Zasedání prezidia

Ve středu dne 13. března 2024 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc únor 2024. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Výsledky zasedání Rady FVČ. Na zasedání Rady byla projednána a schválena Zpráva o hospodaření P-FVČ za rok 2023, dále projednán a schválen návrh rozpočtu P-FVČ na rok 2024. V samostatné části jednání proběhlo školení z novinek uzavřených PKS na rok 2024 a vysvětlení dopadů novelizace zákoníku práce. Problematiku změn PKS ČD Cargo, PKS SŽ a KS ČDbus vysvětlil p. Benda. Problematiku změn v PKS ČD, a.s. vysvětlila přítomným Ing. Bauerová z KNLZ GŘ ČD.

Zpráva o stavu BOZP a vývoji pracovní úrazovosti v ČD Cargo, a.s., za rok 2023. Prezidium Zprávu podrobně projednalo bez dalších připomínek.

Návrh OSŽ na otevření kolektivního vyjednávání u ČD, a.s., na změnu PKS na rok 2024. Návrh reaguje na Vyhlášku MPSV s navýšením hodnoty stravného. Prezidium podpořilo návrh OSŽ a souhlasí s otevřením kolektivního vyjednávání u ČD, a.s.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu jednání členů Představenstva ČD se zástupci OC dne 26. února 2024.

- informaci o výsledku jednání ke změně Katalogu prací na ČD, a.s. dne 26. února 2024. Zaměstnavatel dle původního návrhu FVČ navrhl změnu TS u vlakvedoucích na 8. a 9. TS a u průvodčích na 7. a 8.TS. Současně s tím navrhl redukci počtu KZAMů vlakových čet zrušením pracovních pozic Vedoucí stevard SC, railjet (s převedením na vlakvedoucího TS 9),  Stevard SC, railjet a průvodčí – stevard (s převedením na průvodčího TS 8). Nově tak bude Katalog prací obsahovat pouze dvě položky zaměstnanců vlakových čet, a to vlakvedoucí a průvodčí. FVČ dále požadovala zachování vlakvedoucích, kteří provádějí výběr tržeb v zahraničí ve vyšším tarifním stupni (požadavek byl do návrhu změny zaměstnavatelem následně zapracován) a podpořila návrh na mimořádnou odměnu pro zaměstnance vlakových čet, kteří nebudou pozitivně dotčeni změnou TS (vlakové čety SC, railjet) ve výši 1000,- Kč měsíčně. Účinnost změny Katalogu prací je dohodnuta od 1.4.2024. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o výsledku jednání k problematice osobního ohodnocení u ČD dne 26.2.2024. Předpis k dané problematice byl dohodnut do podoby, aby bylo možno ho začít prakticky používat.

- informaci o předložení plánu akcí BOZP na rok 2024 v ČD Cargo, a.s. Akce jsou navrženy v souladu s uzavřenou PKS a připraveny k projednání na místní úrovni.

- informaci o stavu sportovních a kulturních akcí FVČ v roce 2024 - sportovní akce Cyklistika Východní Čechy a kulturní akce Památky Jižní Moravy. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- informaci o přípravě kolektivního vyjednávání u společnosti ČDbus, které proběhne dne 14.3.2024 ve Vyškově. Za FVČ se KV zúčastní prezident FVČ p. Benda a předseda ZO FVČ ČDbus p. Filipi.

- informace o rozhodnutí vedení Jihomoravského kraje o úmyslu rušení vlakových čet na linkách provozovaných jednotky „Moravia“. Prezidium FVČ zásadně nesouhlasí s oznámeným rozhodnutím kraje. Dle názoru FVČ se jedná o velmi nekoncepční rozhodnutí, které je vedené snahou o ekonomický přínos bez ohledu na bezpečnost cestujících, ve kterém se jednoznačně zobrazuje neznalost každodenní provozní situace na vlaku. Nechávat stovky cestujících během jízdy bez dozoru vlakové čety je velký bezpečnostní hazard, který je v přímém rozporu s platnou legislativou i doporučením evropských institucí. Nikdo z kompetentních činitelů kraje se ani nepozastavil nad možností vzniku mimořádné události, kdy může dojít ke zranění strojvedoucího, který nebude schopný další pracovní činnosti a zaměstnanec vlakové čety je v této situaci vždy pověřen řízením a organizováním záchranných prací až do příjezdu složek IZS. Loňská MU v sousedním Olomouckém kraji by měla být pro krajské činitele varováním a poučením, že peníze nejsou vše. Bohužel, tyto argumenty nejsou krajští představitelé schopni vnímat, a tak rozhodli, jak rozhodli. Negativní dopad na zaměstnanost ve svém regionu, kterou uvedené rozhodnutí také ovlivní, si ani nepřipouští.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 3. dubna 2024.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.