Výber z Infolistu FVČ č. 2/2022

Kandidátka P-FVČ na XII. Valnou hromadu FVČ


Prezidium Federace vlakových čet se na svém zasedání dne 23. února 2022 zabývalo i návrhem vlastní kandidátky na funkce ve výkonných orgánech FVČ.  Na funkce v těchto orgánech P-FVČ navrhuje tyto kandidáty:

 

Do Prezidia FVČ kandidují:

p. Benda Robert- prezident FVČ (člen ZO Hradec Králové);

p. Košťál Aleš - viceprezident FVČ (člen ZO Bohumín);

p. Peca Jiří - tajemník prezidia (člen ZO Hradec Králové);

p. Horna Ivan - tajemník prezidia pro ČD Cargo (člen ZO Tachov);

p. Smažík Marcel - člen prezidia (člen ZO Tábor);

p. Horáček Jiří - člen prezidia (člen ZO Česká Třebová);

p. Gargula Josef ml. - člen prezidia (člen ZO Kolín).

 

Do Nejvyšší revizní komise FVČ kandidují:

p. Baše Václav - předseda NRK (člen ZO Praha);

p. Studený Václav - člen NRK (člen ZO Trutnov);

pí. Vogltanzová Pavla - člen NRK (člen ZO Lovosice).

 

Výše uvedená kandidátka bude pro potřeby XII. Valné hromady průběžně doplňována kandidáty vzešlých ze ZO FVČ i jednotlivých členů FVČ. Termín pro nahlášení kandidátů je do 31. 3. 2022.

 

S finální kandidátkou v doplněné podobě bude členská základna seznámena v průběhu měsíce dubna 2022.

 

Postupně budeme na stránkách Infolistu představovat jednotlivé kandidáty.

 

Přečerpání dovolené – problematika, která je u Správy železnic živé téma

 

Se začátkem roku se u Správy železnic, s.o. (SŽ) vyskytl problém, s kterým nikdo předem nepočítal, a který vznikl v souvislosti se změnou zákoníku práce a především se stavem výpočtu nároku na dovolenou zpětně po odpracování celého období kalendářního roku. V případě některých zaměstnanců SŽ se tak dodatečně zjistilo "přečerpání dovolené" za uplynulý rok 2021. Takto dotčení zaměstnanci se při pohledu na výplatní listinu za leden 2022 podivovali, z jakého důvodu došlo k přečerpání dovolené a následné srážce ze mzdy? Částečné vysvětlení je obsahem textu sjednané 2. změny PKS SŽ pro rok 2022.

Zaměstnavatel vzniklou situaci zdůvodňuje následovně:

V rámci novely zákoníku práce došlo k situaci, že skutečný nárok na dovolenou lze vypočítat až po skončení kalendářního roku na základě skutečně odpracovaných násobků týdenní pracovní doby, zaokrouhlených na celé týdny směrem dolů a skutečných hodin nepřítomnosti zaměstnance. Při výpočtech došlo k situaci, že u některých zaměstnanců byla přečerpána dovolená.

Po konzultaci SŽ a MPSV legislativa nabízela dvě možná řešení, která by alespoň částečně eliminovala množství přečerpání dovolené:

1) odchýlení se od ZP ve prospěch zaměstnance v tom, že by se násobky týdenní pracovní doby zaokrouhlovaly na dvě desetinná místa,

2) sjednotit vyrovnávací období tak, aby končilo s koncem kalendářního roku.

Podle analýzy, která byla provedena zaměstnavatelem, by zvolením postupu podle bodu 1) došlo ke zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců, zejména s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, oproti druhé skupině zaměstnanců. Toto jednání by mohlo být posuzováno jako diskriminační a proto zaměstnavatel navrhl postup podle bodu 2).

Předložený návrh zaměstnavatele 2. změny PKS obsahoval úpravu vyrovnávacího období tak, aby se krylo s koncem kalendářního roku a současně byl doplněn text takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení postupu ve prospěch zaměstnance, v situacích, kdy ZP umožňuje.

Při přečerpání dovolené se postupuje v souladu se ZP a PKS SŽ, tzn. zaměstnanec musí zaměstnavateli vrátit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou. V modulu HR SAP je zřízen nový mzdový druh (MD) pro přečerpanou dovolenou, na kterém se eviduje počet hodin přečerpané dovolené a výše náhrady mzdy za přečerpanou dovolenou. Náhradu mzdy může zaměstnavatel srazit bez předchozího souhlasu zaměstnance (bez dohody o provedené srážce). Tento postup byl aplikován ve zpracované mzdě za měsíc leden 2022 u všech dotčených zaměstnanců. 

Sjednáním změny PKS došlo pouze k narovnání právního nesouladu v textu a aplikaci PKS s novelizovaným Zákoníkem práce. Změnou vyrovnávacího období na konec roku 2022 by měl být problém většinově vyřešen. Přesto lze předpokládat, že určité procento zaměstnanců (naštěstí menší než letos) bude opět negativně dotčeno tímto „legislativním paskvilem“, který je obsahem platného zákoníku práce.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.