Výběr z infolistu FVČ č. 3/2021

Jednání prezidia FVČ

Ve dnech 7. a 28. dubna 2021 byla z objektivních důvodů souvisejících s opatřeními proti šíření epidemie Covid-19 zrušena plánovaná zasedání prezidia FVČ. Naštěstí to v současnosti vypadá, že to již byla poslední zrušená zasedání a další plánované v termínu 19. května 2021 by již mohlo proběhnout tradiční formou.

I přes určité těžkosti, které projednávání materiálů distanční formou přináší, činnost prezidia pokračuje dál a jednotlivé materiály či problematika je s členy prezidia vzájemně komunikována. Za uplynulé období prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Konečný návrh Opatření ŘO18 GŘ ČD č. 3/2021 „Pilotní provoz - Použití systému stranově selektivního odblokování nástupních dveří na vlacích osobní dopravy“. S ohledem na skutečnost, že připomínky FVČ uplatněné v rámci prvního i druhého připomínkového kola byly řádně vypořádány, vyslovilo prezidium s konečnou podobou Opatření souhlas.

- Návrh úpravy rozpočtu čerpání Centrálního SF ČD, a.s., v roce 2021. Předložený návrh se týká zvýšení podílu v příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců, který je hrazen z prostředků C-SF s využitím nevyčerpané rezervy z let 2019 a 2020.

- Rozpis plánu mzdových prostředků Správy železnic na rok 2021. Prezidium předložený Rozpis projednalo bez připomínek.

 - NávrhPokynu generálního ředitele ve věci vyhotovení registru rizik v rámci zajištění BOZP u Správy železnic. Prezidium uvedený návrh podrobně projednalo se souhlasným stanoviskem bez připomínek.

- Návrh novelizace předpisu SŽ Zam3 „Předpis o stejnokroji zaměstnanců SŽ, s.o.“ ve druhém kole připomínkového řízení. Prezidium podrobně projednalo předložený návrh s drobnou připomínkou.

- Návrh Dílčího rozpočtu Sociálního fondu ředitelství ZAP 2021. Prezidium předložený návrh projednalo se souhlasným stanoviskem bez připomínek.

- Průběžné projednávání poskytování Sociálních výpomocí z prostředků Sociálních fondů jednotlivých zaměstnavatelů.

- Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

- NávrhZprávy o stavu BOZP u SŽ, s.o. za rok 2020. Prezidium návrh Zprávy projednalo s několika připomínkami a doplňujícím požadavkem.

- NávrhZprávy o stavu BOZP v ČD, a.s., za rok 2020. Prezidium návrh Zprávy projednalo se souhlasným stanoviskem.

- Záměr organizačních změn ČD, a.s., s účinností od 1. 6. 2021 2021 na GŘ ČD, RSM a OJ ZAP a od 1. 7. na OJ ZAP.

Prezidium uvedený záměr organizační změny projednalo a vzalo na vědomí s tím, že případné negativní dopadydo zaměstnanosti jsou projednány s místně příslušnými odborovými organizacemi a dotčeným zaměstnancům bude poskytnuto plné plnění dle platné PKS a ZP. Současně prezidium požádalo o doplňující informace plánované OZ u OJ ZAP v oblasti redukce osobních pokladníků a konkretizování případných negativních dopadů do oblasti poskytovaných služeb ČD v dotčených tarifních bodech.  


Příprava novelizace nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

V reakci na několik bezpečnostních incidentů a nehod na české železnici v loňském roce se připravuje novelizace nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Federace vlakových čet, jako jedno z připomínkových míst probíhajícího mezirezortního připomínkového řízení, se vyjádřila k navrhovaným změnám.

Pro FVČ jsou prioritou změny týkající se §§13 a 14 uvedeného nařízení vlády.

Návrh změny §13 se především týká maximální délky směny 13 hodin a možnosti jejího prodloužení o dobu režijní jízdy (rg) až na 15 hodin s tím, že u zaměstnance řídícího drážní vozidlo (strojvedoucí) může dojít o prodloužení pouze za předpokladu, že rg jízda je plánovaná a uskutečněná na konci směny. U této skupiny zaměstnanců návrh počítá i s aplikací stejné podmínky v případě dělené směny a její délky od nástupu do ukončení.

Návrh změny §14, který řeší nepřetržitý odpočinek mezi směnami, se týká úpravy odstavce (2) a navrhuje pro všechny zaměstnance v dopravě možnost zkrácení odpočinku mezi směnami v rámci 24 hodin na dobu 7 hodin (oproti současným 6 hodinám) za podmínky, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku po dobu alespoň 6 hodin.

Federace vlakových čet si je vědoma skutečnosti, že uvedené změny mohou být určitou komplikací pro zaměstnavatele při sestavě plánů směn, ale s ohledem na zajištění dostatečného odpočinku zaměstnanců v dopravě s efektem zvýšení bezpečnosti železničního provozu vnímá FVČ uvedené návrhy kladně a ve svém stanovisku se vyjádřila pro jejich podporu.

 

Zprávy a informace

- Federace strojvůdců České republiky si zvolila nové vedení

Prezidium Federace strojvůdců ČR informovalo své odborové partnery, že Celostátní rada předsedů ZO FSČR zvolila dne 25. března 2021 nové vedení FSČR v následujícím složení: prezidentem FSČR se stal opět Jaroslav Vondrovic, členy prezídia se stali Jaroslav Vincour, Josef Bock, Pavel Semecký, Kamil Chaloupka, David Votroubek a Jiří Šafařík.

 

- Cech strojvůdců České republiky si zvolil nové vedení

Výbor Cechu strojvůdců ČR informoval 15. dubna 2021 své odborové partnery  o výsledcích voleb  do svého statutárního orgánu. Předsedou výboru byl opět zvolen Vlastimil Jelínek. Dalšími členy výboru byli zvoleni Jiří Staněk, František Pihrt, Pavel Stehlík, Richard Havlíček, Jaroslav Kilinger a ing. Filip Kratochvíl.

 

- Informace z jednání představenstva ČD, a.s. s představiteli odborových organizací

V pondělí dne 26. dubna 2021 v odpoledních hodinách proběhlo formou videokonference jednání členů představenstva ČD, a.s. s představiteli odborových organizací působících u ČD. Hlavním a téměř jediným tématem tohoto jednání bylo představení plánované organizační změny ČD, a.s. a započetí diskuse se sociálními partnery na toto téma. Představená organizační změna je zásadního charakteru a počítá s naprostou přestavbou současných řídících struktur celé společnosti ČD, a.s. včetně „sloučení“ organizačních jednotek zajišťujících osobní dopravu do jedné tzv. vertikály Osobní dopravy. Vcelku ambiciózní je i termín účinnosti organizační změny, který je plánován již od 1.7.2021. Představeným cílem uvedené organizační změny je dle představenstva ČD především snížení počtu řídících úrovní s potenciálem zrychlení a zefektivnění přenosu informací i finanční úspory.  Současně by mělo dojít k přizpůsobení organizační struktury potřebám liberalizovaného trhu. Jak bylo ze strany představenstva několikrát zdůrazněno, tak celý návrh organizační změny je stále ještě velmi živý a neustále se vyvíjí. Další jednání představenstva s představiteli OC k dané problematice je plánováno na pondělí 10. května 2021.   

 

Změna procesních listů osobní přepravy od 13. června 2021

V současnosti probíhá (do 18. května 2021) připomínkové řízení k návrhu novelizace celkem 27 procesních listů osobní přepravy ČD, a.s. Prezidium FVČ je jedním z účastníků připomínkového řízení a jeho členové se pravidelně tohoto procesu účastní.

V případě, že by někdo z členů FVČ (především vlakových čet a osobních pokladníků) měl zájem se k této činnosti připojit a přispět „svojí troškou do mlýna“ či má jen nějaký námět s návrhem na úpravu současného ustanovení v obsahu procesních listů, může kontaktovat prezidium FVČ.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.