Zasedání prezidia

Ve středu dne 7. června 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc květen 2023. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Oznámení Organizační změny na ČD v Oblastních centrech obchodu Střed, Východ a Západ k 1.7.2023. Prezidium projednalo oznámenou změnu a vzalo ji na vědomí.

Oznámení Organizačních změn na GŘ ČD na Odboru 10/1, na Odboru 10/2 a v Kanceláři náměstka pro lidské zdroje s účinností od 1.6.2023, 1.7.2023, 1.8.2023, 1.9.2023, 1.10.2023, 1.12.2023 a 1.1.2024. Prezidium podrobně projednalo oznámené změny, které mají negativní dopad do zaměstnanosti. Seznámilo se s návrhem konkrétního řešení negativních dopadů a vzalo oznámené organizační změny na vědomí.

Návrh Opatření „Technologické postupy strojvedoucích ČD při hlášení na/ze směny - časová osa“. Prezidium po debatě projednalo předložený návrh opatření s konstatováním, že uvedené časové dotace jednotlivých činností jsou nastaveny na ideální stav, v případě vzniku jakékoliv nepředvídatelné mimořádností na začátku směny pak mohou vznikat zpoždění a v případě činností na konci směny lze předpokládat vznik přesčasu.

Návrh novelizace Služební rukověti SŽ SR101/1(D) „Metodická pomůcka pro tvorbu a používání písemných rozkazů a příklady závazných znění pro zajištění realizace výluky.“ Prezidium projednalo navrhovanou novelizaci.

Návrh novelizace Etického kodexu ČD, a.s. Prezidium se návrhem novelizace podrobně zabývalo.

Návrh nového předpisu ČD „Předpis pro zajištění havarijní připravenosti a reakce ve společnosti ČD, a.s. Prezidium projednalo předložený návrh nového předpisu.

Návrh termínů jednání Prezidia FVČ ve II. pololetí 2023. Prezidium určilo termíny svých zasedání v druhém pololetí letošního roku.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu jednání vedení SŽ s představiteli OC dne 23.5.2023.

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP u ČD, a.s. dne 23.5.2023.

- informaciz průběhu jednání vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 23.5.2023.

- informaci z jednání pracovních skupin ke změně odměňování u ČD, a.s. Jednání proběhla ve dnech 25.5 a 29.5.2023.

- informaci z jednání představitelů OC s Představenstvem ČD dne 29.5.2023.

- projednání návrhů do voleb do dozorčí rady na ČD Cargo, a.s., které proběhnou ve dnech 23. – 27.10.2023. Prezidium jako zástupce FVČ v hlavní volební komisi navrhuje p. Ivana Hornu, tajemníka FVČ pro ČDC. Současně s tím rozhodlo, že za FVČ nebude nenominován žádný kandidát do dozorčí rady ČD Cargo.

- informace o návrhu předpisu SŽ D1 část druhá.

- informaci o obdrženém návrhu změny Opatření ředitele O18 č. 16/2022.

- informaci o obdržené nabídce plánovacích diářů FVČ 2024. Nabídka obsahuje stejný sortiment jako v minulosti. ZO budou osloveny s touto nabídkou a vyzvány k zaslání objednávek.

- informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Cyklistická akce „Českolipsko“ proběhla dle plánu bez jakýchkoliv komplikací.  Podzimní akce turistika Žďárské vrchy i kultura Památky severní Moravy již mají schváleny propozice a budou postupně zveřejňovány.

 

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 28. června 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.