Společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici

Odborové organizace se shodly na společných nesouhlasných připomínkách

V pátek 13. září 2019 se uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici. Jednání proběhlo za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy, pro období od 15. 12. 2019, který byl odborovým centrálám zaslán k vyjádření dopisem Ministerstva dopravy ČR dne 3. září 2019.

Odborové organizace se shodly na společných nesouhlasných připomínkách k tomuto návrhu MD ČR, které byly spolu se žádostí o svolání společného jednání MD ČR a odborových centrál za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu změn Tarifu odeslány dopisem na MD ČR.

Nesouhlas odborových centrál se týká především návrhu MD ČR umožnit v případě dohody ČD a příslušného objednatele závazkové železniční dopravy (kraje) vyloučení platnosti železniční průkazky (režijky) u dohodnutých vlaků i v případě uzavírání smluv mezi objednatelem a ČD na základě přímého zadání. Tato skutečnost by ve svém důsledku znamenala faktické vyloučení platnosti jízdních výhod v regionální železniční dopravě.

Posláním odborových organizací je především ochrana sociálních i ekonomických zájmů zaměstnanců a proto nelze očekávat, že by mohly souhlasit s postupným omezováním železničářského benefitu, který má více než 100 letou tradici.


 Představitelé odborových centrál působících na železnici v průběhu společného jednání

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.