délka poskytnutého odpočinku 24 a více hodin, protože u první směny byl v rámci 24 hodin odpočinek krácen (15 hod směna + 9 hodin odpočinek) pod 11 hodin.  Nově již bude velmi obtížná kumulace více delších směn v několika turnusových dnech po sobě tak, aby následně mohlo vzniknout několikadenní turnusové volno.
Prezidium FVČ plně chápe, že při tvorbě vzorových seznamů směn to technické skupině bude činit problémy a některé zažité směny či příděly vlaků budou muset doznat změn. Celková změna určitě přinese i problémy zaměstnancům komanda při obsazování směn, protože nově nemohou zaměstnanci do volna nařídit práci přesčas (vyjma případů daných zákonem), a to ani s jeho souhlasem, ale musí zaměstnanci poskytnout zákonné volno. Tato změna zákoníku práce bude pro některé, především dojíždějící zaměstnance, znamenat daleko větší dopad.
Je tak naprosto pochopitelné rozčarování některých zaměstnanců nad touto skutečností, ale svým způsobem nás doběhla EU a bude potřeba si zvyknout, že pracovní režim vlakových čet (i strojvedoucích) se začne více podobat dennímu režimu kratších směn s častějšími nástupy do zaměstnání. V případě, že by se zaměstnavateli nepovedlo v nově daných podmínkách zaměstnanci naplnit normu pracovní doby, tak nastává institut překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnanci bude mzda doplacena do průměru. V tomto případě jen pozor na snahu některých komandujících či strojmistrů „dorovnávat“ chybějící hodiny z dovolené! Tato praxe je v rozporu s legislativou a je nepřípustná!!!
Prezidium FVČ plně vnímá, že aplikace nově daných podmínek přináší spoustu problémů, jako vždy vše nové, a minimálně ze začátku se musíme všichni učit. Jsme přesvědčeni, že problémy, které vznikají a vzniknou, se jak odbory, tak zaměstnavatel bude snažit řešit a jejich dopad minimalizovat, ale zákonem dané podmínky bude nutné dodržet. Snaha některých odborových svazů (včetně FVČ) o dílčí úpravu NV 589/2006 Sb. zatím naráží na nepochopení úředníků ministerstev.
V případě dotazů k uvedené problematice je prezidium FVČ Výborům ZO i jednotlivcům z řad členů FVČ plně k dispozici.Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.