Zasedání prezidia FVČ

Ve středu dne 23. února 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc leden 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Podpis PKS 2022/23 u ČD Cargo, a.s. Dne 2.2.2022 byla PKS podepsána. Současně s PKS byly dohodnuty i IN PERs-42-B-2011 „Zásady poskytování osobního ohodnocení“ a PERs-49-A-2019 „Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům společnosti“.

Návrh novelizace předpisu SŽ D3 „Předpis pro zjednodušené řízení dopravy“. Prezidium vypracovalo k tomuto návrhu předpisu řadu připomínek, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh změny č. 4 Opatření Ř-O18 GŘ ČD č. 2/2019 „Provoz souprav Railjet“.S ohledem na skutečnost, že se jedná především o technickou změnu reflektující změnu organizační struktury ČD, projednalo prezidium návrh bez připomínek.

Návrh Organizační změny ČD, a.s., s účinností od 1. 4. 2022 na GŘ ČD, Zařízení služeb, RSM Praha, RSM Brno, RSM Hradec Králové a OCÚ Západ. Prezidium návrh projednalo a vzalo jej na vědomí.

Příprava XII. Valné hromady FVČ. Byly rozeslány dopisy na ZO s výzvou k tvorbě kandidátek. Prezidium sestavilo a projednalo kandidátní listinu, která bude v průběhu měsíce března doplňována o návrhy kandidátů ze ZO FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí a pověřilo činovníky FVČ další přípravou k zajištění Valné hromady FVČ.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

 • Přípravě zasedání Rady FVČ.

 • Projednání návrhu Pokynu Ř-OŘOD Střed„Pravidla osobního ohodnocení“.

 • Informaci z provozní porady ČD, a.s. dne 24.1.2022.

 • Informaci z porady Představenstva ČD s odborovými organizacemi dne 24.1.2022.

 • Informaci z jednání pracovní skupiny k aplikaci Altworx a virtuální reality u ČD, a.s. dne 3.2.2022.

 • Informaci o jednání pracovní skupiny k zajištění CA BOZP ČD, a.s. pro rok 2022 dne 10.2.2022.

 • Informaci o jednání k problematice FKSP a PKS u SŽ ve dnech 21.1.2022, 28.1.2022 a 11.2.2022.

 • Informaci o jednání pracovní skupiny k novelizaci IN ČD Cargo.

 • Informaci o přehledu čerpání prostředků na akce BOZP za rok 2021 u ČD Cargo, a.s.

 • Informaci o stanovisku FVČ a jeho vypořádání k návrhu předpisu ČD pro kontrolní činnost ve II. kole připomínkového řízení.

 • Informaci o úpravě Zásad ČD pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění.

 • Informaci o rozhodnutí Organizační změny ČD, a.s., s účinností od 1.3.2022.

 • Informaci o připomínkách FVČ k návrhu rozpočtu SF ČD na rok 2022.

 • Informaci o obdrženém vypořádání připomínek k návrhu procesních listů s účinností od 12.12.2021.

 • Informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Pořadatelé navštívili všechny plánované destinace a osobně dojednali podmínky poskytnutých služeb a jejich ceny. Byly navštíveny všechny destinace, dohodnuty podmínky a ceny. Jarní akce jsou již schváleny všemi zaměstnavateli a propozice podepsány. Postupně bude docházet k jejich zveřejňování a příjmu přihlášek. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

   

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 16. března 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.