Zasedání prezidia

Ve středu dne 25. 10. 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Stav kolektivního vyjednávání u ČD a.s. Kolektivní vyjednávači informovali o dosavadním průběhu kolektivního vyjednávání k PKS ČD a.s. pro rok 2024. k zásadní dohodě zatím nedošlo. Další termín kolektivního vyjednávání je stanoven na 30. 10. 2023.

Stav kolektivního vyjednávání u ČD Cargo, a.s. Návrh zaměstnavatele je velmi podobný jako u společnosti ČD, a.s. K zásadní dohodě zatím nedošlo. Kolektivní vyjednávání bude pokračovat 30. 10. 2023.

Stav kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Prezident FVČ informoval prezidium, že na jednání zaměstnavatele s představiteli odborových organizací byl dne 23. 10. 2023 předložen návrh kolektivní smlouvy SŽ pro rok 2024 a zahájeno kolektivní vyjednávání.

Organizační změna na O-06 GŘ ČD. Prezidium projednalo návrh organizační změny, která má negativní dopad do zaměstnanosti. Finální stanovisko FVČ k dané organizační změně bude sděleno v rámci jednání místně příslušných odborových organizací GŘ ČD dne 6. 11. 2023.

Návrh změny č. 3 Smluvních přepravních podmínek ČD pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO). Prezidium projednalo předložený návrh změny s několika připomínkami, které bude FVČ uplatňovat v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Návrh novelizace procesních listů s účinností od 10. 12. 2023. Při projednání novelizovaných procesních listů (60 ks) vypracovalo prezidium řadu podstatných připomínek k uplatnění v rámci připomínkového řízení. S ohledem na nejasný výklad některých částí novelizovaných PL, požádala FVČ o účast gestora z O11 GŘ ČD na příštím jednání P-FVČ za účelem vydiskutování dané odborné problematiky.  

Návrh úpravy Rozkazu o doprovodu vlaků (RODV) s účinností od 10. 12. 2023. Prezidium projednalo předložený návrh s připomínkami, které se týkají především problematiky prostor pro ukládání služebních a osobních věcí vlakových čet v některých řadách kol. vozidel.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle předloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- informaci z jednání pracovní skupiny k nastavení osobního ohodnocení u ČD, a.s. dne 16. 10. 2023.

- informaci o volbách do DR ČD Cargo, a.s. ve dnech 23. – 27. 10. 2023.

- informaci o připravenosti voleb do DR ČD, a.s. ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2023.

- informaci o reakci zaměstnavatele ČD, a.s. na dotaz P-FVČ k problematice „neoficiálního“ požadavku části výpravčích SŽ v žst. Uhlířské Janovice na provádění výpomoci obsluhy výhybek při pravidelném posunu zaměstnanci ČD.

- informaci o vypořádání připomínek FVČ k návrhu změny předpisu ČD D2 – všechny připomínky byly gestorem akceptovány a do předpisu zapracovány.

- informaci z průběhu jednání vedení Správy železnic s představiteli OC dne 23. 10. 2023. Mimo předložení návrhu PKS SŽ 2024 zaměstnavatelem byla na jednání projednána a podepsána dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání a projednána a odsouhlasena sociální výpomoc nezletilým pozůstalým a postiženým zaměstnancům po nebodové události u Bělčic. V souvislosti s touto mimořádnou událostí zaměstnavatel informoval o otevření veřejné sbírky na podporu postižených zaměstnanců. V dalším byla diskutována problematika FKSP, projednána a odsouhlasena změna zálohového přídělu FKSP v souvislosti se vznikem OJ SŽ Fecility, přednesena informace o personálních změnách, přednesena informace o aktuálních změnách v organizačních řádech OS a dohodnut harmonogram termínů nadcházejícího kolektivního vyjednávání.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 15. listopadu 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.