Zasedání prezidia

Ve středu dne 11. října 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Zprávu o hospodaření prezidia za měsíc září 2023. Po krátké diskusi prezidium předloženou zprávu projednalo a schválilo bez připomínek.

Výsledky zasedání Rady FVČ. Prezidium bylo místopředsedou Rady p. Horáčkem informováno o průběhu zasedání Rady FVČ ze dne 20. září a úkolech z něho vzešlých pro prezidium a kolektivní vyjednavače FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí.  

Stav kolektivního vyjednávání u Českých drah, a.s. Prezidium bylo informováno o aktuálním vývoji a stavu kolektivního vyjednávání. Zaměstnavatel předložil návrh PKS na rok 2024. Dne 18. září proběhlo jednání OC, na kterém byl vypracován oponentní návrh PKS, který byl odeslán zaměstnavateli. Následovalo výjezdní kolektivní vyjednávání ve dnech 2. – 4. října, na kterém zaměstnavatel přednesl informaci o hospodářské situaci firmy a byl probrán oponentní návrh PKS. Ke shodě nedošlo. Informace o průběhu vyjednávání byla rozeslána na ZO a je vyvěšena na webu FVČ. Prezidium vzalo informaci na vědomí. 

Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Prezidium bylo informováno o aktuálním vývoji a stavu kolektivního vyjednávání. Zaměstnavatel předložil návrh PKS na rok 2024. Dne 25. září byl odborovými organizacemi vypracován oponentní návrh. První klasické kolektivní vyjednávání proběhlo dne 2. října. Na něm byla podepsána Dohoda o kolektivním vyjednávání, zaměstnavatel provedl prezentaci o stavu hospodaření firmy a byl prodiskutován oponentní návrh. Ke shodě nedošlo. V závěru jednání byl určen harmonogram dalších termínů kolektivního vyjednání. Prezidium vzalo informaci na vědomí. 

Změna č. 2 PKS SŽ 2023 a změna Pracovního řádu SŽ. Dne 19. září proběhlo v režimu kolektivního vyjednávání jednání nad návrhem změny současné PKS, ve kterém zaměstnavatel reagoval na vydanou novelu zákoníku práce. Ve shodě došlo k nastavení zákonných příplatků u zaměstnanců pracujících na dohodu a k úpravě ustanovení režimu střežení pracoviště. V Pracovním řádu byla zapracována úprava institutu práce na dálku a její povolování. V rámci jednání byla přednesena informace o zahájené kontrole Oblastního inspektorátu práce na GŘ SŽ. Zahájení kolektivního vyjednávání je na SŽ předpokládáno dne 23. října, kdy zaměstnavatel avizoval předložit návrh PKS 2024 v rámci pravidelného jednání s představiteli OC. Prezidium vzalo informaci na vědomí. 

Návrh novelizace Dokumentů SR 14 č. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16 a 22 u ČD, a.s. Prezidium projednalo obdržené návrhy a k několika z nich vypracovalo připomínky, které uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh 3. změny směrnice ČD Cargo PERs-3-B-2008 „Organizování prověrek BOZP“ Prezidium projednalo návrh změny směrnice s jednou připomínkou.

Vstup nových členů a evidenční změny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z průběhu Národního dne železnice v Bohumíně dne 23. září. Za FVČ se oficiální části zúčastnil prezident FVČ p. Benda. Akce i přes nepřízeň počasí byla zdařilá a zajímavostí byla účast zahraničních vozidel ze Slovenska a Polska. Velmi zajímavé bylo řešení služebního prostoru pro vlakové čety v jednotce polského dopravce Dolnoslezského vojvodství, které by dle názoru prezidenta FVČ mohlo a mělo být inspirací pro České dráhy.

- informaci z porady OC s Představenstvem ČD, a.s. dne 25. září. Na poradě bylo reagováno na dotazy FVČ. Dále v rámci porady byla přednesena informace o výsledku meziročního hospodaření skupiny ČD i samotných Českých drah.

- informaciz jednání pracovní skupiny pro OOPP u ČD Cargo dne 18. září.

- informaci o přípravě voleb do Dozorčí rady ČD Cargo a jednání Hlavní volební komise.

- informaci o přípravě voleb do Dozorčí rady ČD, a.s. a jednání Hlavní volební komise.

- informaci o stavu zápisu změny sídla FVČ.

- informaci z výsledku kontroly hospodaření prezidia FVČ provedenou dne 4. října Nejvyšší revizní komisí FVČ.

- projednání 1. změny předpisu ČD D2 po 2. kole připomínkového řízení.

- informaci o odvolání ředitelů odboru mezinárodních vztahů (O05 GŘ), odboru kolejových vozidel (O12 GŘ) a odboru oblastního centra obchodu (OCO) Východ představenstvem společnosti ČD dne 21.9.

- informaci o vydaném Metodickém pokynu k aplikaci novely ZP u ČD Cargo.

- informaci o aktuálním stavu sportovních a kulturních akcí FVČ. Úspěšně proběhly dvě poslední akce tohoto roku – turistika Žďárské vrchy a kultura Památky severní Moravy. Plánu akcí na příští rok se bude prezidium věnovat na svém zasedání 5. prosince, kdy už je reálný předpoklad znalosti finálních dopadů vládního „ozdravného“ balíčku na tvorbu SF a FKSP.

- informaci z jednání pracovní skupiny k osobnímu ohodnocení u ČD, a.s.

- informaci z průběhu semináři k novelizaci ZP dne 10. října.

 Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 25. října 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.