Zasedání prezidia

Ve středu dne 5. října 2022 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc srpen 2022. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Výsledky zasedání Rady FVČ. Zasedání Rady FVČ proběhlo ve středu 21. září 2022 ve Vládním salonku na hlavním nádraží v Praze. Prezidium bylo seznámeno s průběhem a výsledky zasedání, na kterém proběhla volba nového předsednictva Rady FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

Třetí změna PKS ČD, a.s., na rok 2022. Změna byla podepsána dne 26.9.2022 a týkala se výhradně úpravy sazeb tuzemských cestovních náhrad.

Stav kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Kolektivní vyjednávání (KV) proběhlo v termínech 14., 27. a 30. září. Členové prezidia byli informováni o průběhu jednotlivých jednání a jejich výsledcích.

Celková zpráva o prověrkách BOZP u SŽ v roce 2022. Prezidium projednalo předloženou zprávu s jednou všeobecnou připomínkou, která se týká upozornění na neúměrně dlouhé lhůty termínů odstranění jednoduchých a finančně nenáročných závad BOZP, které jsou však rizikové jako zdroj pracovního úrazu.

Stav KV u ČD Cargo, a.s. Kolektivní vyjednávání proběhlo v termínech 19., 27. a 29. září. Členové prezidia byli informováni o průběhu jednotlivých jednání a jejich výsledcích.


Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z porady s provozními řediteli na ČD dne 26. září 2022.

- informaci z jednání představitelů OC s členy Představenstva ČD dne 26. září 2022.

- informaci o zrušení původně plánovaného jednání představitelů OC s předsedou představenstva ČD k problematice prodeje lanovky ČD na Ještěd.

- informaci o návrhu zaměstnavatele na úpravu data změny vyrovnávacího v období PKS ČD 2023.

- informaci o organizační změně na O18 a O08 GŘ ČD s účinností od 1. října 2022.

- projednání žádosti o jmenování členů pracovní skupiny k nadlimitní výstrojní zakázce vybraných stejnokrojových součástí.

- informaci o přihlášení se k působnosti nové odborové organizace u ČD, a.s. „Pro Libertate“ jejímž předsedou je JUDr. Nielsen a kontaktní osobou pro ČD, a.s. je její místopředseda Mgr. Svoboda.

- informaci o návrhu nového předpisu Managementu hospodaření s energií u ČD.

- informaci o návrhu novelizace Směrnice k seznamování se s dokumenty ČD.

- informaci a představení návrhu Strategie řízení lidských zdrojů na ČD Cargo pro období 2022-2026.

- informaci o stavu příprav stěhování sídelních prostor FVČ.

- informaci o stavu sportovních a kulturních akcích FVČ v roce 2022. Všechny naplánované akce proběhly dle plánu. Turistickou akci Šumava provázela nepřízeň počasí, první den dle plánu, druhý den náhradní program v Českém Krumlově. Kulturní akci Památky jižních Čech počasí přálo, program naplněn dle plánu, ubytování i stravování na výborné úrovni.

Přípravu a plán akcí na příští rok bude P-FVČ projednávat na svém zasedání dne 30. listopadu 2022.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 19. října 2022.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.