Zasedání prezidia

Ve středu dne 28. června 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Návrh změny Opatření Ř-O18 č. 16/2022 ČD (náhrada předpisu ČD V1). Prezidium po obsáhlé diskusi projednalo navrhovanou změnu a vypracovalo k ní množství připomínek včetně několika zásadních.

Návrh Předpisu o zdravotní péči ČD ve 2. kole připomínkového řízení.Prezidium projednalo předložený návrh již bez připomínek. Všechny připomínky FVČ byly vypořádány v rámci prvního kola připomínkového řízení.

Návrh předpisů ČD, a.s. – „Předpis k zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ a „Předpis ČD O2 pro vydávání zaměstnaneckých průkazů“. Prezidium projednalo oba návrhy předmětných předpisů s několika připomínkami.

Návrh předpisu ČD V28 „Předpis pro nehodové pomocné prostředky“. Prezidium projednalo navrhovaný předpis bez připomínek.

Žádost o jmenování členů komise a jejich náhradníků ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky stejnokrojových součástí pro ČD, a.s.“. Prezidium jmenovalo členem této komise svazového inspektora BOZP p. Jiřího Pecu a jeho jmenovitým náhradníkem p. Aleše Košťála.

Společný otevřený dopis železničních odborových organizací premiérovi České republiky. Dopisem odborové organizace reagují na ozdravný balíček vlády ČR a vyjadřují v něm své společné stanovisko. Prezidium vzalo dopis na vědomí, souhlasí s jeho obsahem a pověřuje prezidenta FVČ v dané záležitosti k další činnosti a kooperaci s ostatními odborovými svazy.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu jednání pracovní skupiny ke změně odměňování u ČD, a.s. ve dnech 8.6.2023 a 13.6.2023.

- informaci z jednání pracovní skupiny k výstrojním součástem a OOPP u SŽ dne 13.6.2023.

- informaciz průběhu jednání vedení ČD Cargo s představiteli OC dne 26.6.2023.

- informaci z porady představitelů OC s představenstvem ČD, a.s. dne 26.6.2023. informaci o výsledku vypořádání připomínek FVČ k Procesním listům s účinností od 7.6.2023. Všechny připomínky FVČ byly akceptovány a zapracovány do obsahu Procesních listů.

- informaci o vypořádání připomínky FVČ k návrhu novelizace Etického kodexu ČD.

- informaci o návrhu odborové organizace SOSaD na jednotný postup k řešení „Konsolidačního balíčku vlády ČR“. Reakce byla vypracována na společném jednání OC, jehož výstupem byl otevřený dopis premiérovi ČR.

- informaci o aktuálním stavu stěhování sídelních prostor FVČ.

- informaci k volbám do dozorčí rady ČD, a.s. Volby jsou plánovány v termínu 30.10. – 1.11.2023. Prezidium se shodlo, že FVČ bude navrhovat kandidáty do funkcí v dozorčí radě ČD.

- informaci o aktuálním stavu sportovních akcí FVČ. Na turistickou akci „Žďárské vrchy 2023“ byl ukončen příjem přihlášek z důvodu vyčerpání kapacity. Připravuje se rozeslání organizačních a platebních pokynů přihlášeným účastníkům.  Kulturní akce „Památky severní Moravy“ je před zveřejněním pro příjem přihlášek.

Příští pravidelné zasedání prezidia je plánováno v Praze dne 26. července 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.