VÝZVA + Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 23. 8. 2021

Hlavním tématem společného jednání bylo opět rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.
Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíce červen a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 2 628 212,44 Kč., z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno společnou pracovní komisí již v červenci 2021. 
Společná pracovní komise rozdělila na dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody, celkem 1 470 000 Kč formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.
Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky (stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.


POJĎME JEŠTĚ POMOCI!!!


Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.