Zasedání prezidia


Ve středu dne 7. září 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:


Zprávy o hospodaření prezidia za měsíce červen a červenec 2022. Po krátké diskusi prezidium předložené zprávy projednalo a schválilo bez připomínek.


Příprava zasedání Rady FVČ. Přednesena informace o stavu zajištění zasedání Rady FVČ, které se uskuteční v Praze ve Vládním salonku hlavního nádraží dne 21.září. Pozvánky rozeslány, program připraven. Na programu je volba předsednictva Rady FVČ na další období, problematika osobní dopravy ČD (pozváni zástupci zaměstnavatele ČD, a.s.) a problematika kolektivního vyjednávání u všech společností (ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽ, s.o.).


Výsledky kolektivního vyjednávání u ČD, a.s. Výsledky již známy. S ohledem na hospodaření firmy, inflaci a další faktory je uzavřená PKS maximum možného, přestože FVČ vnímá dosažený mzdový nárůst jako nedostatečný.


Stav kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Na jednání dne 31.8.2022 zaměstnavatel předložil návrhy PKS 2023, Dohody o zásadách KV a rámcových i centrálních zásad hospodaření s FKSP 2023, které zároveň představil. Současně byla předložena a dohodnuta 3. změna PKS 2022, která obsahuje změnu výše stravenkového paušálu pro zaměstnance HZS.


Návrh novelizace interních norem ČD Cargo. K projednání předložen návrh novelizace směrnice PERs-14-B-2008 „Pracovní úrazy“ a návrh novelizace směrnice PERs-22-B-2008 „Poskytování OOPP".


Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2.9. 2022 předáním návrhů zaměstnavatele na 2. změnu platné PKS, Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání a novelizace IN PERs-26-B-2010 „Ztráta zdravotní způsobilosti zaměstnance ČD Cargo, a.s.“.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z prezentace kontrolní činnosti na ČD dne 27.6.2022. Představitelé O-17 GŘ seznámili přítomné s technologií kontrolní činnosti u ČD, a.s.. V rámci prezentace byla diskutována činnost vlakových revizorů (VLR), která byla hlavním impulzem k požadavku OC na svolání tohoto jednání. Ze strany OC byla velmi diskutována oblast oprávnění a způsob provádění kontrol VLR ve vztahu k zaměstnancům vlakových čet.


- informaci z porady představitelů OC s provozními řediteli odborů GŘ ČD dne 27.6.2022. Zástupcům OC byl v úvodu představen nový ředitel controllingu. Dále byli informováni o mimořádné události v Bohumíně (srážka vlaku SC s posunujícím HV). Ze strany FVČ byla připomínkována problematika opožděného přihlašování zaměstnanců na on-line školení (až v průběhu kurzu), problematika schvalování hromadných přeprav bez ohledu na kapacitu vlakových souprav, problematika přepravy jízdních kol s nevyhovujícími stojany (háky) na kola ve vlacích. Dále byl dotazován aktuální stav avizované úpravy vlakové dokumentace s přednastavenými předepsanými brzdícími procenty u všech vnitrostátních i mezinárodních vlaků a přednesena stížnost na stav problematiky přeprav skupin ukrajinských Romů z Čech na Slovensko.


- informaci z jednání představitelů OC s členy představenstva ČD dne 27.6.2022. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- informaci z jednání vedení ČD Cargo se zástupci OC dne 21.7.2022. Prezidium vzalo informaci na vědomí.¨


- informaci z průběhu prezentace automatického spřáhla, která proběhla v Brně-Maloměřicích dne 25.7.2022. Pod záštitou ČD Cargo, a.s. byly představeny dva typy automatických spřáhel a předveden posun s takto vybavenými vozy. V následné diskusi bylo poukázáno především na vysokou finanční náročnost, nejasnou přechodnost (kompatibilitu) s vozy mimo EU, diskutabilní personální úsporu, problémy s nemožností dodatečného osazení na některé řady vozů vyrobené v poslední době (s odlehčeným rámem) a další problémy, které sebou zamýšlený přechod na tento typ spřáhla přinese. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k restrukturalizaci IN ČD Cargo ve dnech 26. - 28.7. 2022. Prezidium vzalo informaci na vědomí.


- informaci z jednání k problematice zachování SVČ Česká Lípa ve dnech 14.7. a 18.8. 2022. Při jednání se zaměstnavatelem bylo ze strany FVČ požadováno zachování SVČ i po ztrátě výkonů na lince L2 od GVD 2022/23. V uvedených termínech proběhla setkání s dotčenými zaměstnanci SVČ Č. Lípa.


- informaci z průběhu porady představitelů OC s provozními řediteli GŘ ČD dne 29.8. 2022. V úvodu byla přednesena informace k problematice kyberbezpečnosti elektronického prostředí ČD a jejím připravovaném posílení s omezením přístupu z externích zdrojů do datové sítě ČD. Dále byla přednesena informace ke spuštění žádostí o dodatkové volno (dle PKS) od 5.9. 2022. Diskutována byla i problematika medializovaných případů odmítání převzetí vlakových souprav četou DB v žst. Děčín.


- informaci z průběhu jednání vedení Správy železnic s představiteli OC dne 31.8.2022.  Na tomto jednání bylo zahájeno kolektivní vyjednávání předáním návrhu PKS od zaměstnavatele.


- informaci o aktuálním stavu plánovaného stěhování prostor Prezidia FVČ. Původní požadavek na vyklizení současných prostor do konce roku 2022 byl z objektivních důvodů prodloužen o půl roku. V případě dohody dojde ke stěhování P-FVČ v počátku roku 2023.


- informaci o stavu plánovaných sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Obě podzimní akce turistika Šumava i kultura Památky jižních Čech proběhnou jsou kompletně organizačně zajištěny a proběhnou v plánovaných termínech.

 


Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 27. září 2022.



Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.