Zasedání prezidia

Ve středu dne 17. května 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc duben 2023. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Návrh změny č. 14 směrnice ČD Cargo PERs14-B-2008. Prezidium projednalo navrhovanou změnu bez připomínek.

Návrh Zprávy o stavu BOZP při práci a pracovní úrazovosti v ČD za rok 2022. Prezidium se zprávou podrobně zabývalo, vyjádřilo znepokojení nad stoupajícím počtem pracovních úrazů oproti předchozím letům a vypracovalo k této zprávě několik připomínek.

Návrh 4. změny předpisu SŽ Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Prezidium po krátké diskusi projednalo navrhovanou změnu bez připomínek.

Reakce ministra dopravy ČR na společný dopis OC. Členové prezidia byli seznámeni s obsahem písemné reakce ministra dopravy. Prezidium konstatovalo, že obdržená odpověď nenaplnila očekávání FVČ a pověřilo prezidenta FVČ k dalším krokům ve spolupráci s ostatními odborovými centrálami.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání pracovní skupiny (PS) k problematice změny systému odměňování zaměstnanců RP ZAP ČD, která proběhla dne 4.5.2023.

- informaci z jednání pracovní skupiny (PS) k problematice změny systému odměňování zaměstnanců RPP ČD, která proběhla dne 11.5.2023.

- informaci o výjezdním jednání pracovní skupiny SŽ a OC k problematice střežení pracoviště ve dnech 4.5.-5.5.2023 v Kořenově.

- informaci o projednání změny č.1 Opatření Ředitele odboru 18 GŘ ČD „Provoz jednotek řady 680“.

- informaci o obdržení návrhu materiálu stanovujícího technologické postupy strojvedoucích ČD při hlášení na směnu. Návrh bude prezidium projednávat na svém příštím jednání.

- informaci o obdrženém návrhu Federace strojvedoucích ČR na úpravu volebních řádů ČD a ČD Cargo a již vydanému stanovisku ČD Cargo k tomu to návrhu.

- informaci o přehledu čerpání prostředků na akce BOZP za 1. čtvrtletí 2023 v JOS ČD Cargo.

- informaci o aktuálním stavu připravovaných sportovních a kulturních akcí P-FVČ.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 7. června 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.