Výjezdní zasedání prezidia FVČ ve dnech 17. a 18. prosince 2019

Ve dnech 17. a 18. prosince 2019 proběhlo v Heřmanově Městci výjezdní zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


- Informaci z kolektivního vyjednávání u SŽDC. Jednání proběhlo 6. prosince. Po postupném předložení tří návrhů zaměstnavatele došlo k odblokování všech překážek bránících podpisu a PKS SŽDC pro rok 2020 byla podepsána.

- Informaci z kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Série jednání proběhla ve dnech 5., 10. a 12. prosince a završena byla podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Kolektivní vyjednávání proběhlo ve dnech 9. a 10. prosince. V průběhu těchto jednáních došlo ke schválení základního textu PKS. Rozpory přetrvávají v přílohách PKS,  především v oblasti odměňování. Zároveň byly projednány a schváleny IN PERs41-B-2011 Opatření o poskytování informací odborovým organizacím a ORz-33-A-2015 Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo. S ohledem na skutečnost, že stávající PKS platí do konce března 2020, tak pokračování kolektivního vyjednávání je plánováno až na dny 16. a 23. ledna 2020.

- Přehled odstraněných závad z prověrek BOZP na pracovištích zaměstnanců SŽDC k 30. říjnu 2020. Prezidium projednalo předložený materiál bez připomínek.

- Sportovní a kulturní akce P-FVČ na rok 2020. Prezidium projednalo návrh 6-ti akcí, které bude v příštím roce pořádat ve spolupráci s jednotlivými zaměstnavateli. Prezidium s předloženým návrhem vyslovilo souhlas.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:
- návrhu změny termínu jarního zasedání Rady FVČ. Prezident vysvětlil důvody požadavku a požádal předsedu Rady a prezidium o stanovisko. Prezidium vyslovilo souhlas se změnou termínu.
- informaci o vývoji v oblasti zaměstnaneckých jízdních výhod. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
- informaci o záměru změny organizační struktury GŘ ČD s účinností od 1. února 2020. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace Směrnice SŽDC Sm64 O pracovních úrazech. Část připomínek FVČ nebyla gestorem akceptována. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu předpisu SŽDC Bp36 „Předpis pro poskytování OOPP  zaměstnancům SŽDC“. Připomínky FVČ byly gestorem akceptovány v plné míře. Prezidium vzalo informaci na vědomí.
- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu novelizace procesních listů ČD s plánovanou účinností od 15. prosince 2019. Dle vyjádření gestora byly všechny uplatněné připomínky akceptovány a do procesních listů zapracovány. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- vyhodnocení činnosti FVČ v roce 2019. Prezident FVČ p. Benda krátce shrnul činnost v letošním roce z pohledu FVČ. Ve svém hodnocení vyzdvihl především stabilizovanou členskou základnu, spuštění nových webových stránek FVČ a stále vysoký standard odváděné práce prezidia.  Upozornil i na neustále narůstající agendu u všech tří společností, u kterých FVČ zastupuje své členy, a tím stoupající nároky na činnost. Členům prezidia poděkoval za jejich práci ve prospěch FVČ.


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 8. ledna 2020.


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.