Výběr z infolistu FVČ č. 16/2019

Zprávy a informace

Schválení vzorového listu železničního svršku: Úprava drážních stezek v oblasti výhybek dopraven D3“ - V případě dopraven D3, kde obsluhují výhybky zaměstnanci dopravce - vlakové čety byly na základě žádosti Federace vlakových čet posouzeny možnosti zlepšení podmínek obsluhy výhybek zaměstnanci dopravce, kteří k výhybkám přistupují z železničních vozidel, pro které staví vlakovou cestu. Byl uplatněn požadavek na dosažení maximální normové výšky sestupu 600 mm (viz ustanovení Nařízení (ES) č. 661/2009, resp. normy ČSN EN 16 116-21). S ohledem na výše uvedené lze odchylně od ustanovení předpisu SŽDC S3, Díl X zřídit v oblastech nástupu a výstupu  zaměstnanců dopravce do a z drážních vozidel drážní stezku s nadvýšením. Způsob řešení nadvýšení je obsahem výše uvedeného vzorového listu, který svým rozhodnutím dne 20. listopadu 2019 pod č.j. 70474/2019-SŽDC-GŘ-O13 schválil a vydal v účinnost ředitel Odboru traťového hospodářství O13 GŘ SŽDC. Podle schváleného vzorového listu by mělo postupně docházet k předmětným úpravám v oblasti výhybek v dopravnách D3, ve kterých provádějí obsluhu výhybek vlakové čety a při této činnosti nastupují či vystupují z drážních vozidel. Schválením a vydáním  vzorového listu bylo dotaženo několikaleté snažení Federace vlakových čet o zajištění zlepšení stavu v dané oblasti, která je potenciálně rizikovou  z BOZP.


Omezení platnosti jízdenek FIP ve vlacích osobní přepravy DB AG - O10 GŘ ČD vydal dne 27. 11. 2019 pod č.j.4765/2019-O10 informaci, že s účinností od 15. prosince 2019 se zavádí ve vlacích osobní přepravy společnosti DB AG (Německo) nová omezení využití volných jízdenek FIP. Tato omezení se týkají vybraných spojů ve vybraných úsecích. Přehled spojů i úseků je obsahem přílohy vydané informace. Držitelé volných jízdenek FIP v uvedených vlacích budou při předložení jízdenky FIP považováni za cestujícího bez platného jízdního dokladu a budou požádáni o zaplacení jízdného dle předepsaného tarifu. Omezení se týkají i jízdních dokladů FIP s označením „bez příplatku“ nebo „služební cesta“. Dále není možné ve zmíněných vlacích použít průkazku FIP na 50% slevu jízdného. Tato omezení platí od 15. prosince 2019 do 13. června 2020, kdy budou nahrazena novým zněním. Uvedené informace je zveřejněna v aplikaci Dokumenty k seznámení  ČD a v prostředí NORMIS. Pro zájemce z řad členské základny FVČ je informace v plném znění k dispozici na prezidiu FVČ.


Oznámení o změnách ve funkcích obsazených jmenováním v organizačních jednotkách SŽDC - Dle informace O10 GŘ SŽDC došlo s účinností od 1. prosince 2019 k následujícím změnám. V OŘ Brno byl do funkce náměstka  ředitele OJ pro řízení provozu jmenován p. Ing. Tomáš Rolník, který nahradil p. Rudolfa Uhlíře a do funkce přednosty PO Břeclav byl jmenován p. Ing. Miroslav Novotný, který nahradil p. Ing. Rudolfa Tučka. V OŘ Hradec Králové byla do funkce přednosty OS Správy pozemních staveb jmenována pí. Ing. Kateřina Obermajerová, která nahradila p. Ing. Jaroslava Špínu.


Zveřejnění dokumentů na portále „Provozování dráhy“ - společnost SŽDC zveřejnila na portále „Provozování dráhy“ (http://provoz.szdc.cz/portal) nové dokumenty účinné od 10. prosince 2019. Jedná se o Doplňující ustanovení k předpisu SŽDC (ČD) Z11 - Vlakové rádiové zařízení systém GSM-R CZ č.j. 63312/2019-SŽDC-GŘ-O11 a Provozní řád vlakového rádiového zařízení systém GSM-R– CZ č.j. 63310/2019-SŽDC-GŘ-O11.

 

Zavedení zkoušky způsobilosti IDS

 

Odbor personální GŘ Českých drah vydal dne 26. listopadu 2019 pod č.j. 4742/2019-O19 materiál „Zavedení zkoušky způsobilosti IDS“, kterým informuje zaměstnance, že v návaznosti na požadavky krajů a odboru cenotvorby a produktové komunikace GŘ ČD (O14) je zavedena nová zkouška způsobilosti z jednotlivých integrovaných dopravních systémů - Zkouška způsobilosti IDS. Zkoušku organizuje a ustanovuje GŘ O14. Rozsahem zkoušky jsou Přepravní podmínky vybraných integrovaných dopravních systémů, v kterých bude konkrétní zaměstnanec vykonávat službu (výběr ze současných 14).  Účastníci zkoušky mají být ke zkoušce vybaveni tiskopisem „Zápis o zkoušce“, Výkazem o zkouškách a Plánem výcviku. Zkoušky se může v souladu s uzavřenou smlouvou zúčastnit pověřený zaměstnanec koordinátora příslušného IDS nebo zástupce příslušného Krajského úřadu. Účinnost je stanovena od 15. prosince 2019 do začátku účinnosti novelizovaného předpisu ČD Ok 2 „Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.“.

 

Po vydání této informace se na prezidium FVČ začali obracet členové z řad vlakových čet a pokladních ČD, zda se uvedená zkouška týká všech zaměstnanců, nebo jen nově příchozích? Federace vlakových čet požádala o vyjádření k celé záležitosti Odbor personální GŘ ČD a vedení OJ ZAP.

 

Dle stanoviska zaměstnavatele se nová Zkouška způsobilosti IDS týká všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat komerční zkoušku O-04 (zaměstnanec vlakové čety), O-04a (strojvedoucí s komerčním odbavením), O-05 a O-06 (osobní pokladník) v termínu po 14. prosinci 2019.

 

Současní zaměstnanci, kteří absolvovali nedávné školení IDS (zakončené ověřením znalostí) v rámci předepsaného školení, tuto zkoušku nevykonávají.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.