Stanovisko Federace vlakových čet k vyjádření odborného gestora předpisu ČD KC 13 PL O-02 a ČD Ok3 o nemožnosti používání slunečních ochranných brýlí vlakovými četami

V počátku tohoto týdne se na P-FVČ obrátili se žádostí o řešení členové vlakových čet z oblasti RP ZAP Pardubice, kterým bylo služební poštou postoupeno vyjádření odborného gestora předpisu KC 13 PL O-02 a ČD Ok3 k problematice používání ochranných slunečních brýlí, které obsahuje tvrzení, že ochranné sluneční brýle jsou považovány za doplněk k občanskému oděvu a jejich používání vlakovými četami v kombinaci se stejnokrojem je v rozporu s ustanovením výše uvedených předpisů. Navíc údajně částečně snižují viditelnost člověka, ohrožují bezpečnost při úkonech spojených s odjezdem vlaku a jejich používání je nežádoucí ve vazbě na potřebu očního kontaktu s cestujícími.

Prezidium Federace vlakových čet s výše uvedeným výkladem gestora zásadně nesouhlasí a v současnosti podniká veškeré kroky, které zajistí urychlené zneplatnění, či minimálně podstatnou úpravu vydaného gestorského výkladu. Z pohledu FVČ je naopak velmi žádoucí, aby si zaměstnanci chránili svůj zrak a tím i zdravotní způsobilost!!!

Z legislativního pohledu má každý občan právo na ochranu svého zdraví v souladu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Navíc nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které stanovuje technické požadavky na osobní ochranné prostředky a synchronizuje je z předpisů EU na právní prostředí ČR, řadí sluneční ochranné brýle mezi osobní ochranné prostředky, které uživatele chrání před nežádoucími účinky viditelného záření (proti oslnění). Odborná lékařská veřejnost navíc doporučuje používání ochranných slunečních brýlí i při ochraně očí proti virům, prachu a alergizujícím pylům. Nejedná se tedy v žádném případě o doplněk občanského oděvu, jak se někdo mylně domnívá, ale o plnohodnotný osobní ochranný prostředek.

S ohledem na výše uvedené, tak Federace vlakových čet doporučuje zaměstnancům ochranné sluneční brýle dále používat obvyklým způsobem. Je však vhodné mít na paměti, že barevné provedení brýlí by nemělo působit rušivě v kombinaci se stejnokrojem (ideálně tmavé rámečky) a ochranná skla by měla nést označení atestovou značkou (CE), která v souladu s nařízením EU zaručuje splnění evropské certifikace s podstatným neovlivněním barevného spektra pohledu.

Současně FVČ vyzývá své členy, aby v případě vzniku konfliktu s vedoucím zaměstnancem oprávněným provádět kontrolu, si vyžádali sepsání písemné výtky (protokolu), jejímž obsahem bude rozporování oprávnění použití ochranných slunečních brýlí zaměstnancem a bez zbytečného prodlení se s uvedeným obrátili na P-FVČ!

Zaměstnancům, kteří nejsou členy FVČ, doporučujeme se s uvedenou problematikou obrátit na své odborové zástupce.

 

                                                                                                                                     za Federaci vlakových čet

                                                                                                                                                    Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.