Výběr z infolistu FVČ č. 01/2020

Upozornění předsedům základních organizací FVČ

 

S ohledem na znění textu uzavřených kolektivních smluv je zapotřebí zaktualizovat složení Výborů základních organizací astanovit termíny jednání výborů ZO FVČ na rok 2020.

 

Prezidium FVČ z tohoto důvodu vyzývá předsedy základních organizací k nahlášení nejen aktuálního složení výboru, ale i k nahlášení termínů zasedání výborů ZO FVČ (netýká se těch, kteří již tak učinili).

 

Pro zlepšení komunikace je nutné nahlásit i aktuální e-mailové adresy a telefonní čísla.

 

Pro potřeby nahlášení požadovaných údajů je potřebný formulář k dispozici v sekci „Ke stažení“.

Požadované údaje je nutné zaslat na adresu prezidia nejdéle do 29. února 2020.

 

 

Výborům ZO – odběr výtisků PKS

 

Prezidium Federace vlakových čet upozorňuje předsedy a členy Výborů základních organizací FVČ na možnost odběru výtisků PKS Správy železnic a  PKS Českých drah pro rok 2020.

Výtisky budou od 20. ledna 2020 připraveny k odběru pro jednotlivé ZO v sídle prezidia FVČ.

Pro bezproblémové vyzvednutí doporučujeme předem dohodnout konkrétní termín a čas odběru.

V elektronickém formátu (PDF) jsou výše uvedené PKS k dispozici ke stažení na webových stránkách FVČ.

 

Zprávy a informace

 

➽ - změna názvu SŽDC

Na základě zákona č. 367/2019 Sb., ze dne 17. 12. 2019, kterým je provedena novelizace zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, se s účinností od 1. 1. 2020 mění název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) na Správa železnic, státní organizace. Ostatní náležitosti se nemění a všechny dosud platné dokumenty zůstávají nadále v platnosti.

 

 

➽ - Informace pro zaměstnance ČD, a.s. - změna postupu při proplácení poplatku za výpis ze zdravotní dokumentace

 

Dle informace O10 GŘ ČD (č.j. 4921/2019-O10) s účinností od 1. 1. 2020 zaměstnavatel proplácí poplatek za zhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace pro potřeby Lékařského posudku prostřednictvím vyúčtování mzdy v nejbližším možném termínu.

Doklad přiložte neoddělitelně k Lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti a předejte obvyklým způsobem na centrum personálních služeb (přímo nebo prostřednictvím komandujícího, strojmistra apod.).

Metodika k proplácení poplatku za výpis ze zdravotní dokumentace nutného pro vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance je k dispozici na centru personálních služeb a pro zájemce z řad členské základny FVČ i na prezidiu FVČ.

 

 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.