Úprava výše sazeb cestovních náhrad mobilního personálu u ČD, a.s. dohodnuta

S účinností ode dne 20.8.2022 došlo změnou vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. ke změně (navýšení) sazeb cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách.
V reakci na tuto skutečnost proběhlo u ČD, a.s. kolektivní vyjednávání s cílem dohody nad výší stravného pro mobilní personál, kterému se dle §3 výše uvedené vyhlášky poskytují cestovní náhrady (stravné) dle pásmového rozpětí. S ohledem na příslib zaměstnavatele učiněný v rámci dohody při podpisu 2. změny letošní PKS a to, že případné navýšení sazeb cestovních náhrad se bude v budoucnu u této kategorie zaměstnanců pohybovat v horní výši daného pásmového rozpětí, předložily OC svůj společný návrh na výši cestovních náhrad, který tento příslib zaměstnavatele plně reflektoval.

Společný návrh OC zaměstnavatel projednal v rámci jednání Představenstva ČD dne 6.9.2022 a s návrhem vyslovil souhlas. 
Souhlasem zaměstnavatele došlo de-facto k dohodě nad podobou 3. změny letošní PKS ČD, která se týká Článku 1,  Přílohy č. 4.
Konkrétní výše cestovních náhrad je s účinností od 20.8. 2022 pro vlakové čety, lokomotivní čety a další mobilní personál dle odstavce a) následující:
138,- Kč trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin;
210,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin;
325,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro ostatní zaměstnance dle odstavce b) je výše cestovních náhrad:
120,- Kč trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin;
181,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin;
284,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Rozdíl ve výši cestovních náhrad za období od 20.8. do 31.8.2022 bude zaměstnancům doplacen se mzdou za měsíc září 2022

Za P-FVČ Robert Benda

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.