Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici ze dne 27.10.2020 ve věci zásadních výhrad k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na rychlíkové lince R 14

Odborové organizace působící na železnici dnes zaslaly ministru dopravy společné stanovisko, ve kterém sdělují své zásadní výhrady k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce Arriva na zajišťování železniční dopravy v závazku veřejné služby na rychlíkové lince R 14 (Pardubice - Liberec - Ústí nad Labem) na 7 let od JŘ 2020/2021, a kterým současně vyzývají ministra dopravy k revokaci rozhodnutí a vypsání řádné veřejné soutěže na dopravce linky R14.

Celková podoba společného stanoviska spojeného s výzvou je následující:

Společné stanovisko odborových svazů

Odborové sdružení železničářů

Federace strojvůdců ČR

Svaz odborářů služeb a dopravy

Unie železničních zaměstnanců

Federace železničářů ČR

Federace vozmistrů

Federace vlakových čet

Cech strojvůdců ČR

Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví

Demokratická unie odborářů

Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu

Odborová organizace pracovníků bezpečnosti Českých drah

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne: 27.10.2020                                                                                                                                    Vyřizují: Vladislav Vokoun a Jindřich Berounský

Odborové organizace upozorňují ministra dopravy na to, co představuje jeho záměr výběru dopravce Arriva vlaky s.r.o. pro linku R14 (Pardubice – Liberec – Ústí n. Labem)

1. Neodůvodnitelný výběr z neporovnatelných nabídek, kde Arriva řeší odbavení cestujících ve stanicích pouze prodejními automaty a ČD komplexním systémem odbavení prostřednictvím osobních pokladen.

2. Snahou o legalizací prodejních automatů jako plnohodnotného odbavení cestujících Ministerstvo dopravy narušuje sociální smír a do budoucnosti ohrožuje 1700 pracovních míst osobních pokladníků ČD ve 382 stanicích, kteří by museli být propuštěni, aby ČD kdekoliv v České republice mohly konkurovat Arrivě

3. Nepochopitelnou „péči řádného hospodáře“ od českého ministra, který prezentuje roční úsporu českému státu 43 mil. Kč a vlastního dopravce ČD ročně připraví o cca 280 mil Kč výnosů, které pošle do Německa, aby sanoval předluženou Arrivu, která může nabízet cokoliv díky podle poslední zveřejněné účetní závěrce neomezenému finančnímu zajištění ze strany Německých drah DB

4. Roční „úspora státu“ 43 mil. Kč přinese první rok státem vlastněnému dopravci ČD ještě větší škodu, a to díky odpisům náhle nepotřebných vozidel, kanibalizaci jím vycvičených zaměstnanců s odbornými zkouškami a licencemi strojvedoucího (v případě přechodu k Arrivě) a destrukci původně síťových služeb.

5. Nerespektování série českých zákonů a evropských norem - §34a a §36e zákona o drahách, ust. §2, §4 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a b), § 9 odst. 1, § 10 až § 17 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 19a odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, bod 9, 29 a 30 preambule, čl. 2 písm. h), čl. 5 odst. 6, čl. 7 odst. 2 písm. b) až d) nařízení EP a Rady 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338., čl. 6 odst. 4 nařízení Komise 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské uniii a bod 7 jeho přílohy, čl. 8 nařízení Komise 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ust. § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1729, § 1740 a § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prázdnost deklarací o řešení bezpečnosti železnice a evropského systému ETCS, které se díky prosazování starých německých motorových jednotek bez ETCS jeví jen jako prázdná slova a marketingový tah pro média jen v době, kdy to bylo potřeba

7. Zavrženíhodný způsob „modernizace“ rychlíkové dopravy balkánským způsobem – přelakovanými a na oko modernizovanými jednotkami z německých šrotišť a let 1986-88 dokazující nezohlednění závazků státu nejen ve vztahu k ekologii a uhlíkové stopě (zastaralé motory), ale i k politice EU, k níž se naše země hlásí a resort dopravy jde proti ní.

Odborové organizace plně podporují právní kroky vedení Českých drah (podání na ÚOHS) za účelem dosažení zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy o zadání rychlíkové linky R14 společnosti Arriva

a vyzývají pana ministra 

- k přehodnocení postoje, který následoval po sérii netransparentních kroků odpovědných úředníků MD 

- k revokaci rozhodnutí a vypsání řádné veřejné soutěže na dopravce linky R14 

- aby do doby úspěšného dokončení veřejné soutěže respektoval stávající stav, tzn. zajištění linky R14 pro období 2020 - 2022 dopravcem ČD, čímž bude dodržen právní pořádek České republiky.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.