Výsledky jednání XII. Valné hromady Federace vlakových čet

Ve dnech 11. a 12. května 2022 proběhla v prostorách EA Hotelu Kraskov XII. Valná hromada Federace vlakových čet, která měla na svém programu úpravu Stanov FVČ, změnu některých interních předpisů FVČ a volby do funkcí v prezidiu FVČ i Nejvyšší revizní komisi FVČ. Jednání XII. Valné hromady FVČ proběhlo s ročním odkladem jehož důvodem byla loňská omezení související s epidemiologickou situací.

První jednací den Valná hromada schválila úpravu Stanov FVČ, týkající se zrušení výběru základního vstupního členského příspěvku „tzv. zápisného“ s úpravou (navýšení) měsíčních členských příspěvků. K úpravě členských příspěvků dochází po 16-ti letech. Dále Valná hromada schválila úpravu Organizačního řádu FVČ, týkající se zavedení možnosti provedení jednání Valné hromady distanční formou a změny povinností některých uvolněných členů prezidia. Nově pak rozhodnutím Valné hromady vstupuje v účinnost nový interní předpis Vzájemný sociální fond FVČ, který umožní členům FVČ poskytnout sociální výpomoc v případě vzniku nenadálé a tíživé životní situace (pracovní úraz, ztráta či vážné poškození obydlí atp.) z prostředků FVČ.

Druhý jednací den Valná hromada formou veřejné volby zvolila nové vedení Federace vlakových čet na následující čtyřleté volební období.


Do prezidia FVČ byli zvoleni:Jednání XII. Valné hromady FVČ

prezident FVČ – pan Robert Benda ze ZO Hradec Králové,

viceprezident FVČ – pan Aleš Košťál ze ZO Bohumín,

tajemník pro hospodaření – pan Jiří Peca ze ZO Hradec Králové,

tajemník pro ČD Cargo – pan Ivan Horna ze ZO Tachov,

člen prezidia – pan Marcel Smažík ze ZO Tábor,

náhradník prezidia – pan Jiří Horáček ze ZO Česká Třebová,

náhradník prezidia – pan Josef Gargula ml. ze ZO Kolín.

 

Současně Valná hromada zvolila Nejvyšší revizní komisi (NRK) Federace vlakových čet ve složení:

předseda NRK – pan Václav Baše ze ZO Praha,

člen NRK – pan Václav Studený ze ZO Trutnov,

člen NRK – paní Pavla Vogltanzová ze ZO Lovosice.

 

Na závěr svého jednání schválila XII. Valná hromada FVČ Usnesení, kterým uložila orgánům FVČ následující úkoly, které jsou pro tyto orgány závazné.

XII. Valná hromada FVČ ukládá:

Prezidiu FVČ

Vyvíjet tlak na zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, mzdové a sociální.

Pracovat na propagaci FVČ a rozvíjet spolupráci s odborovými svazy v ČR i zahraničí, včetně odborových organizací působících u soukromých dopravců.

V případě nevyplacení mezd členům FVČ v termínech určených kolektivními smlouvami použít všechny zákonné prostředky, včetně stávky. Delegáti XII. Valné hromady FVČ při hlasování

V případě ohrožení sociálních a pracovních jistot použít všechny zákonné prostředky, včetně stávky.

Základním organizacím FVČ:

Zajistit funkční spolupráci s prezidiem FVČ včetně pravidelného informování.

Aktivně spolupracovat s prezidiem FVČ, napomáhat při řešení problémů.

Rozšiřovat členskou základnu.

Připravovat schopné a odborně zdatné členy FVČ pro funkce ve vedení FVČ.

Všem delegátům XII. Valné hromady FVČ

Předat informace o průběhu VH a Usnesení ve svých základních organizacích do 14 dnů od konání XII. Valné hromady.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.