Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k situaci režijních výhod ČD v Jihomoravském kraji

V odpoledních hodinách dne 7. ledna 2020 se sešli představitelé většiny odborových organizací působících na železnici k jednání o situaci ohledně vývoje režijních jízdních výhod ČD v Jihomoravském kraji. Výsledkem složitého jednání je následující společné stanovisko.

Odborové centrály působící na železnici jsou hrubě nespokojeny se stavem, kdy od 1. ledna 2020 není pro většinu držitelů režijek zajištěna možnost využívat režijních jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem. Žádají proto důrazně všechny zainteresované strany, aby nejpozději do 30. ledna zajistily tuto možnost za reálných a přijatelných cenových podmínek odpovídajících charakteru tohoto benefitu.

Současně žádají zahájení jednání o nalezení systémového řešení problematiky režijních výhod na železnici na tom principu, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD. V případě, že tyto požadavky nebudou splněny, podporují všechny odborové centrály stávku vyhlášenou OSŽ, která by se týkala železniční dopravy v Jihomoravském kraji.

V Praze dne 7. 1. 2020

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)
Federace strojvůdců ČR (FSČR)
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)
Aliance drážního provozu (ADP)
Federace vlakových čet (FVČ)
Federace železničářů ČR (FŽČR)
Federace vozmistrů (FV)
Demokratická Unie Odborářů (DUO)
Unie železničních zaměstnanců (UŽZ)
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví (OSZSO)
Cech strojvůdců ČR (CS ČR)


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.