Zasedání prezidia

Ve středu dne 6. prosince 2023 proběhlo v Praze pravidelné zasedání prezidia FVČ. Prezidium projednalo následující materiály a problematiku:

Výsledky kolektivního vyjednávání za PKS 2024 u ČD, a.s. Prezidium bylo informováno o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání a o všech novinkách, které podepsaná PKS obsahuje (mzdový nárůst a rozdělení tarifních stupnic, nový systém osobního ohodnocení, mimořádná měsíční odměna všem zaměstnancům) i o dohodnuté změně Katalogu prací ČD, kdy od dubna 2024 dojde k úpravě (navýšení) tarifního zařazení většiny zaměstnanců vlakových čet. Prezidium vzalo informaci na vědomí s konstatováním, že cíle kolektivního vyjednávání, ve smyslu Usnesení Rady FVČ, bylo dosaženo.

Výsledky kolektivního vyjednávání za PKS 2024 u SŽ, s.o. Prezidium bylo informováno o průběhu finálního jednání dne 30. listopadu, postupu při uzavírání jednotlivých bodů a podobě konečné dohody o podpisu PKS, jejíž součástí je nárůst tarifních mezd o 4,2 % a mimořádná odměna 12 tis. Kč každému zaměstnanci za listopad 2023. Prezidium vzalo informaci na vědomí s konstatováním, že cíle kolektivního vyjednávání, ve smyslu Usnesení Rady FVČ, bylo dosaženo.   

Výsledky kolektivního vyjednávání za PKS 2024 u ČD Cargo, a.s. Prezidium bylo informováno o průběhu závěrečného vyjednávání o PKS, postupných návrzích jednotlivých stran a přibližování stanovisek až k vzájemné dohodě. Tarifní navýšení ve všech stupnicích bylo dojednáno ve výši 4,5 %. Prezidium vzalo informaci na vědomí s konstatováním, že cíle kolektivního vyjednávání, ve smyslu Usnesení Rady FVČ, bylo dosaženo.  

Návrh Pokynu GŘ ve věci změny organizační struktury SŽ „2. etapa centralizace činností do OJ SŽ Facility k 1.1.2024“. Prezidium projednalo návrh uvedeného Pokynu Generálního ředitele SŽ bez připomínek.

Návrh novelizace Směrnice SŽ SM89 „Zdravotní služby poskytované zaměstnancům SŽ“. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

Návrh nového předpisu ČD Ok2 „Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s.“. Prezidium se návrhem zcela nového předpisu velice podrobně zabývalo. V obsáhlé diskusi bylo upozorněno na řadu nedostatků a nepřesností v obsahu projednávaného návrhu. Výsledkem bylo vypracování množství připomínek, které FVČ uplatní v rámci probíhajícího připomínkového řízení.

Novelizace Katalogu prací ČD s účinností od 1.1.2024. Prezidium projednalo návrh bez připomínek.

Přehled čerpání Plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek za 1.-3. čtvrtletí roku 2023 a přehled odstraněných závad z prověrek BOZP za 1.-3. čtvrtletí roku 2023 u Správy železnic. Prezidium projednalo předložené materiály bez připomínek.

Vstup nových členů a evidenční změny. Prezidium schválilo přijetí nových členů dle přiloženého seznamu a vzalo na vědomí změny v evidenci členské základny.

Další část jednání byla věnována projednávání doručených materiálů a zprávám jednotlivých členů prezidia a to zejména:

- projednání návrhu Opatření ředitele O18 GŘ ČD – ověřovací provoz k zastavování na trati Tábor-Bechyně.

- projednání návrhu Přílohy č. 2 Směrnice pro obsazování pracovních míst u ČD, a.s., jehož obsahem je metodický postup řešení uzavírání smluv o mzdě a řešení případného odmítnutí smluvní mzdy zaměstnancem, či žádost o jeho zpětné zařazení do tarifní mzdy.

- projednání návrhu Pokynů generálního ředitele SŽ. Pokyn č. SŽ PO-11/2023„ve věci stanovení podmínek pro používání bezpečnostních zábran na dráze provozované SŽ“ a Pokyn č. SŽ PO-13/2023 GŘ„ve věci poskytování náborového příspěvku“.

- informaci o stavu přípravy interního předpisu k poskytování osobního ohodnocení zaměstnancům ČD, a.s. Prezidium bylo seznámeno s aktuálním stavem po posledním jednání odborových organizací se zaměstnavatelem.

- informaci náměstka GŘ ČD pro osobní dopravu o připravovaném spuštění pilotního provozu zjednodušeného mezinárodního odbavení na UNIPOK. Členové prezidia byli seznámeni s plánem spuštění „zjednodušeného“ mezinárodního odbavení na vybraných vnitrostátních přepážkách (prodej omezeného portfolia mezinárodních jízdních dokladů) a nově zaváděné kategorii „E“ osobních pokladen (celkem 25 žst.), kde bude od zahájení JŘ 2023/24 provoz spuštěn.

- informaci o obdrženém návrhu novelizace předpisu o zdravotní péči u ČD, a.s.

- informaci z průběhu porad vedení SŽ a OC ve dnech 20.11. a 30.11.2023. Prezidium vzalo informaci na vědomí.

- projednání návrhů sportovních a kulturních akcí Prezidia FVČ na rok 2024. Z důvodu negativních dopadů tzv. „Konsolidačního balíčku“ lze reálně očekávat poměrně drastické snížení přídělu příspěvků Sociálního fondu a FKSP pro účely pořádání těchto akcí. Z uvedeného důvodu Prezidium provedlo redukci svých tradičních akcí a nově plánuje pořádat a zachovat pouze dvě akce. Prezidium odsouhlasilo pořádání sportovní cykloturistické akce ve Východních Čechách (Podkrkonoší a Babiččino údolí) v předběžném termínu 23. – 26. května 2024 a pořádání kulturní akce s návštěvou památek na Jižní Moravě v předběžném termínu 26. – 29. září 2024. Finálně budou akce připravovány po zjištění výše přídělu finančních prostředků (leden 2024). Bohužel, i tak lze předpokládat negativní dopad na výši spoluúčastnického poplatku.

Příští pravidelné zasedání prezidia proběhne v Praze dne 20. prosince 2023.

Federace vlakových čet - prezidium

Trocnovská 1/2 - Žižkov
130 00 Praha 3

.