Veřejná sbírka k podpoře zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, postiženým živelní událostí v létě 2021

Výzva k podpoře zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, postiženým živelní událostí v létě 2021


Správa železnic, státní organizace (dále též "SŽ") a odborové organizace, působící při SŽ, se na společném jednání dne 25. 6. 2021 dohodly na vyhlášení „Výzvy zaměstnancům Správy železnic, státní organizace, na pomoc spoluzaměstnancům postiženým živelní událostí v létě 2021“. Jejím cílem je zmírnit majetkovou újmu našich spoluzaměstnanců, kteří byli a budou poškození živelní událostí v létě letošního roku, a shromáždit pro ně finanční prostředky, které jim budou moci být poskytnuty formou daru nad rámec pomoci poskytnuté z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP). 

V uplynulých dnech postihly zejména oblast jižní Moravy živelní události, v jejichž důsledku utrpěla řada zaměstnanců SŽ a jejich rodin citelné majetkové ztráty a újmy na zdraví, které výrazně zasáhly do života každého z nich. Ve snaze zmírnit dopady živelních událostí vyzýváme ostatní zaměstnance k projevu solidární pomoci těmto spoluzaměstnancům. Jelikož nelze vyloučit, že v průběhu léta 2021 nastanou další živelní události, které se negativně dotknou života našich zaměstnanců, je veřejná sbírka nazvána jako „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Zaměstnanci mohou přispět darem ve výši částky uvedené v žádosti o provedení srážky za měsíc červen 2021, červenec 2021, příp. srpen 2021, která bude poskytnuta jako dar na pomoc spoluzaměstnancům, postižených živelní katastrofou. Pro tento účel byl zřízen speciální bankovní účet SŽ u České národní banky číslo: 94-14606011/0710.

Na správu sbírky bude vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání prostředků získaných pro tyto účely.

Prostředky budou použity především pro ty zaměstnance, kteří v důsledku živelní události ztratili obydlí nebo se toto obydlí stalo neobyvatelným, případně dalším zaměstnancům, kterým na jejich obydlí vznikla značná škoda.

Současně zaměstnancům připomínáme možnost využití sociální výpomoci z FKSP.


V Praze dne 30. června 2021


Za Správu železnic, státní organizaci:                                                Bc. Jiří SVOBODA, MBA v.r.  

Za Odborové sdružení železničářů:                                                     Petr ŠTĚPÁNEK v.r.

Za Svaz Odborářů Služeb a Dopravy:                                                 Jiří SKOPOVÝ v.r.

Za Alianci drážního provozu:                                                                Ing. Jan ZAZVONIL v.r.

Za Federaci vlakových čet:                                                                   Robert BENDA v.r.

Za Unii železničních zaměstnanců:                                                    Ing. Martin ŠESTÁK v.r.

Za Demokratickou Unii Odborářů:                                                       Jiří JAVŮREK v.r.

Za Federaci vozmistrů:                                                                          Štefan KROUPA v.r.

Za Federaci železničářů ČR:                                                                 Alena ČERNÁ v.r.

Za Federaci strojvůdců České republiky:                                           Kamil CHALOUPKA v.r.Dopis GŘ SŽ s informací k Výzvě   

Výzva - příloha č. 1

Žádost o provedení srážky ze mzdy - příloha č. 2

Osvědčení Magistrátu hlmP - příloha č. 3

 Žádost o podporu z Veřejné sbírky        

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.