Zasedání prezdia FVČ

Ve středu dne 16. prosince 2020 proběhlo v Praze letošní poslední pravidelné zasedání prezidia FVČ. Vlivem pandemie Covid-19, se konalo prezenční formou po dvou a půl měsíční přestávce. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

- Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen až listopad 2020 – po krátké diskusi byly zprávy prezidiem odsouhlaseny.

- Stav a výsledky kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. – prezidium bylo informováno o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání, které proběhlo dne 7. října 2020. Znění nové kolektivní smlouvy je plně v souladu s usnesením Rady FVČ a splňuje požadavky uložené Radou FVČ kolektivním vyjednavačům.

- Stav a výsledky kolektivního vyjednávání u Správy železnic, s.o. – prezidium bylo informováno o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání, které probíhalo formou videokonferencí ve dnech 14. října, 20. října a částečně i 23. října, kdy bylo završeno podpisem PKS SŽ, s.o. na rok 2021. Znění nové kolektivní smlouvy je plně v souladu s usnesením Rady FVČ a splňuje požadavky uložené Radou FVČ kolektivním vyjednavačům.
Na kolektivní vyjednávání navázala série dalších videokonferenčních jednání představitelů OC a zaměstnavatele ve dnech 30. října, 6. listopadu, 20. listopadu, 27. listopadu, 4. prosince a 11. prosince, při kterých byla dohodnuta finální podoba nového Katalogu zaměstnání SŽ, Pracovního řádu SŽ a dalších souvisejících dokumentů. V rámci těchto jednání probíhaly a probíhají diskuse o podobě Zásad hospodaření a rozpočtu FKSP na příští rok. Další jednání jsou plánována na 18. a 28. prosince 2020.

- Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. – prezidium obdrželo informace o průběhu jednání, která proběhla formou videokonferencí ve dnech 23. listopadu a 10. prosince. Při jednání 23. listopadu byla projednána a dohodnuta podoba 3. změny platné PKS ČD Cargo na rok 2020/21 a zaměstnavatel předložil návrh PKS na rok 2021/22 s návrhem Dohody o kolektivním vyjednávání. Na předložené návrhy reagovaly OC společným jednáním dne 2. prosince, při kterém vytvořily oponentní návrh PKS, který obsahuje požadavky všech OC včetně FVČ a vypracovaly připomínky k návrhu Dohody o kolektivním vyjednávání. Na následném kolektivním vyjednávání dne 10. prosince došlo nejprve ke sjednání Dohody o kolektivním vyjednání, ve které zaměstnavatel akceptoval připomínky OC a proběhlo první čtení celého textu návrhu PKS, při kterém již byly odstraněny některé  menší rozpory. Další jednání je plánováno na čtvrtek 17. prosince 2020.

- Návrh novelizace předpisu SŽ D1 „Dopravní a návěstní předpis“ ve 2. kole připomínkového řízení a vypořádání připomínek z 1. kola.

- Rozpis akcí BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na rok 2021 u ČD, a.s. Prezidium obdrželo informaci o harmonogramu k zasílání návrhů do plánu centralizovaných akcí BOZP i akcí BOZP na místní úrovni.

- Návrh 1. změny Opaření Ř-O18 GŘ ČD, a.s. č. 27/2020 „Použití překlenutí záchranné brzdy“.

- Návrh Pokynu provozovatele dráhy PPD-3/2020 Správy železnic „3. etapa ověřovacího provozu ETCS v úseku Petrovice u Karviné-Ostrava-Přerov-Břeclav“ v 1. kole připomínkového řízení.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci k přehledu materiálů projednaných prezidiem formou per-rollam v období platnosti protiepidemiologických opatření, kdy nebylo možno konat zasedání prezidia prezenční formou.

- informaci o průběhu a výsledcích on-line jednání místně příslušných odborových organizací a zaměstnavatele při GŘ ČD, a.s., která se uskutečnila ve dnech 20. října a 11. listopadu 2020.


- informaci o průběhu a výsledcích kontroly BOZP nocležny vlakových čet v žst. Žihle, kde v současné době probíhají stavební práce na výpravní budově. Fyzickou kontrolu nocležny provedli svazoví inspektoři BOZP dne 24. listopadu 2020 na základě upozornění a stížnosti členů FVČ z SVČ Plzeň.

- projednání návrhu Opatření Ř-O18 GŘ ČD „Místní pracovní a bezpečnostní pokyny“.

- informaci ke stavu pojištění na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání (tzv. „pojistka na blbost“). Pojišťovna Maxima potvrdila částky pojistného na rok 2021 ve stávající výši a všem pojištěným členům FVČ a FV byly rozeslány pokyny k platbě pojistného.

- projednání návrhů na sportovní a kulturní akce pořádané prezidiem FVČ v roce 2021. Prezidium projednalo předložené návrhy včetně termínů plánovaných akcí s tím, že vyslovilo souhlas s pořádáním těchto akcí dle druhu v navržených termínech bez přesné lokace místa konání.  Místa konání budou upřesněna dodatečně po zjištění konkrétních možností poskytovaných služeb v navržených zařízení a lokalitách (možný negativní dopad anti-covid opatření).

- Zhodnocení roku 2020 z pohledu činnosti Federace vlakových čet. Prezident FVČ p. Benda zhodnotil činnost FVČ v letošním roce, který ve svém průběhu přinesl pro všechny nové a doposud nepoznané zkušenosti. Ve svém hodnocení se zaměřil na skutečnost, že i přes veškerá úskalí se FVČ podařilo zachovat akceschopnost a funkčnost. V průběhu roku se FVČ musela vypořádat se ztrátou dlouholetého tajemníka prezidia a inspektora BOZP p. Luboše Hanáka. Najít za něho adekvátní náhradu nebylo vůbec jednoduché, ale prezident vyjádřil přesvědčení, že se i to povedlo. Za pracovní nasazení a činnost ve prospěch FVČ vyjádřil poděkování všem členům prezidia i řadovým členům FVČ v rámci základních organizací. 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze ve středu dne 13. ledna 2021.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.