Rada FVČ rozhodla: XII. Valná hromada FVČ je o rok odložena

V úterý 27. dubna 2021 proběhlo telefonickou formou per rollam mimořádné zasedání Rady Federace vlakových čet

Zasedání Rady se uskutečnilo na podnět prezidia FVČ, které se na Radu FVČ obrátilo se žádostí o stanovisko k návrhu řešení problematiky plánované XII. Valné hromady FVČ, která měla v květnu letošního roku proběhnout a zvolit nové vedení naší odborové organizace.

Celospolečenská situace způsobená pandemií Covid-19 neumožnila základním organizacím, ani prezidiu FVČ, řádné přípravy Valné hromady FVČ a přetrvávající omezení v některých oblastech poskytování služeb jsou stálou překážkou k uskutečnění jednání Valné hromady FVČ prezenční formou. Bohužel, prezenční forma jednání Valné hromady FVČ je jedinou formou, která je v souladu s interními předpisy a stanovami FVČ. Zasedání distanční formou per rollam je možné pouze u jednání prezidia FVČ a Rady FVČ, ale nikoliv u jednání Valné hromady FVČ.

Z výše uvedených důvodů a s přihlédnutím ke všem aspektům navrhlo prezidium FVČ řešení spočívající v ročním odkladu konání XII. Valné hromady se současným prodloužením funkčního mandátu všem voleným členům prezidia FVČ, Rady FVČ a Nejvyšší revizní komise FVČ (NRK FVČ). Navrhovaným odložením vznikne dostatečný časový prostor k tvorbě a projednání kandidátek na základních organizacích a lze předpokládat, že se v uvedeném časovém prostoru uklidní i epidemiologická situace do té míry, že bude reálná možnost pořádání Valné hromady FVČ v tradiční prezenční podobě.

Uvedený návrh prezidia FVČ byl 14. dubna 2021 rozeslán na základní organizace FVČ s tím, aby ho předsedové projednali ve svých Výborech ZO a prodiskutovali s členskou základnou tak, aby byli schopni získat stanovisko své základní organizace do úterního zasedání Rady FVČ.

Na základě sdělení stanovisek jednotlivých předsedů základních organizací souhlasila Rada FVČ s návrhem prezidia FVČ a rozhodla o odložení konání XII. Valné hromady FVČ do měsíce května roku 2022. Současně Rada FVČ rozhodla o prodloužení funkčního mandátu všech volených členů prezidia FVČ, Rady FVČ a NRK FVČ, a to do doby konání XII. Valné hromady FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.