Výběr z infolistu FVČ č. 2/2021

Jednání prezidia FVČ

Ve dnech 3. února, 24. února a 17. března byla z objektivních důvodů souvisejících s opatřeními proti šíření epidemie Covid-19 zrušena plánovaná zasedání prezidia FVČ. Bohužel, podobný scénář lze s největší pravděpodobností očekávat i v dalším plánovaném termínu dne 7. dubna 2021.

I přes tyto těžkosti činnost prezidia běží dál, a jednotlivé materiály či problematika je s členy prezidia projednávána formou per-rollam elektronicky.  Za uplynulé období prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Plán a plnění akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro rok 2020 ředitelství ZAP a Plán a plnění akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro rok 2021 ředitelství ZAP.

- Návrh Opatření Ř-O18 ČD, a.s. č. 3/2021-“Pilotní provoz - Použití systému stranově selektivního odblokování nástupních dveří na vlacích osobní dopravy“.

- Záměr organizačních změnČD, a.s., s účinností od 1. 3. 2021, 1. 4. 2021 a 1. 5. 2021 na GŘ ČD, OCP Východ a OJ ZAP.

- Hodnocení PKS Správy železnic, s.o. za rok 2020..

- Průběžné projednávání poskytování Sociálních výpomocí z prostředků Sociálních fondů jednotlivých zaměstnavatelů.

- NávrhZprávy o stavu BOZP v ČD Cargo, a.s., za rok 2020.

- Návrh Pokynu Ředitele OJ ZAP č. 2/2021 „Pravidla čerpání a rozpočet sociálního fondu v OJ ZAP na rok 2021“.

- Návrh záměru Vyhlášení částečné nezaměstnanosti u ČD, a.s. v době od 1. dubna 2021 až do 30. června 2021.

 

Realizace a organizace vzdělávacích akcí u ČD, a.s.

V poslední době se na prezidiu FVČ množí dotazy členské základny z řad osobních pokladníků a vlakových čet, které se týkají fyzické účasti na prezenční výuce (pravidelném školení), kterou pořádá zaměstnavatel.  Dotazy se týkají i případné obavy z porušování současných vládních nařízení směřujících k zamezení šíření infekce Covid-19.

V podmínkách Českých drah se uvedené problematice věnuje Opatření Ř-O10 „Realizace a organizace vzdělávacích akcí od 1.3.2021“. Na základě platné výjimky z nařízení vlády je prezenční formou možno provádět vzdělávací akce, jejichž absolvování je nutné pro výkon určité činnosti. V podmínkách ČD se jedná o kurzy, konzultace, zkoušky a povinné školení podle předpisu ČD Ok 2 „Výcvikový a zkušební řád ČD, a.s.“ a o další profesní školení podle právních nebo interních předpisů.

Dále je umožněno prezenčně provádět psychologická vyšetření a školení strojvedoucích na simulátorech.

Ostatní vzdělávací akce včetně jazykového vzdělávání je možné provádět pouze distančním způsobem.

Při jakékoliv vzdělávací akci prováděné prezenčním způsobem může být v jedné místnosti nejvýše 10 osob a to včetně lektora, zkoušejícího či přednášejícího. Uvedený počet je maximální a ve vazbě na velikost místnosti může být snížen. Samozřejmostí by mělo být dodržování pravidla „3R“ všemi účastníky po celou dobu vzdělávací akce.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že v současnosti je v případě cesty na vzdělávací akci mimo okres, kde má zaměstnanec trvalé bydliště, nebo mimo místo výkonu práce, nutné mít u sebe „Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa konání vzdělávací akce“, které by měl zaměstnavatel zaměstnanci předat před cestou na vzdělávací akci. V případě, že není z nějakého důvodu možné včas potvrdit tento doklad, je alternativně možné použít „Čestné prohlášení pro cestu na vzdělávací akci“. Uvedené dokumenty musí být pro případ kontroly vždy řádně vyplněny.

  

Nabídka odběru Infolistů FVČ

Z důvodu aktualizace adresáře e-mailových adres, na které jsou zasílány Infolisty FVČ v elektronické podobě, mohlo dojít k nechtěnému pozastavení jejich zasílání (vypuštění platné adresy). Proto žádáme adresáty z řad členské základny o překontrolování řádného doručování a v případě zjištění problému o jeho nahlášení na e-mail bendar@fvc.cd.cz 

 

Novým zájemcům (členům FVČ) nabízíme možnost zasílání Infolistů FVČ ve formátu pdf. na jejich osobní e-mail. V případě zájmu stačí na výše uvedený e-mail zaslat požadavek, který bude obsahovat jméno, příjmení, členské číslo, e-mailovou adresu zájemce a v předmětu e-mailu to vše označit jako „ODBĚR INFOLISTŮ FVČ“.

 

Informace k obměně stejnokrojových součástek u Správy železnic, s.o.

O8 GŘ SŽ vydal dne 17. března 2021 následující informaci:

V SVS Hradec Králové nadále probíhá postupná distribuce nových stejnokrojových součástek zaměstnancům s výstrojním nárokem, přednostně jsou odesílány zásilky pro nové nástupy.

V souladu se schváleným stanoviskem bylo zaměstnancům s výstrojním nárokem přiděleno 6600 výstrojních bodů, aby mohli k základní výstroji, která jim bude zasílána, začít čerpat a objednávat jak nové stejnokrojové součástky, tak i součástky, kterých se obměna netýká (např. bundy, obuv, rukavice atp.).

Kombinovat nové a původní stejnokrojové součástky povoleno není.

Dle aktuálních informací dochází nyní k nárůstu počtu výměn nových stejnokrojových součástek. Zaměstnanci si nové stejnokrojové součástky objednávají ve velikostech, na které byli zvyklí, a to i přes několikeré upozornění, že nové součástky jsou střihově odlišné a tudíž je třeba se řádně změřit. Zároveň zaměstnanci vrací součástky ve špatném stavu (nezabalené, pomačkané, s odtrženými cedulkami) a dochází tak ke dvojímu vrácení.

Vzhledem k výše uvedenému, ale i s přihlédnutím k současnému vývoji onemocnění SARS-CoV-2 se prodlužuje schválené přechodné období pro výdej starých i nových stejnokrojových součástek z termínu do 31. 3. 2021 na termín do 31. 5. 2021. 

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.