Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

Zaměstnavatel na jednání předložil návrhy:

         1. změny Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2020, který obsahoval:

 • změnu názvu organizace;

 • technickou opravu názvu předpisu pro tvorbu a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí;

 • upřesnění podmínek výplaty odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru.

  1. změny Rámcových zásad FKSP a 1. změny zásad C-FKSP, který obsahoval:

  • změnu názvu organizace;

  • změnu vyplývající z novelizace vyhlášky č. 114/2002 Sb.;

  • zvýšení limitů pro sociální zápůjčky a sociální výpomoci;

  • možnost úhrady smuteční kytice nebo věnce z prostředků FKSP.

   Při jednání o podobě 1. změny zásad bylo dohodnuto, že o využití dalších možností vyplývajících z novelizované vyhlášky č. 114/2002 Sb. (např. § 5a příspěvek na dopravu, § 4 příspěvek na mateřské školy, vitamíny, dentální hygienu, optické pomůcky, očkování apod.) včetně případných dopadů do podoby sjednané i budoucí PKS bude jednáno v průběhu roku 2020. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu roku vyhodnotí i poznatky z uplatňování nových možností využívání příspěvku na individuální rekreaci z C-FKSP.

   Základního přídělu FKSP pro rok 2019 vyplývající z účetní závěrky roku 2018.

   Zálohového přídělu FKSP pro rok 2020 (včetně delimitace mezi OŘ Praha a CDP Praha).

   Na závěr jednání byly tyto dokumenty přítomnými zástupci odborových organizací  podepsány.

   V rámci jednání byly též projednány návrhy pokynů zaměstnavatele v oblasti cestovních náhrad a zabezpečení nového typu kurzu pro přípravu na zaměstnání výpravčí.

   Nedošlo k dohodě o návrhu plánu kulturních a sportovních akcí s příspěvkem z C-FKSP, které se mají uskutečnit po 28. 2. 2020.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.