Stávková pohotovost vyhlášena - Usnesení prezidia FVČ a Stávkového výboru FVČ

Usnesení Prezidia FVČ a Stávkového výboru FVČ ze dne 8. ledna 2020 k problematice platnosti režijních jízdních výhod v Jihomoravském kraji


Prezidium Federace vlakových čet se na svém jednání dne 8. ledna 2020 zabývalo aktuální situací v oblasti režijních jízdních výhod ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem (JMK) a stále nedořešenou oblastí časového doplatku k režijním jízdenkám na používání vlaků JMK v roce 2020.
Současně byla diskutována i celková situace v oblasti jízdních výhod na železnici včetně možností budoucího vývoje v podmínkách postupující liberalizace železniční dopravy. Zdůrazněna byla nutnost nalezení systémového řešení dané problematiky.


Prezidium FVČ po vyhodnocení aktuální situace a s odvoláním na Usnesení XI. Valné hromady FVČ prohlašuje, že je připraveno důsledně hájit zachování režijních jízdních výhod ve vlacích ČD s využitím všech dostupných zákonných prostředků, tj. i za cenu porušení sociálního smíru.


Prezidium FVČ:
- ustavuje Stávkový výbor FVČ složený z členů Prezidia FVČ,
- ukládá Stávkovému výboru FVČ činit všechny potřebné kroky, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky, k zajištění možnosti používání režijních jízdních výhod ve vlacích ČD v celé síti, včetně vlaků objednaných Jihomoravským krajem,
- ukládá prezidentovi FVČ jednat s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení problematiky režijních jízdních výhod pro budoucí období,
- ukládá prezidentovi FVČ jednat v dané problematice ve spolupráci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.


Stávkový výbor FVČ:
- považuje neuznávání režijních jízdních výhod ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem za naprosto nepřijatelný stav, který je v přímém rozporu s platnou právní úpravou i s oprávněnými zájmy všech držitelů režijních jízdních výhod,
- důrazně žádá všechny zainteresované strany o co nejrychlejší dořešení vzniklé situace, která je kritická i z pohledu možného vzniku budoucího precedentu a narušuje dlouholetou tradici železničářského benefitu,
- pro podporu svých oprávněných požadavků vyhlašuje dnešním dnem stávkovou pohotovost. O dalším možném vývoji bude jednat s ostatními odborovými organizacemi na železnici.


Robert Benda, prezident FVČ

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.